Navigation path

Δημοσιεύσεις

Use and intended use of simplified cost options in European Social Fund (ESF), European Regional Development Fund (ERDF), Cohesion Fund (CF) and European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (25/06/2018)

This study assesses the use and intended use of Simplified Cost Options (SCOs) across Member States (MS) and ESI Funds1 . The study is based on an online survey carried out between September and October 2017 of all EAFRD, ESF and ERDF-CF Managing Authorities (MAs), including MAs of multi fund programmes. The study reflects MAs’ opinions and uses the data MA have provided. The study shows that between 2014 and 2017 the large majority of ESIF MAs used SCOs (64% of EAFRD Rural Development Programmes (RDPs), 73% of ERDF-CF Operational Programmes (OPs) and 95% of ESF OPs. In terms of projects, the number of projects using SCO is 19% for EAFRD, 65% for ESF, 50% for ERDF and 25% for CF. SCOs are expected to be used even more as from 2018. It is expected that at the end of the programming period SCOs will cover approximately 33% of ESF, 2% of EAFRD and 4% of ERDF-CF budget. In the case of ERDF-CF, the use of SCO is higher for ETC programmes.

Toolbox 2017 edition - Quality of Public administration (14/11/2017)

The Toolbox aims to support, guide and encourage those who want to modernise public administrations in support of prosperous, fair and resilient societies. It is intended as a reference and resource by pointing readers to existing EU policies and international practices, illustrated by inspirational case studies. The Toolbox 2017 edition is fully updated, building on user feedback and demand for more detailed information, as well as wider coverage of topics. It includes more recent policy developments and refreshed case studies.

Abridged version - The ABRIDGED version provides an overview of all themes, main messages and tools, including references to inspiring case examples in a single document
Introduction - The FULL version provides more elaborate content and the detailed case examples
Principles and values of good governance
Theme 1: Policy-making, implementation and innovation
Theme 2: Ethics, openness and anti-corruption
Theme 3: Government structures - organisation, cooperation and coordination
Theme 4: Organisations - managing performance, quality and people
Theme 5: Service delivery and digitisation
Theme 6: Business environment
Theme 7: Quality justice systems
Theme 8: Public finance, procurement and EU funds management
Theme 9: Public administration reform – making positive change happen
Some Considerations on Managing Thematic Objective 11

ESF 2007-2013 ex-post evaluation (05/01/2017)

This report concerns the ex post evaluation of the European Social Fund (ESF) in the 2007-2013 programming period. It contains a synthesis report, thematic and country reports and country fact sheets.

Simplified Cost Options in the European Social Fund - Promoting simplification and result-orientation (02/12/2016)

Simplified Cost Options (SCOs) change how we reimburse expenditure under ESF projects. Rather than paying on the basis of real costs backed up with invoices and receipts, we pay on the basis of pre-defined standard scales of unit costs, flat rate or lump sum payments. SCOs are proven to reduce the error rate for the programme and also to reduce the administrative burden for Member States and beneficiaries. They can also help put a greater focus on the outputs and results achieved. This report reviews the current and planned take-up of SCOs. It summarises outcomes for the 2007-2013 period and the regulatory improvements on SCOs for the 2014-2020 period. It presents an overview of the planned implementation of SCOs during the current programming period, and the benefits that national authorities derive from them. Finally, it looks at what else needs to be done to increase the use of SCOs. The results represent the most comprehensive estimate available of the use of the SCOs in the ESF.

The EU Youth Employment Initiative - Investing in young people (25/11/2016)

This brochure describes how the Youth Employment Initiative (YEI) supports measures aiming to reduce youth unemployment in the worst affected areas of the EU. It explains the relationship between the YEI and Youth Guarantee schemes, shows how the YEI complements other EU funding instruments such as the European Social Fund (ESF) and highlights the YEI’s achievements so far. The brochure also showcases a selection of the varied projects that are benefiting from YEI funding.

Study: The implementation of the performance frameworks in 2014-2020 ESI Funds (03/10/2016)

The performance framework (PF) and performance reserve have been included as compulsory elements in programmes in the 2014-2020 programming period of the European Structural and Investment (ESI) Funds in order to ensure that programmes are kept on track to achieve their objectives and that progress can be adequately measured. This report provides a synthesis covering the manner in which the provisions relating to the PF and the performance reserve are reflected in all Partnership Agreements (PA), operational programmes (OP) under the Investment for Growth and Jobs Goal (IGJ) financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF), including multi-fund programmes co-financed by the European Social Fund (ESF), and the European Territorial Cooperation (ETC) programmes financed by the ERDF.

