Navigation path

ESF Eestis

Eestis kasutatakse ESFi toetust haridussüsteemi reformimiseks ning õppematerjalide ja karjäärinõustamise parandamiseks, et vähendada koolist väljalangejate arvu. Samuti pakutakse tööotsijatele oskuste ajakohastamiseks õppimis-, ümberõppe- ja rehabilitatsioonivõimalusi ning luuakse paremaid tervishoiu-, lastehoiu-, hoolekande- ja sotsiaalteenuseid.

Eestis ja mujal Euroopas toetab ESF tööturgu, aitab inimestel saada paremaid töökohti ning tagada kõigile ELi kodanikele parema elatustaseme ja rohkem töövõimalusi. Selleks investeeritakse Euroopa inimkapitali – töötajatesse, noortesse, ebasoodsas olukorras olevatesse elanikerühmadesse ja tööotsijatesse. Euroopa linnades, asulates ja kogukondades on algatatud kümneid tuhandeid ESFi projekte, mille kaudu jõuavad kõigi eurooplasteni paremad oskused, töökohad, kvalifikatsioon ja kaasavam ühiskond.

Inimesed saavad tööd

ESFi rahastatud algatustega püütakse lahendada probleeme, mis tulenevad tööealiste inimeste osakaalu vähenemisest. Piirkondlikele ressurssidele ja oskusteabele toetudes saab luua uusi töökohti, eriti madala tööhõivemääraga piirkondades, mis jäävad suurematest linnakeskustest eemale. Uute tööturumeetmetega aidatakse nii noortel kui vanadel ja ka pikaajalistel töötutel tööd leida. Samuti aitab ESF täiendada ebasoodsas olukorras olevate ja madala kvalifikatsiooniga inimeste kutseoskusi ning pakub noorte töötuse probleemi lahendamiseks noorte tööhõive algatust.

Kaasav ühiskond

ESF teeb tööd selle nimel, et parandada tervishoiu-, hoolekande- ja sotsiaalteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, näiteks tagada vastuvõetava hinnaga lastehoiu- ning eakate ja puuetega inimeste hoolekande teenused. Eesmärk on vähendada töövõimetushüvitise taotlejate arvu, aidates neil hariduse, ümberõppe või rehabilitatsiooniteenuste abil leida sobiva töökoha. Üldeesmärk on muuta Eesti sotsiaalselt kaasavamaks, soodustada eelkõige noorte ja ebasoodsas olukorras olevate elanikerühmade osalemist tööturul ning vähendada vaesust ja ebavõrdsust.

Kõrgem tase

ESFi toetuse abil kohandatakse Eesti haridussüsteemi muutuvate sotsiaalsete ja tööturu vajadustega. Suuremat rõhku pannakse koolist väljalangejate arvu vähendamisele ning paremate karjääri- ja tugiteenuste arendamisele. Koolidesse lisainvesteeringuid tehes püütakse parandada hariduse kvaliteeti. Selleks parandatakse õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate oskusi ja pädevust ning ajakohastatakse õppematerjale. Õpetajakoolituse pädevuskeskuste ajakohastamise ja karjääriteenuste parema kättesaadavuse tagamisega püütakse tõsta haridusstandardeid ja suurendada kutseõppe populaarsust. Näiteks pakub Eesti töötukassa nüüd tasuta nõustamist igas vanuses tööotsijatele.


RSS ja sotsiaalmeedia

Twitter Facebook RSS

Viimati muudetud: 19/05/2015 | Üles