Navigation path

EFS w Polsce

EFS pomaga szkolić w Polsce wysoce wykwalifikowanych pracowników poszukiwanych przez firmy z rozwijających się sektorów technologicznych. Udoskonalenia w systemie edukacji oraz lepsze kontakty między środowiskiem uniwersyteckim a branżą przemysłową przyczyniają się do wzrostu innowacji oraz liczby wykwalifikowanych absolwentów. Również dla osób poszukujących pracy z grup szczególnie narażonych istnieją liczne możliwości uzyskania lepszych kwalifikacji i zwiększenia szans na rynku pracy.

Wiedza i umiejętności

Wraz ze zwiększeniem się możliwości w branży usługowej i technologicznej, Polska wykorzystuje wsparcie EFS, aby zapewnić pracownikom i osobom poszukującym pracy nowe kwalifikacje niezbędne, by wkroczyć do tych sektorów. Modernizacji podlega cały system edukacyjny, co wiąże się także z rozwojem szkoleń zawodowych i rozszerzeniem perspektywy uczenia się przez całe życie. Studenci mają możliwość podjęcia odpowiednich kursów branżowych, jak na przykład robotyka, które umożliwiają im bezpośrednie przejście do produktywnych miejsc pracy. Kursy podyplomowe w zakresie nauczania są dostępne dla osób o różnym wykształceniu – dla naukowców, inżynierów i kierowników – aby zapewnić system edukacyjny prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli oraz szkoleniowców. Wiele projektów EFS wzmacnia kontakty pomiędzy uczelniami a firmami, aby zapewnić przepływ wykwalifikowanych pracowników wspierających innowacje i rozwój.

Zachęca się także do rozwoju przedsiębiorczości, stosując praktyczną pomoc dla osób o różnym doświadczeniu, od absolwentów kierunków ścisłych po kobiety zamieszkujące tereny wiejskie, aby zapewnić szkolenia, umożliwić dostęp do środków finansowych oraz pomóc założyć własną działalność.

Łatwiejszy dostęp do pracy

Osoby mające trudności ze znalezieniem pracy mogą liczyć na wsparcie EFS. Obejmuje ono pomoc osobom starszym, którym potrzebne są nowe kwalifikacje, młodzieży wkraczającej na rynek pracy, kobietom z dziećmi, a także osobom niepełnosprawnym, które chcą podjąć pracę. Oprócz możliwości odpowiednich szkoleń dla tych grup, EFS zachęca do tworzenia przedsiębiorstw społecznych, takich jak organizacje samopomocy dla osób bezdomnych czy byłych skazanych, skupiające się na konkretnych problemach, z jakimi borykają się takie osoby.

Ważną rolę w pomaganiu w powrocie na rynek pracy tysiącom osób długotrwale bezrobotnych, kobietom z obowiązkami rodzicielskimi oraz innym grupom szczególnie narażonym, odgrywają regionalne centra zatrudnienia. Oferują dostosowane wsparcie w postaci osobistego doradztwa zawodowego, pomoc w zakresie składania wniosków pracę oraz współpracę z pracodawcami. Szeroki zakres projektów EFS jest skierowany do osób wchodzących na rynek pracy. Przykładem jest projekt pomagający studentom kierunków artystycznych i humanistycznych w założeniu własnej działalności i wykorzystaniu umiejętności twórczych w pracy.

Kontakty w Polsce


EFS w Polsce: Dane i liczby

Budżet

€10,007,397,937
(2007-2013)

Kto otrzymuje dofinansowanie?

Wyświetl listę beneficjentów

Kto uczestniczy?

1,718,003 ludzi
(2013)