Study: The implementation of the provisions in relation to the ex-ante conditionalities during the programming phase of the European Structural and Investment (ESI) Funds (03/10/2016)

The study reviews the implementation of the ex-ante conditionalities that were introduced in the Regulations of the 2014-2020 European Structural and Investment Funds and were assessed through the Partnership Agreements and Operational Programmes developed to deliver those funds.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό (03/10/2016)

Στην εν λόγω έκδοση αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΚΤ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013 και μερικά πραγματικά παραδείγματα για το πώς έχει βοηθήσει ορισμένα από τα εκατομμύρια των ατόμων τα οποία στηρίζει κάθε χρόνο.

Synthesis report on the ‘Pilot projects to carry out ESF related counterfactual impact evaluations’ (01/07/2016)

The evaluation report reviews a positive impact of active labour market policies on employment and of vocational training on youth. Eight ESF funded projects were chosen as pilot projects to measure the causal effects of European Social Fund policies and were discussed at a conference held in Brussels on 12 November 2015.

Study: The use of new provisions during the programming phase of the European Structural and Investment Funds (31/05/2016)

The analysis of all the 28 Partnership Agreements and of 292 operational and co-operation programmes for the 2014-2020 period financed by the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the European Social Fund, completed with a survey of managing authorities and interviews at European, national and regional levels, revealed that the new regulatory framework has significantly altered the Member States’ approach to programming.

Background note: Support to asylum seekers under the European Social Fund and the Fund for European Aid to the Most Deprived (25/09/2015)

The objective of this note is therefore to clarify the scope of support which the European Social Fund (ESF) and the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) can provide to asylum seekers at different stages since their arrival in the Union. It also intends to clarify the differences between these two funds and other Union instruments that provide targeted support to asylum seekers, notably the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF), and provides guidance on how complementarities and synergies between the different funds can be achieved.

Οδηγίες για τα κοινά σχέδια δράσης (15/06/2015)

Η οδηγία για τα Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ) παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το γιατί και το πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ΚΣΔ, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους και ποιος μπορεί να επωφεληθεί από αυτά. Το έγγραφο εξετάζει τη λογική παρέμβασης που ακολουθείται για τα ΚΣΔ, δίνοντας έμφαση στη σημασία των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων.

Format of the model for the joint action plan (JAP)

Επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με τις τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους και τα κατ’ αποκοπή ποσά που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013 (12/06/2015)

Η οδηγία σχετικά με τις κλίμακες μοναδιαίου κόστους και τα κατ’ αποκοπή ποσά που υιοθετήθηκαν με το άρθρο 14(1) του κανονισμού του ΕΚΤ παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτό τον νέο τύπο απλουστευμένων επιλογών κόστους και επισημαίνει τα πλεονεκτήματα αυτού του άρθρου και πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Template for submitting data for the consideration of the Commission

Καθοδήγηση για Δικαιούχους των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της ΕΕ Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής (02/12/2014)

Αυτή η Καθοδήγηση για Δικαιούχους δεν είναι ένας εξαντλητικός κατάλογος των διαθέσιμων ευρωπαϊκών ταμείων. Βασίζεται στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (Παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013) το οποίο παρέχει τη βάση για βέλτιστο συντονισμό μεταξύ των ΕΔΕΤ και των άλλων εργαλείων της ΕΕ.

Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) (10/10/2014)

Το παρόν έγγραφο παρέχει τεχνικές οδηγίες και παραδείγματα για τα τρία είδη απλουστευμένων επιλογών κόστους που εφαρμόζονται σε όλα τα ΕΔΕΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2014 - 2020.

Καθοδήγηση για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (23/09/2014)

Το παρόνf έγγραφο καθοδήγησης για την ΠΑΝ έχει ως ειδικό του στόχο τις αρχές διαχείρισης του ΕΚΤ που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας. Παρέχει μια γενική εικόνα των κανόνων που ισχύουν, εστιάζοντας την προσοχή κυρίως στις ομάδες-στόχους, στις προγραμματιστικές πτυχές, στο πεδίο εφαρμογής και στους χρηματοδοτικούς κανόνες της ΠΑΝ.

