Navigation path

ЕСФ в България

България инвестира финансиране по линия на ЕСФ в подобряване на уменията и перспективите за работа на хората чрез по-добро образование и обучение. Освен това, ЕСФ повишава капацитета на публичните администрации за предлагане на по-добри услуги за гражданите, работниците и лицата, търсещи работа. Защитата на уязвими социални групи, като например ромите, и осигуряването на помощ за по-доброто им интегриране на работното място и в обществото, също е важен приоритет.

Създаване на квалифицирана и подходяща за приобщаване работна сила

Повишаването на ефективността на образователната система и осигуряването на възможности за обучение и учене през целия живот за хората са основни приоритети за България. Средствата по линия на ЕСФ повишават уменията и квалификациите на настоящата работна сила и на младите хора, които ще навлязат на този пазар на труда през идните години. Пример за широкия обхват на тези дейности е общонационалната инициатива, която предлага ваучери за обучение на служители с цел подобряване на техните умения в образователни институции по техен избор — над 140 000 участници до момента. Подобни схеми помагат на лицата, търсещи работа, да придобият уменията, от които се нуждаят работодателите.

Освен това, България създава едно по-приобщаващо общество и работна сила — с повече възможности за всички. Например, по проекти по линия на ЕСФ се помага на многобройните сираци и деца с увреждания в държавата да участват на пазара на труда и в обществения живот като всички останали. Други проекти подпомагат ромските общности, като им помагат да преодолеят дискриминацията, да участват цялостно в образователния процес и да продължат напред с намирането на работа.

Подкрепящи обществени услуги

България усъвършенства значително качеството и ефективността на обществените органи, които предлагат услуги за гражданите на страната. Справедливият и открит достъп до услуги за заетост е изключително важен, за да се гарантира, че лицата, търсещи работа, и предприятията могат да намират работа и да запълват свободни работни места. Тези дейности обхващат публичните администрации, свързани с подобряване на социалното приобщаване, като например съдебната и образователната система.

Освен от по-доброто обучение на държавни служители и новите компютърно базирани системи за управление България се възползва също и от експертен опит от други части на Европа. Например, новата система за признаване на международни квалификации на студенти — която повишава мобилността на работниците — е базирана на подобни системи в Нидерландия и Германия. Други нови услуги на електронно правителство осигуряват на хората достъп до възможности за онлайн търсене на работни места и за обучение.

Информация за връзка в България


ЕСФ в България: Данни и цифри

Бюджет

€1,179,738,062
(2007-2013)

Кой получава финансиране

Вижте списъка на бенефициентите

Кой участва

791,147 души
(2013)