Navigation path

ESF Eestis

ESF loob Eestis töötajatele uusi võimalusi, pakkudes uusi oskusi ja oskusteavet koolituse ning elukestva õppe kaudu. Lisaks aidatakse ka tõrjutud elanikkonnarühmadel (nt pikaajalistel töötutel ja eakamatel tööotsijatel) tööd leida. ESFi vahendid aitavad noortel omandada haridust ja koolitust, mis vastavad Eesti areneva tööturu edasistele vajadustele.

Rohkem töökohti ja töötajaid

ESFi projektide tulipunktis on aidata rohkem inimesi tööturule. Näiteks jagades tööhõivekulusid ettevõtjatega, kes võtavad tööle ja koolitavad uusi töötajaid ja noori, aidatakse tuhandetel töötutel eestlastel tagasi tööle saada. Muude tegevuste hulgas julgustatakse kutsekooli pooleli jätnud noori õpinguid lõpule viima ja seeläbi oma tööväljavaateid parandama. ESF aitab ka teatavatel ebasoodsas olukorras rühmadel tööd leida või töökohti säilitada, näiteks pakkudes lapsehoiutoetusi puuetega lastega peredele ja võimaldades nii leivateenijatel tööle jääda. Samuti on hariduslike erivajadustega lastel esmakordselt just neile kohandatud õppevahendid, et aidata neil koolis edasi käia, parandada õppeedukust ja väljavaateid tööturul. Abisaajate hulgas on ka esimest töökohta otsivad noored, näiteks tööandjate hulgas laialdaselt tuntud virtuaalsete elulookirjelduste veebiportaali kaudu, kus noored saavad oma pädevused ja töökogemused kokku koguda.

Paremad töökohad ja uued oskused

Elukestev õpe on võti, mis avab tee parematele töökohtadele ja karjääri arengule Eestis, ning ESFi projektid loovad selleks vajalikud õppevahendid ja kvalifikatsioonisüsteemid. Eestis osaleb pakutavatel koolitustel oma tööväljavaadete parandamiseks umbes 12% täiskasvanutest, mis on kaks korda enam kui varasematel aastatel. ESF edendab ka Eesti teadus- ja arendustegevust ning kõrgharidussüsteeme uute töökohtade loomise toetamiseks ning võtmesektorite (nt biotehnoloogia ja IKT) arendamiseks.

Uuendustele antakse hoogu programmiga Loov Eesti, mis viib kunstnikud kokku ettevõtjatega uute kunstiliste lahenduste ja värskete lähenemisviiside leidmiseks. Lisaks on ESFi vahendid ettevõtlusalaste välisnõustajate kasutamiseks aidanud ettevõtjatel parandada tootmise juhtimist ja tõsta teatud juhtudel tootlikkust isegi kuni 50%. Alustavatele ettevõtjatele suunatud edukas ärimentorlusprogramm aitas enam kui 90 protsendil osalejatest läbimüüki tõsta ja 70 protsendil osalejatest kasumit suurendada. Muude projektidega toetatakse naisettevõtjaid, pakkudes koolitust ja mentorlust nende äriideede ning püüdluste kannustamiseks.

ESFi kontaktandmed Eestis


ESF Eestis: Arvud ja andmed

Eelarve

€391,517,329
(2007-2013)

Keda rahastatakse?

Toetusesaajate loend

Kes osaleb?

262,059 inimest
(2012)