Navigation path

ESF na Slovensku

Slovensko využíva prostriedky z ESF na riešenie vysokého počtu dlhodobo nezamestnaných. Prostredníctvom širokej škály projektov sa zlepšujú vyhliadky ľudí na získanie zamestnania a poskytuje sa pomoc osobám zo zraniteľných skupín, ktorá im uľahčuje hľadanie práce. Zároveň sa vynakladajú cielené investície na zlepšenie vzdelávacieho systému a skvalitnenie prístupu k možnostiam odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania.

Viac pracovných miest pre viac ľudí

Slovensko sa intenzívne usiluje znižovať úroveň dlhodobo nezamestnaných medzi svojimi obyvateľmi, a takisto aj celkovo zvyšovať zamestnanosť. V záujme dosiahnutia týchto cieľov finančné prostriedky z ESF smerujú na zlepšovanie zručností nezamestnaných a zamestnancov, ktoré im pomáhajú lepšie sa prispôsobovať meniacemu sa pracovnému trhu. V období rokov 2007 až 2011 sa vďaka opatreniam ESF vytvorilo 24 000 nových pracovných miest a 26 000 ľudí si našlo prácu. Tento úspech sa opiera o projekty na zlepšenie verejných služieb zamestnanosti, ktoré verejným orgánom pomohli poskytovať lepšie služby uchádzačom o prácu záujemcom o odbornú prípravu či možnosti rozvoja.

Projekty ESF sa zameriavajú aj na zraniteľné sociálne skupiny, t. j. na ľudí, pre ktorých je v porovnaní s ostatnými ťažšie nájsť si vhodnú prácu. Či už mladí ľudia, starší pracovníci, ľudia z vidieckych oblastí alebo menšiny, ako napr. Rómovia, získavajú možnosti odbornej prípravy a nadobúdajú zručnosti potrebné na získanie zamestnania alebo zvýšenie životnej úrovne. Tieto opatrenia prispievajú k vytváraniu inkluzívnejšej spoločnosti na Slovensku.

Kultúra vzdelávania

Slovensko s pomocou ESF reformuje svoj systém vzdelávania a odbornej prípravy. Medzi opatrenia, ktoré sa v súčasnosti prijímajú s cieľom zaistiť, aby sa v rámci nadobúdania kvalifikácie mladí ľudia vybavili zručnosťami, ktoré im v modernom svete zaručia úspech, patrí skvalitňovanie výučby a učebných osnov. Dôraz sa kladie na vedu a techniku, a takisto aj na cudzie jazyky, ktoré majú pre zamestnanosť a hospodárstvo mimoriadny význam. V projektoch ESF sa tiež pracuje na zakorenení kultúry celoživotného vzdelávania u občanov Slovenska, a to u zamestnancov, ako aj u nezamestnaných. Cieľom je umožniť ľuďom riadiť svoju kariéru prostredníctvom nadobúdania zručností a kvalifikácií, ktoré potrebujú na dosiahnutie úspechu vo svojom súčasnom zamestnaní alebo v inej práci.

Všetky tieto opatrenia sú súčasťou záväzku Slovenska dosiahnuť do roku 2020 72 % zamestnanosť obyvateľstva a odstrániť riziko chudoby a vylúčenia u 170 000 ľudí.

Kontakty ESF na Slovensku


ESF na Slovensku: Údaje a čísla

Rozpočet

€1,497,739,439
(2007-2013)

Koho fond financuje

Zobraziť zoznam príjemcov

Kto sa zapojil

372,290 ľudí
(2012)