Investing in people: EU funding for employment and social inclusion (28/07/2014)

Volume 7 of the Social Europe guide focuses on EU funding instruments used to help people into employment or out of poverty and social exclusion. The guide outlines the aims and objectives of four specific funds: the European Social Fund (ESF); the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD); the EU programme for Employment and Social Innovation (EaSI); and the European Globalisation Adjustment Fund (EGF).

The implementation of simplified cost options with the ESF in Italy: a case study - ESF thematic paper (25/07/2014)

SCOs were introduced in the 2007–2013 programming period for ESF in order to reduce the administrative burden on Managing Authorities when implementing ESF co-funded projects and on beneficiaries. SCOs enable also to shift the focus from input to output and results. This thematic paper shares the Italian experience with this tool in the hope that good practices can be taken up by other EU countries when managing ESF projects.

Assessing the effectiveness, efficiency and relevance of the ESF Learning Networks (03/07/2014)

This summary presents the findings of an evaluation aimed at assessing the effectiveness, efficiency and relevance of the ESF Learning Networks. Findings are based on research undertaken between May 2013 and April 2014.

Youth Employment Initiative and the European Social Fund - ESF thematic paper (31/03/2014)

This thematic paper provides an overview of the European Social Fund's track record in supporting initiatives for combatting youth unemployment and its potential to provide further and better targeted support to young people in the 2014-20 programming period. The brochure furthermore details the legal context, functioning and objectives of the newly launched Youth Employment Initiative which represents substantial dedicated funding to support Member State policies to combat youth unemployment.

Final Synthesis Report: Main ESF achievements, 2007-2013 – ESF Expert Evaluation Network (26/03/2014)

This overall synthesis report of the main ESF achievements over the 2007-2013 programming period is based on a review of Annual Implementation Reports delivered by Member States (to extract statistical and other key data and information) and on evidence from evaluations carried out in the respective countries to create a country report organised around 6 policy fields - increasing adaptability, enhancing access to employment, reinforcing social inclusion, enhancing investment in human capital, promoting partnerships and strengthening institutional capacity. Drawing on the evidence presented in these country reports, the overall synthesis report provides a picture of what has been achieved by the ESF. The results reported are generally based on data and evaluations covering the period 2007 to end 2012.

Info graphic: Transparent and effective public services (07/02/2014)

Reducing regulatory and administrative burdens and promoting high standards of transparency, efficency and accountability in public administration helps to increase productivity, strengthen competitiveness and ultimately, create jobs. The European Social Fund (ESF) is a concrete European contribution to national policy reforms in the area of public administration and good governance.

Promoting inclusive growth - ESF thematic paper (31/01/2014)

The changing economic and social climate over the past years has caused a rethink of policies governing the labour market, social inclusion and education. The current emphasis is on anti-crisis, short-term measures aimed at limiting unemployment and reigning in social disparities. Nonetheless, the number of people at risk of poverty or social exclusion in the EU now accounts for nearly one-fourth of the EU population. The European Social Fund is playing a key role in helping Member States increase employment and skills by training their work force, reducing poverty and cut across bottle-necks in the job market by reforming education and training systems and boosting worker mobility.

Ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για την εταιρική σχέση (29/01/2014)

Η εταιρική σχέση, μία από τις κύριες αρχές διαχείρισης των ταμείων της ΕΕ, προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη και των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ και άλλων οικείων φορέων.

Promoting good governance - ESF thematic paper (29/01/2014)

A well run public administration system benefits people and business. The ongoing economic challenges mean less money is available for administrative activities: but good governance and legal certainty is central to economic growth. Through support to organisational and technological innovation via improvement of systems, structures and processes, human resources and service delivery, the European Social Fund is helping administrations across the EU rise to the challenge.

Map: Structural Funds (ERDF and ESF) eligibility 2014-2020 (28/01/2014)

This print-ready map shows the eligibility of all EU regions according to their GDP per head ratio compared to the EU-27 average

Info Graphic: Getting people into jobs (20/12/2013)

The European Social Fund (ESF) supports organisations around the EU to put in place projects aimed at training people and helping them get work. Projects supporting small start-ups with timely funding and companies who want to re-think their approach to their older workers are also funded. In a challenging job market, the ESF helps people make the most of their opportunities.

Info graphic: More jobs, less marginalisation (22/11/2013)

Employment is the most effective way of giving people independence, financial security and a sense of belonging. The European Social Fund (ESF) finances many thousands of projects to help people in difficulties and those from disadvantaged groups to get skills, to get jobs and have the same opportunities as others do.

