Navigation path

Данни и цифри

Открийте какви приоритети имат страните-членки на ЕС относно ЕСФ, кой участва в действителност и какви проекти се финансират по линия на ЕСФ в цяла Европа.

 

Каква сума за кой тип дейност?

'ESF spending' databaseОбобщаващата таблица представя обобщена информация за отпуснатите финансови средства (*) от бюджета на ЕСФ и националното публично и частно съфинансиране по държави — членки на ЕС за периода 2007—2013 г. според решенията в рамките на оперативните програми (ОП).

Базата данни за финансирането по линия на ЕСФ предоставя пълна информация за отпуснатите финансови средства (към 31.12.2007 г.) по линия на ЕСФ за периода 2007—2013 г.

=>Достъп до базата данни за финансирането по линия на ЕСФ

Като изберете държавата и, ако желаете, Оперативната програма (ОП), вие можете да изберете съответния приоритет по програмата, който ви интересува, и да видите какво е финансирането, определено първоначално за него. Използването на опциите за „бърз избор“ ви позволява да видите какво е финансирането за избрани групи държави или ЕС като цяло в консолидирана таблица за резултатите.


(*) Отпуснатите финансови средства обхващат целия период 2007—2013 г. и могат да се различават от ефективните задължения и реализираните разходи.

Кои са финансирани?

'ESF beneficiaries' interfaceСтраните-членки на ЕС трябва да публикуват списък с преките бенефициенти. Тази информация трябва да включва името на бенефициента, наименованията на дейностите и сумата на публично финансиране, определена за дейностите. Интерфейсът за бенефициентите на ЕСФ осигурява достъп до списъците с бенефициенти, получили помощ по линия на ЕСФ, налични на националните уебсайтове.

=> Достъп до интерфейса за бенефициенти на ЕСФ

Посредством този интерфейс вие можете да избирате – на карта – определена държава (или регион, ако е наличен), за да достигнете до съответния национален или регионален списък с бенефициенти.

Моля, имайте предвид, че списъците с бенефициенти:

  • обикновено са на езика на съответната държава;
  • подлежат на постоянна актуализация.

Какви проекти се финансират?

'ESF projects' databaseБазата данни с проекти по линия на ЕСФ съдържа примери за проекти, съфинансирани от ЕСФ. Моля, имайте предвид, че тази база данни обединява информацията, получена от страните-членки на ЕС, и не е изчерпателна. Повечето проекти са стартирани в периода от 2000 г. до днес. Описанията на проектите могат да са достъпни само на езика на съответната държава. Европейската комисия не може да гарантира за точността или изчерпателността на тази база данни и не поема никакви отговорности или задължения, свързани с нейното използване.

=> Достъп до базата данни с проекти по линия на ЕСФ

Можете да извеждате проекти, като комбинирате ключови думи, приоритети по отношение на географско местоположение, целева група и приоритети.

Кои са участниците?

'ESF participants' databaseВ базата данни с участници в проекти по линия на ЕСФ можете да откриете статистически данни за участниците, като комбинирате дата, географски и демографски критерии. Тази база данни обединява информация, получена от страните-членки на ЕС, а в някои случаи няма налични данни. Европейската комисия не може да гарантира за точността или изчерпателността на тази база данни и не поема никакви отговорности или задължения, свързани с нейното използване.

=> Достъп до инструмента за търсене на участници в проекти по линия на ЕСФ