Navigation path

EFS w Polsce

Polska kieruje wsparcie ze strony EFS do osób poszukujących pracy i grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby zapewnić im odpowiednie umiejętności i możliwość zdobycia zatrudnienia. Do innych istotnych celów zalicza się odpowiednie dostosowanie kształcenia i poprawę jakości usług publicznych.

W całej Europie oraz w Polsce EFS wspiera zatrudnienie, poprawę warunków pracy i wyrównanie stopy życiowej i możliwości zdobycia zatrudnienia dla wszystkich obywateli UE. Jest to możliwe za sprawą inwestowania w europejski kapitał ludzki — pracowników, młodzież, grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji oraz we wszystkie osoby poszukujące pracy. W miastach, miasteczkach, społecznościach wiejskich i dzielnicach miejskich w całej Europie realizowane są dziesiątki tysięcy projektów EFS. Umożliwiają one wszystkim Europejczykom zdobywanie umiejętności, pracy i kwalifikacji, a ponadto integrują społeczeństwo.

Umiejętności dają zatrudnienie

Projekty EFS w obszarze zatrudnienia charakteryzują się indywidualnym i stymulowanym zapotrzebowaniem podejściem i kierowane są do osób mających największe trudności ze znalezieniem pracy. Indywidualny coaching i indywidualne doradztwo oraz nacisk na umiejętności będące w zapotrzebowaniu to niektóre z działań prowadzonych na rzecz zwiększania szans na zatrudnienie i dostęp do rynku pracy osób jej poszukujących. Dodatkowo istnieją instrumenty wspierające przedsiębiorczość i samozatrudnienie, w szczególności wśród osób młodych. EFS wspiera inicjatywy na rzecz podnoszenia umiejętności i kwalifikacji odpowiadających zapotrzebowaniu rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki.

Wspieranie spójności społecznej

Działania w zakresie włączenia społecznego adresowane są do najbardziej wrażliwych grup, np. osób niepełnosprawnych, kobiet i osób długotrwale bezrobotnych. Ich celem jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i jednoczesne umożliwienie im zdobywania umiejętności pozwalających na włączenie w rynek pracy. Działania te są silnie uwarunkowane regionalnie, ponieważ Polska stara się zmniejszyć dysproporcje w zakresie zamożności i szans na zatrudnienie między różnymi częściami kraju.

Rzeczywiste szanse edukacyjne

Na wsparciu EFS korzystają systemy kształcenia i szkoleń. W ramach projektów nawiązywana jest współpraca partnerska z przedsiębiorstwami i organizacjami pracy, zarówno w celu umożliwienia odbywania stażu i przygotowania zawodowego, jaki i zapewnienia, że szkolenia odpowiadają zapotrzebowaniu. Zachęca się też pracowników do kształcenia przez całe życie w celu poszerzania ich umiejętności i kompetencji, co gwarantuje ciągłość zatrudnienia.

Znaczna część inwestycji w ramach EFS kierowana jest w Polsce na poprawę sprawności administracji publicznej i skuteczności usług publicznych, co ma na celu zwiększenie jakości usług oferowanych obywatelom i osobom poszukującym pracy oraz stworzenie lepszego otoczenia biznesowego.