Navigation path

Sonraí agus graif CSE

 
 

Faigh amach na tosaíochtaí atá ag tíortha an AE ó thaobh CSE de, cé go díreach atá rannpháirteach agus céard iad na cineálacha tionscadal atá á gcistiú ag CSE ar fud na hEorpa.

Céard iad na tosaíochtaí atá acu i dtíortha an AE?

‘ESF priorities’ databaseTugann an bunachar sonraí, tosaíochtaí sna Ballstáit, deis dúinn fáil amach faoi na tosaíochtaí atá leagtha síos ag tíortha an AE le leas a bhaint as acmhainní CSE. Tugtar tuairisc ar na tosaíochtaí seo sna Cláir Oibriúcháin (CO) ar leith a glacadh don tréimhse 2007-13.

=> Téigh go dtí an bunachar sonraí, 'Tosaíochtaí'

Féadfaidh tú sleachta faoi thosaíochtaí CO a bhaint amach as an mbunachar ach critéir na dtíortha agus critéir na dtosaíochtaí a chur i dteannta a chéile:

  • critéir na dtíortha: féadfaidh an t-úsáideoir aon tír amháin nó na tíortha uile a roghnú, agus clár amháin nó na CO uile (sa tír atá roghnaithe);
  • critéir na ‘dtosaíochtaí’: féadfaidh an t-úsáideoir tosaíocht amháin nó na tosaíochtaí uile a bhfuil tacaíocht á fháil aici nó acu ón CSE a roghnú;
  • torthaí: tabharfaidh an cuardach liosta de thaifid duit, agus áirítear leo an tosaíocht a roghnaigh tú, ainm na tíre, ainm an CO, agus fothosaíochtaí a bhaineann leo. Bainfidh an cuardach an sliocht a bhaineann leis an taifead amach as an CO.

Tabharfaidh an cuardach casta tuilleadh roghanna duit i dtaobh chritéir na dtíortha..

Cé mhéid agus cén ghníomhaíocht?

‘ESF spending’ databaseTá sonraí uile na leithdháiltí airgeadais (*) arna ndéanamh as acmhainní CSE don tréimhse 2007-2013 le fáil ar an mbunachar sonraí, caiteachas CSE.

=> Téigh go dtí an bunachar sonraí, Caiteachas CSE

Má roghnaíonn tú an tír, agus an Clár Oibriúcháin (CO) más spéis leat sin, féadfaidh tú an tosaíocht chláir a bhfuil spéis agat inti a roghnú agus an méid de chistiú atá tiomnaithe di a thaispeáint. Má úsáideann tú ‘cuardach tapa’ beidh deis agat na leithdháiltí do ghrúpaí roghnaithe de thíortha nó don AE san iomlán a fheiceáil ar thábla na dtorthaí comhdhlúite.

Déantar achoimre, i bhfoirm tábla, ar na leithdháiltí airgeadais as buiséad CSE, agus ar an gcomhchistiú náisiúnta poiblí agus príobháideach an tír AE do 2007-2013, mar a cinneadh sna CO.


(*) Tá an tréimhse 2007-2013 san iomlán á cumhdach sna leithdháiltí airgeadais agus b’fhéidir nach ionann iad agus na tiomantais iarbhír a tugadh agus na caiteachais a cuireadh chun feidhme.

Cé dó an maoiniú?

'ESF beneficiaries' interfaceNí mór do thíortha an AE liosta de na tairbhithe díreacha a fhoilsiú. Ní mór ainmneacha na dtairbhithe agus na n-oibríochtaí, agus an méid de chistiú poiblí a leithdháladh ar na hoibríochtaí a thabhairt le fios. Tugann an comhéadan, tairbhithe CSE, rochtain duit ar liosta na dtairbhithe a fuair tacaíocht CSE agus a bhfuil eolas fúthu ar shuímh ghréasáin náisiúnta.

=> Téigh go dtí an comhéadan, Tairbhithe CSE

Má úsáideann tú an comhéadan seo féadfaidh tú tír amháin (nó réigiún má tá sé air) a roghnú – ar léarscáil – le teacht ar an liosta ábhartha, náisiúnta nó réigiúnach, de na tairbhithe.

Maidir le liostaí na dtairbhithe:

  • is iondúil gur sa teanga náisiúnta a thugtar iad;
  • tugtar cothrom le dáta go leanúnach iad.

Céard iad na tionscadail a fhaigheann airgead?

‘ESF projects’ databaseGheobhaidh tú samplaí de thionscadail atá comhchistithe ag CSE sa bhunachar sonraí, tionscadail CSE. Ní foláir a thabhairt ar aird gur comhiomlán d’ionchur thíortha an AE atá ar an mbunachar sonraí seo; ní bunachar sonraí uileghabhálach é. Seoladh formhór na dtionscadal ó 2000 go dtí i mbliana. B’fhéidir gur sa teanga náisiúnta amháin atá na tuairiscí ar na tionscadail. Ní féidir leis an gCoimisiún ráthaíocht a thabhairt maidir le cruinneas ná iomláine an bhunachair shonraí seo, ná ní ghlacfaidh sé freagracht ná dliteanas as aon úsáid a bhainfí as sin.

=> Téigh go dtí an bunachar sonraí, Tionscadail CSE

Féadfaidh tú sleachta faoi thionscadail a bhaint amach as an mbunachar ach eochairfhocail, critéir na dtíortha, an spriocghrúpa agus an réimse tosaíochtaí a chur i dteannta a chéile.

Cé atá rannpháirteach?

‘ESF participants’ databaseGheobhaidh tú an staidreamh faoi na rannpháirtithe ar an mbunachar sonraí, rannpháirtithe CSE, má chuireann tú dáta, critéir na dtíortha agus critéir an daonra i dteannta a chéile. Comhiomlán den ionchur de réir thíortha an AE atá ar an mbunachar sonraí seo agus níl aon sonraí ar fáil i roinnt cásanna. Ní féidir leis an gCoimisiún ráthaíocht a thabhairt maidir le cruinneas ná iomláine an bhunachair shonraí seo, ná ní ghlacfaidh sé freagracht ná dliteanas as aon úsáid a bhainfí as sin.

=> Téigh go dtí an uirlis chuardaigh, Rannpháirtithe CSE


Nuashonrú is déanaí: 16/01/2013 | Barr