Navigation path

Statistiky

Zjistěte, jaké priority má ESF v zemích EU, kdo se účastní a jaké projekty ESF v různých částech Evropy financuje.

 

Jaké jsou priority v zemích EU?

'ESF priorities' databaseDíky databázi priorit v členských státech můžete zjistit, jaké priority si země EU stanovily pro využívání prostředků z ESF. Tyto priority jsou popsány v jednotlivých operačních programech (OP) přijatých pro období 2007–2013.

=> Přístup k databázi „priorit“

Můžete najít texty popisující priority OP tak, že spojíte geografická kritéria a kritéria priorit:

  • geografická kritéria: uživatel může zvolit jednu nebo všechny země a jeden nebo všechny OP (ve vybrané zemi);
  • kritéria priorit: uživatel může zvolit jednu nebo všechny priority podporované ESF;
  • výsledky: výsledkem vyhledávání bude seznam záznamů zahrnujících vybranou prioritu, název země, název OP a související podpriority. U každého vyhledaného záznamu se zobrazí související text z OP.

Nástroj pokročilého vyhledávání nabízí další možnosti pro geografická kritéria

Kolik pro danou činnost?

'ESF spending' databaseTabulka obsahující přehled shrnuje příděly (*) finančních prostředků z rozpočtu ESF a vnitrostátní veřejné a soukromé spolufinancování v jednotlivých zemích EU v období 2007–2013 podle rozhodnutí v operačních programech (OP).

Databáze přídělů ESF poskytuje veškeré údaje o původních finančních přídělech (k 31. 12. 2007) ze zdrojů ESF v období 2007–2013.

=>Přístup k databázi přídělů ESF

Výběrem země a v případě potřeby operačního programu (OP) můžete zvolit programovou prioritu, která vás zajímá, a zobrazit částku, která se na ni původně vynakládala. Pomocí možností „rychlý výběr“ je možné zobrazit příděly pro vybrané skupiny zemí nebo pro EU jako celek v tabulce obsahující společné výsledky.


(*) Příděly finančních prostředků zahrnují celé období 2007–2013 a mohou se lišit od faktických závazků a realizovaných výdajů.

Kdo získává finanční prostředky?

'ESF beneficiaries' interfaceZemě EU musí zveřejnit seznam přímých příjemců. Informace musí obsahovat jméno příjemce a názvy operací a částku veřejného financování přidělenou jednotlivým operacím. Rozhraní příjemci prostředků ESF umožňuje přístup k seznamům příjemců podpory z ESF dostupným na internetových stránkách jednotlivých zemí.

=> Přístup k rozhraní příjemců prostředků ESF

Prostřednictvím tohoto rozhraní můžete – na mapě – vybrat jednu zemi (nebo region, je-li k dispozici) pro přístup k příslušnému vnitrostátnímu nebo regionálnímu seznamu příjemců.

Počítejte s tím, že seznamy příjemců:

  • jsou obvykle v jazyce příslušné země;
  • jsou průběžně aktualizovány.

Jaké projekty jsou financovány?

'ESF projects' databaseDatabáze projektů ESF obsahuje příklady projektů spolufinancovaných ESF. Počítejte s tím, že tato databáze obsahuje vstupy ze zemí EU a není vyčerpávající. Většina projektů byla zahájena po roce 2000. Popis projektů může být jen v jazyce příslušné země. Komise nemůže zaručit přesnost ani úplnost této databáze ani nepřijímá odpovědnost za jakékoli užití těchto údajů či informací.

=> Přístup k databázi projektů ESF

Projekty můžete hledat kombinací klíčových slov, geografických kritérií a kritérií v podobě cílové skupiny či prioritní oblasti.

Kdo se účastní?

'ESF participants' databaseV databázi účastníků ESF najdete statistické údaje o účastnících kombinací datových, geografických a demografických kritérií. Tato databáze obsahuje vstupy ze zemí EU a v některých scénářích nejsou k dispozici žádná data. Komise nemůže zaručit přesnost ani úplnost této databáze ani nepřijímá odpovědnost za jakékoli užití těchto údajů či informací.

=> Přístup k nástroji pro vyhledávání účastníků ESF