Navigation path

ESF Latvijā

Latvija ESF investīcijas izmanto, lai uzlabotu darbaspēka prasmes un sniegtu jaunas iespējas visiem darba meklētājiem, jo īpaši jauniešiem. Ir sākti arī sociālās iekļaušanas un izglītības pasākumi.

Visā Eiropā un arī Latvijā ESF atbalsta darba tirgu, palīdzot cilvēkiem iegūt labākas darbavietas, nodrošinot taisnīgāku dzīves līmeni un vairāk nodarbinātības iespēju visiem ES iedzīvotājiem. Šis atbalsts tiek sniegts, ieguldot Eiropas cilvēkkapitālā — darbiniekos, jauniešos, sociāli mazaizsargātajās grupās un visos darba meklētājos. Desmitiem tūkstoši ESF projektu tiek aktīvi īstenoti Eiropas lielajās un mazajās pilsētās, lauku kopienās un apvidos. Tie paver durvis uz labākām prasmēm, darbavietām, kvalifikācijām un iekļaujošāku sabiedrību visiem eiropiešiem.

Nodarbināmības sekmēšana

Latvija izmanto ESF finansējumu, lai sekmētu nodarbinātību un sniegtu iedzīvotājiem tās prasmes un iespējas, kas viņiem nepieciešamas, lai atrastu darbu. Ir sākti mērķtiecīgi apmācības pasākumi, lai atbalstītu zemas kvalifikācijas un gados vecākus darbiniekus, kuriem ir vajadzīgas jaunas prasmes vai prasmju atjaunināšana. Jaunieši var savā labā izmantot darbības, kuras tiek finansētas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ietvaros un piedāvā apmācību, iespējas iegūt darba pieredzi, praksi, kā arī individuālu palīdzību ceļā uz darba dzīvi. Turklāt ESF atbalsta uzlabojumus attiecībā uz veselības aizsardzību un darba drošību.

ESF pasākumi sekmē sociālo iekļaušanu un darbības cīņai ar nabadzību. Tostarp liela uzmanība tiek pievērsta pieaugušu personu ar garīgiem traucējumiem un sociālajā aprūpē esošo bērnu deinstitucionalizēšanai. Tas tiek panākts ar jaunām, kopienās balstītām aprūpes pieejām. ESF projekti palīdz sociāli atstumtajiem un personām, kas dzīvo attālos reģionos, vieglāk piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem. Tie sniedz atbalstu arī veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem kopienu līmenī.

Izglītības reforma

Ir sāktas izglītības reformas, lai uzlabotu augstāko izglītību, tostarp kopīgas pēcdiploma studiju programmas dažādās valodās, kā arī akreditācijas aģentūras darbību, un nodrošinātu efektīvāku pārvaldību. Kopumā ESF investīcijas sniedz devumu izglītības un profesionālās apmācības sistēmās, nodrošinot, ka tās piedāvā cilvēkiem prasmes un kvalifikācijas, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus darba tirgū. Tiek izstrādāta visaptveroša profesionālās orientācijas sistēma, kā arī reģionu līmenī ir ieviests jauns mūžizglītības īstenošanas modelis.

ESF atbalsta arī uzlabojumus Latvijas tiesu varas un valsts administratīvajā kompetencē, lai nodrošinātu labākus pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, piemēram, ar vienas pieturas aģentūru palīdzību, kādas nesen ir izveidotas Rīgā.