Info graphic: Equipping Europe’s youth for the job market (19/11/2013)

The ESF finances thousands of projects to help young people get the training and opportunities they need in order to find work. The ESF also helps countries put in place the Youth Guarantee Scheme for the 15–24s.

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων – επιλέξιμες περιφέρειες (19/11/2013)

Στοχευμένη στήριξη για τις περιφέρειες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας των νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επί το έργον – Βοήθεια για ένταξη στην εργασία (18/11/2013)

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) υποστηρίζει οργανισμούς σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να δρομολογήσουν έργα που στοχεύουν στην παροχή κατάρτισης και βοήθειας στην εύρεση εργασίας. Χρηματοδοτούνται επίσης έργα τα οποία στηρίζουν μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις μέσω της έγκαιρης παροχής κεφαλαίων, καθώς και εταιρείες που επιθυμούν να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους ως προς τους μεγαλύτερους σε ηλικία υπαλλήλους τους. Σε μια αγορά εργασίας που βρίθει προκλήσεων, το ΕΚΤ βοηθάει τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επί το έργον – Περισσότερες δουλειές, λιγότερη περιθωριοποίηση (18/11/2013)

Η απασχόληση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να δώσεις στους ανθρώπους ανεξαρτησία, οικονομική ασφάλεια και την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα σύνολο. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί πολλές χιλιάδες έργα που βοηθούν όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες να αποκτήσουν δεξιότητες, να βρουν εργασία και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους άλλους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επί το έργον – Εφόδια για την αγορά εργασίας στους νέους της Ευρώπης (18/11/2013)

Με δεδομένο το μέγεθος της πρόκλησης της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι σαφές ότι οι νέοι θα παραμείνουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Ευρώπης τα προσεχή έτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί πολλές χιλιάδες έργα, για να βοηθήσει τους νέους να έχουν την αναγκαία κατάρτιση και τις ευκαιρίες για να βρουν εργασία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επί το έργον – Διαφανείς και αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες (18/11/2013)

Η ελάφρυνση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου και η προώθηση υψηλών επιπέδων διαφάνειας, αποδοτικότητας και λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και, τελικά, στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί μια απτή ευρωπαϊκή συμβολή στις εθνικές μεταρρυθμίσεις της πολιτικής στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της ορθής διακυβέρνησης.

Επτά ιστορίες - Στον δρόμο της επιτυχίας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (19/08/2013)

Γνωρίστε την Μπριζίτ, τον Τζέιμς, τη Γιολάντα, την Άννα, τη Νάουρας, τον Εμπραχίμ και τον Κάρλος στις «Επτά ιστορίες». Μάθετε πώς ο καθένας τους βρήκε τον δρόμο του και πραγματοποίησε με επιτυχία ένα επαγγελματικό του σχέδιο, χάρη στα έργα και τα προγράμματα με την οικονομική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

EU Cohesion Policy contributing to employment and growth in Europe - Background paper (19/07/2013)

The Union's cohesion policy – funded with EUR 346 billion from the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund - represents 35 % of the Union's budget over the period 2007-2013. Together with the co-financing provided by Member States, cohesion policy accounts for a very significant proportion of public investment in Europe. As part of the essential economic policy package of macro-economic and fiscal stability, structural reforms and growth enhancing measures, EU cohesion policy is making a significant contribution to investments in employment and growth in Europe.

Final Synthesis Report on Women and Young People - ESF Expert Evaluation Network (01/07/2013)

This synthesis report focuses on the support provided by ESF to women and young people. The main resource used in creating the synthesis report is a set of 10 detailed country reports, 5 focussed on women (DE, ES, GR, PL and UK) and 5 on young people (AT, CZ, FR, IT and PT).

Study of the ESF-Intervention, its set-up and impact in Germany (27/05/2013)

This study analyses the specific contribution from the ESF to the promotion of employment opportunities, education and social inclusion in Germany, based on the experience in the 2007-2013 programming period.

Setting and adjusting targets for ESF Operational Programmes - Background paper (26/05/2013)

In preparation of the ESF 2014-2020 multi-annual framework, the European Commission organised a learning seminar on setting and adjusting targets for ESF Operational Programmes. To account for expenditures, indicators on outputs (numbers of participants, entities) and results (numbers of participants finding employment, gaining a qualification etc.) are essential. This background paper discusses methodologies for setting and adjusting quantified cumulative employment targets.

