Navigation path

Duomenys ir skaičiai

Sužinok, kokius prioritetus ESF finansavimui nustato ES šalys, kas iš tikrųjų dalyvauja projektuose ir kokius projektus ESF remia visoje Europoje.

 

Kokie ES šalių prioritetai?

'ESF priorities' databasePrioritetų valstybėse narėse duomenų bazė suteikia galimybę sužinoti, kokius prioritetus ES šalys yra nustačiusios ESF išteklių naudojimui. Šie prioritetai yra aprašyti atskirose veiklos programose (VP), patvirtintose 2007–2013 m. laikotarpiui.

=> Jungtis prie „prioritetų“ duomenų bazės

Galima atsirinkti tekstus, aprašančius VP prioritetus, kartu taikant geografinius ir prioritetų kriterijus:

  • geografiniai kriterijai: naudotojas gali pasirinkti vieną ar visas šalis, taip pat vieną ar visas VP (pasirinktoje šalyje);
  • „prioritetų“ kriterijai: naudotojas gali pasirinkti vieną ar visus ESF remiamus prioritetus;
  • rezultatai: atlikus paiešką, rodomas įrašų sąrašas, nurodant pasirinktą prioritetą, šalies pavadinimą, VP pavadinimą ir susijusius paprioritečius. Kiekvienam įrašui paieška pateikia atitinkamą VP tekstą.

Pasirinkus išplėstinės paieškos įrankį, galima nurodyti papildomas geografinių kriterijų parinktis.

Kokia suma skirta kokiai veiklai?

'ESF spending' databaseApžvalgos lentelėje apibendrinamos veiklos programų (VP) numatytos ESF biudžeto skirtos lėšos (*) bei nacionalinių viešojo ir privačiojo bendrojo finansavimo sumos kiekvienai ES šaliai 2007–2013 m. laikotarpiu.

ESF lėšų duomenų bazėje pateikiami visi duomenys apie originalų 2007–2013 m. laikotarpio ESF lėšų paskirstymą (2007.12.31).

=>Jungtis prie ESF lėšų duomenų bazės

Pasirinkę šalį ir, jei norite, veiklos programą (VP), galite rinktis dominančius programos prioritetus ir sužinoti, kiek lėšų jiems buvo originaliai skirta. Pasinaudoję „sparčios atrankos“ funkcija, suvestinėje rezultatų lentelėje išvysite, kiek lėšų skirta pasirinktoms šalių grupėms arba visai ES.


(*) Nurodomos skirtos lėšos visam 2007–2013 m. laikotarpiui, tad jos gali skirtis nuo galiojančių įsipareigojimų ir jau panaudotų lėšų sumos.

Kas gauna finansavimą?

'ESF beneficiaries' interfaceES valstybės privalo skelbti tiesioginių paramos gavėjų sąrašą. Į skelbiamus duomenis įeina paramos gavėjų pavadinimai, veiklos apibūdinimai ir veiklai skirtų valstybės lėšų suma. ESF paramos gavėjų sąsaja suteikia prieigą prie ESF paramos gavėjų sąrašų, skelbiamų šalies tinklavietėse.

=> Jungtis prie ESF paramos gavėjų sąsajos

Naudodamiesi šia sąsaja, galite žemėlapyje pasirinkti vieną šalį (arba regioną, jei toks yra) ir sužinoti atitinkamą šalies ar regiono paramos gavėjų sąrašą.

Turėkite omenyje, kad paramos gavėjų sąrašai:

  • paprastai pateikiami nacionaline kalba;
  • yra nuolatos atnaujinami.

Kokie projektai yra finansuojami?

'ESF projects' databaseESF projektų duomenų bazėje pateikiami ESF bendrai finansuotų projektų pavyzdžiai. Atkreipkite dėmesį, kad šioje duomenų bazėje yra apibendrinti ES šalių pateikti duomenys, todėl jie gali būti neišsamūs. Dauguma projektų buvo pradėti vykdyti tarp 2000 m. ir šiandienos. Projektų aprašymai gali būti pateikiami tik nacionaline kalba. Europos Komisija negali užtikrinti šios duomenų bazės tikslumo bei išsamumo ir neprisiima atsakomybės už jokį šios duomenų bazės panaudojimą.

=> Jungtis prie ESF projektų duomenų bazės

Galima atsirinkti projektus, kartu nurodant raktažodžius, geografinius, tikslinės grupės ir prioritetų srities kriterijus.

Kas dalyvauja?

'ESF participants' databaseESF dalyvių duomenų bazėje galima rasti statistinių duomenų apie dalyvius, kartu nurodant datos, geografinius ir demografinius kriterijus. Šioje duomenų bazėje pateikiami apibendrinti ES šalių pateikti duomenys. Kai kuriais atvejais duomenų nėra. Europos Komisija negali užtikrinti šios duomenų bazės tikslumo bei išsamumo ir neprisiima atsakomybės už jokį šios duomenų bazės panaudojimą.

=> Jungtis prie ESF dalyvių paieškos įrankio