Navigation path

Dane i liczby

Poznaj priorytety państw UE w zakresie EFS, rodzaje projektów finansowanych ze środków EFS oraz kto rzeczywiście w nich uczestniczy w całej Europie.

 

Jakie są priorytety w państwach członkowskich?

‘ESF priorities’ databaseDzięki bazie priorytetów w państwach członkowskich można dowiedzieć się, jakie są priorytety krajów Unii Europejskiej pod względem wykorzystania środków EFS. Priorytety te zostały opisane w poszczególnych programach operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013.

=> Dostęp do bazy priorytetów

Można uzyskać fragmenty tekstów dotyczące priorytetów w ramach programów operacyjnych, łącząc kryterium geograficzne z obszarem priorytetowym:

  • kryteria geograficzne: użytkownik może wybrać jeden lub wszystkie kraje, a także jeden lub wszystkie programy operacyjne (w wybranym kraju);
  • obszary priorytetowe: użytkownik może wybrać jeden lub wszystkie priorytety uzyskujące wsparcie w ramach EFS;
  • wyniki: efektem wyszukiwania jest lista rekordów obejmujących wybrany priorytet, nazwę kraju, nazwę programu operacyjnego oraz powiązane priorytety podrzędne. W wyniku wyszukiwania dla każdego rekordu wyodrębniany jest fragment powiązanego tekstu z programu operacyjnego.

Narzędzie wyszukiwania zaawansowanego pozwala na dokonanie dodatkowego wyboru w ramach kryteriów geograficznych.

Jaka kwota na poszczególne działania?

‘ESF spending’ databaseTabela wyników przeglądu przedstawia podsumowanie przydziałów finansowych (*) z budżetu EFS, a także dofinansowanie z publicznych i prywatnych źródeł krajowych przypadające na państwo UE w okresie 2007-2013, zgodnie z postanowieniami zawartymi w programach operacyjnych.

Baza przydziałów EFS zawiera wszelkie dane dotyczące oryginalnych przydziałów finansowych (*) z zasobów EFS na okres 2007–2013 (stan z 31 grudnia 2007 r.).

=>Dostęp do bazy przydziałów EFS

Zaznaczając kraj i, w razie potrzeby, program operacyjny, można wybrać priorytet programowy będący tematem zainteresowania i wyświetlić kwotę finansowania, która została pierwotnie przeznaczona na dany cel. Korzystając z opcji „szybkiego wyboru”, można uzyskać obraz przydziału środków w postaci tabeli skonsolidowanych wyników odpowiadających zaznaczonej grupie państw lub całej UE.


(*) Przydziały finansowe obejmują cały okres 2007-2013 i mogą różnić się od rzeczywistych zobowiązań i zrealizowanych wydatków.

Kto otrzymuje dofinansowanie?

'ESF beneficiaries' interfaceLista wszystkich bezpośrednich beneficjentów powinna być opublikowana przez państwa członkowskie. Musi ona zawierać nazwę beneficjenta, nazwę działań i kwoty przydzielane z finansów publicznych na dane działania. Strona główna beneficjentów EFS prowadzi do list odbiorców wsparcia w ramach EFS dostępnych na stronach poszczególnych krajów.

=> Dostęp do strony głównej beneficjentów EFS

Na stronie głównej można wybrać, klikając na mapie, dany kraj (lub region, jeśli jest dostępny), aby przejść do odpowiedniej listy krajowych lub regionalnych beneficjentów.

Należy zauważyć, że listy beneficjentów:

  • zwykle dostępne są w języku ojczystym danego kraju;
  • podlegają systematycznej aktualizacji.

Jakie projekty uzyskują finansowanie?

‘ESF projects’ databaseBaza projektów EFS zawiera przykłady projektów współfinansowanych ze środków EFS. Warto zauważyć, że baza sumuje dane wprowadzone przez państwa członkowskie i nie są one wyczerpujące. Większość projektów uruchomiono między rokiem 2000 a bieżącym. Opisy projektów często są dostępne jedynie w źródłowej wersji językowej. Komisja Europejska nie jest w stanie zagwarantować dokładności i kompletności prezentowanych danych lub informacji, i nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystani.

=> Dostęp do bazy projektów EFS

Listę projektów można uzyskać, wprowadzając słowa kluczowe, kryteria geograficzne, kryteria dotyczące grup docelowych oraz obszarów priorytetowych.

Kto uczestniczy?

‘ESF participants’ databaseBaza uczestników projektów EFS udostępnia statystyki dotyczące osób biorących udział w projektach po uprzednim wybraniu daty, kryteriów geograficznych i demograficznych. Baza ta gromadzi dane udostępnione przez państwa członkowskie, a w przypadku niektórych scenariuszy dane nie są dostępne. Komisja Europejska nie jest zatem w stanie zagwarantować dokładności i kompletności prezentowanych danych lub informacji; nie przyjmuje więc odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

=> Dostęp do wyszukiwarki uczestników projektów EFS