ESF performance target setting and adjusting in social inclusion - Background paper (16/05/2013)

In preparation for the programming period 2014-2020 Member States are required to develop performance indicators and set targets for monitoring the implementation and performance of Operational Programmes (OPs). This background paper summarises the main methodologies for ESF target setting and adjusting in OPs in social inclusion.

Final Synthesis Report on Social Inclusion - ESF Expert Evaluation Network (19/12/2012)

This third Synthesis Report from the ESF Expert Evaluation Network assesses ESF-supported Social Inclusion actions across the 27 Member States on the basis of country reports.

Final Synthesis Report on Access to Employment - ESF Expert Evaluation Network (01/10/2012)

This second Synthesis Report from the ESF Expert Evaluation Network assesses ESF-supported Access to Employment actions across the 27 Member States on the basis of country reports.

Evaluation of the ESF support to Lifelong Learning (31/07/2012)

This summary relates to a study of the use of the European Social Fund (ESF) to support lifelong learning (LLL) during the 2000-6 and 2007-13 programming periods.

Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis (21/05/2012)

This Final Report on the ‘Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis’ provides an assessment of the part that the ESF has played in helping the EU and Member States respond to the challenges posed by the recent recession.

Αφίσες με θέμα τους βασικούς τομείς δραστηριότητας του ΕΚΤ (06/12/2011)

Αυτή η σειρά από 6 αφίσες απεικονίζει τους διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας του ΕΚΤ, όπως η κοινωνική ολοκλήρωση και η υποστήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε αλλαγές.
Μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή PDF, ή να παραγγείλετε έντυπα αντίγραφα.

Posters on the main fields of activity of the ESF

Country Reports N - U: Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities (01/05/2011)

Country reports on ESF support for labour market access and social inclusion of ethnic minorities and migrants.

Reports and executive summaries: Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities (01/05/2011)

Executive summaries and reports on ESF support to migrants and ethnic minorities, including a Roma Thematic Report.

Country Reports A - L: Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities (01/05/2011)

Country reports on ESF support for labour market access and social inclusion of ethnic minorities and migrants.

Final Report, Executive Summaries, Country Monographs and Case Studies - Assessment of administrative and institutional capacity building interventions and future needs in the context of ESF (28/04/2011)

The study aims to provide an analysis of the relevance, efficiency, effectiveness and sustainability of ESF interventions in administrative and institutional capacity building.

Developing logics of intervention and related common indicators for the next ESF Operational Programmes (04/04/2011)

The logic of intervention framework developed by this study is presented in a table format so that Operational Programmes (OPs) can be summarised systematically and in a manner that makes the logical flow of the OP, including the choice of indicators, transparent.

Capacity of the ESF delivery systems to attract and support OP target groups (08/03/2011)

The purpose of this evaluation has been to provide knowledge on how ESF delivery systems work in practice, with a view to improving the capacity of the delivery systems in the Member States to attract and support Operational Programme target groups.

Στηρίξου πάνω μου (16/02/2011)

Τέσσερις ζωές, τέσσερις διαδρομές. Ανακαλύψτε στo νέo κόμιξ Στηρίξου πάνω μου πώς ο Άλεξ, η Ναταλίν, η Ιβάνα και η Δήμητρα κατάφεραν να αλλάξουν τον ρουν της ιστορίας τους. Ανακαλύψτε πώς αυτοί οι τέσσερις Ευρωπαίοι αντιμετώπισαν μια νέα πρόκληση στη ζωή τους χάρη στην υποστήριξη που έλαβαν από την Ευρώπη, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Μετά την επιτυχία που σημείωσε το κόμιξ Πάρ’ το αλλιώς!, που δημοσιεύτηκε το 2010 σε 23 γλώσσες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το δεύτερο βιβλίο της σειράς, ένα κόμιξ γεμάτο ευαισθησία και τρυφερότητα. Εμπνευσμένες από αληθινές ιστορίες, αυτές οι ανθρώπινες περιπέτειες μεταφέρθηκαν σε εικόνες από τέσσερις νέους ταλαντούχους καλλιτέχνες, τη Maud Millecamps, τον Alexandre Tefenkgi, τη Vanyda και τη You, βάσει ενός σεναρίου του Rudi Miel. Αυτό το κόμικ είναι διαθέσιμο στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Evaluation of the European Social Fund's support to Gender Equality (24/01/2011)

This Report presents a synthesis of the findings from country-level analyses conducted on each of the 27 EU Member States and on six specific aspects of gender-equality policy, and it puts forward recommendations.

