Navigation path

Кои са финансирани?

Информация за всички преки бенефициенти на Европейската кохезионна политика трябва да бъде публикувана от управляващите органи в страните-членки съгласно правилата, ръководещи усвояването на средствата от фондовете 2007-2013 (Регламент EО № 1828/2006). Тази информация трябва да включва името на бенефициента, наименованията на дейностите и сумата на публично финансиране, определена за дейностите. На тази карта можете да намерите връзки към списъците с бенефициенти на ЕСФ, налични на съответните страници в интернет на държавите-членки. Моля, обърнете внимание на това, че поместената по-долу информация е „В процес на разработване“ и подлежи на актуализиране, в съответствие с информацията, която Комисията получава от държавите-членки.

Република Чехия  
Нидерландия  
Обединеното Кралство  

Важна информация: Европейската комисия поддържа тази страница в интернет, за да улесни публичния достъп до информация. Моля, обърнете внимание на това, че тези препратки се контролират от държавите-членки и от управляващите органи на Европейския съюз и не са под контрола на службите на Комисията. Отговорността за съдържанието на тези страници се носи единствено от съответните държави-членки и управляващите органи. Поместеният на тази интернет страница списък с връзки е изготвен въз основа на информация, предоставена от държави-членки. Списъкът не е непременно изчерпателен. Степента на покритие и задълбочеността на информацията, както и начина на нейното представяне на страниците в интернет, може широко да варира в зависимост от държавата-членка. В този смисъл, Европейската комисия не може да гарантира точността или изчерпателността на предоставените данни или информация, нито поема отговорности или задължения за тяхната употреба.