Navigation path

ESF Lietuvoje

Lietuva naudojasi ESF finansiniais ištekliais, siekdama skatinti užimtumą ir padidinti palankių sąlygų neturinčių grupių galimybes rasti darbą. Be to, ji investuoja į švietimo sistemą, kad jaunimas įgytų darbo perspektyvas užtikrinsiančių įgūdžių.

Visoje Europoje ir Lietuvoje ESF teikia pagalbą darbo rinkai, padeda žmonėms susirasti geresnį darbą ir užtikrina visiems ES piliečiams sąžiningesnį gyvenimo lygį bei didesnes užimtumo galimybes. Fondas investuoja į Europos žmogiškąjį kapitalą – darbuotojus, jaunimą, palankių sąlygų neturinčių asmenų grupes ir visus darbo ieškančius asmenis. Dešimtys tūkstančių ESF projektų yra įgyvendinama Europos miestuose, miesteliuose, kaimo vietovėse ir rajonuose. Jie suteikia galimybių visiems europiečiams tobulinti savo įgūdžius, susirasti darbą ir įgyti kvalifikaciją, taip pat užtikrina socialinę įtrauktį.

Integruotas užimtumas

ESF investicijų Lietuvoje pagrindinis prioritetas – padėti žmonėms patekti į darbo rinką. Įgyvendinamos veiksmingos priemonės, kuriomis siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims įgyti reikiamų įgūdžių ir susirasti darbą. Ypatingas dėmesys skiriamas ilgalaikiams bedarbiams ir mažiau kvalifikuotiems bei vyresnio amžiaus darbuotojams. Jaunimas gali dalyvauti projektuose, vykdomuose pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą, kurie, be kita ko, palengvina perėjimą iš mokymosi į darbą ir padeda įsidarbinti ar pasirinkti pameistrystę.

ESF investuoja į skurdo mažinimo ir socialinės įtraukties projektus, kurie yra itin svarbūs Lietuvai, nes į rizikos grupę patenka 30 % jos gyventojų. ESF projektai padeda palankių sąlygų neturinčių asmenų grupėms – neįgaliesiems, etninėms mažumoms ir moterims – pagerinti savo padėtį ir turėti tokias pat galimybes, kaip kiti.

ESF finansuoja projektus, užtikrinančius visiems Lietuvos žmonėms geresnes galimybes gauti sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas. Be to, vykdomi projektai, kuriais siekiama mažinti priežiūros įstaigose laikomų suaugusiųjų su psichikos negalia ir be tėvų globos likusių vaikų skaičių.

Geresnis švietimas

ESF remia nuolatines pastangas modernizuoti švietimo bei mokymo sistemas ir siekti, kad įgyti įgūdžiai bei gebėjimai atitiktų darbdavių ir pramonės poreikius. Projektais jaunuoliai skatinami mokytis ir įgyti kvalifikaciją, jiems teikiama pagalba integruojantis į darbo rinką. ESF ragina visus darbuotojus pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis, kad jų žinios atitiktų naujausius pramonės poreikius.

ESF parama taip pat padeda modernizuoti Lietuvos viešąjį administravimą, siekiant pagerinti viešųjų paslaugų teikimą piliečiams ir įmonėms. Tuo tikslu diegiamos naujos planavimo, stebėsenos ir valdymo sistemos.