Final report for the ex-post evaluation of the European Social Fund (2000-2006) (10/12/2010)

The ex post evaluation of the ESF (2000-2006) aimed to assess the multiple impacts of ESF programmes.

Special Eurobarometer 350 / Wave 73.5 about the European Social Fund (01/11/2010)

Study on the Return on ESF Investment in Human Capital (01/08/2010)

This study applies to human capital investments understood as public expenditures in: (1) education and training of employees, job-seekers and/or inactive people, (2) internships and temporary work placement associated with education or training, and (3) strengthening the capacity of education and training systems and structures.

Mid-term evaluation of the work carried out by the European Commission to communicate on the European Social Fund (ESF) during the programming period 2007-2013 (30/07/2010)

This evaluation examined the ESF I&C activities/tools undertaken and produced by the EC 2007-2009 and indicated if and how activities/tools were used, found to be appropriate and useful by respective target audiences.

Final report
Annexes

Παρ’ το αλλιώς (01/04/2010)

Η Julie, ο Viktor, ο Pedro και η Fianne δεν πιστεύουν στη μοίρα! Ανακαλύψτε διαβάζοντας ένα κόμικ πώς κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να προχωρήσουν χάρη στην υποστήριξη της Ευρώπης. Εμπνευσμένες από πραγματικές ιστορίες, αυτές οι τέσσερις ιστορίες δείχνουν ότι, με υποστήριξη και με επιμονή, όλοιμπορούννα ανακάμψουν. Η ιστορία τους θα μπορούσε να είναι και δική σας! Σχεδιασμένο με ευαισθησία και καλαισθησία από τους Vanyda, Durieux, Savoia και Gihef και βασισμένο σε ένα σενάριο του Rudi Miel, το «Πάρ’ το αλλιώς!» είναι ένα κόμικ που έχει επιμεληθεί η Γενική Διεύθυνση απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και Ισότητας ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό το κόμικ είναι διαθέσιμο στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Final report of the ex-post evaluation of the EQUAL Community Initiative (2000-2006) (17/03/2010)

The ex post evaluation of EQUAL was part of the ESF 2000-2006 ex post evaluation.

Eurobarometer survey (01/01/2010)

The majority of Europeans believe the EU can actively help their countries to recover from the impact of the economic downturn. According to a recent opinion survey, more and more people are also aware of the European Social Fund and have their own views on where Europe should be directing its efforts.

Synthesis of EU 15 evaluation reports on EQUAL during 2007 and 2008 (27/11/2009)

The main aim of this synthesis exercise is twofold: to allow better exploitation of the results of EQUAL in the preparation, management, monitoring and evaluation of future programmes, and to facilitate the post-evaluation of the programme.

Synthesis of EU 10 evaluation reports on EQUAL from 2006 to 2009 (09/11/2009)

This report provides a synthesis of the national evaluation reports of the EQUAL Programmes in the EU10 Member States submitted to the European Commission within 2006 and 2009.

Evaluation of Article 6 call for projects on the Innovative Management of Change (01/08/2009)

The results of the evaluation are designed to be appropriate for use in policy development within DG Employment and Social Affairs and to animate discussion with Member States and relevant stakeholders about innovative actions and mainstream operations supported by the ESF.

Για μια καλύτερη ζωή – Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (01/06/2009)

Τι πραγματικά κάνει η Ε.Ε. για τους πολίτες; Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, καθώς επενδύει σε περίπου 10 εκατομμύρια πολίτες κάθε χρόνο στα 27 κράτη μέλη. Το βιβλίο αυτό αφηγείται την ιστορία 54 πολιτών – δύο σε κάθε κράτος μέλος – που έχουν αδράξει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ πρωτοβουλίες. Οι συνεντεύξεις αφορούν άνδρες και γυναίκες, από κάθε ηλικιακή ομάδα – από έφηβους έως συνταξιούχους, σε αστικές και αγροτικές κοινωνίες, σε κάθε χώρα της Ε.Ε. Σύντομα θα διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Study on the relevance and reliability of available information for the ex-post evaluation of the European Social Fund (2000-2006) (01/07/2008)

This study covers the 2000-2006 cycle of the ESF in the 15 old Member States, plus the 2004-2006 period in 10 new Member States. The ESF al-located 68.7 billion euros to 239 programmes.

Φύλλο στατιστικών στοιχείων (01/01/2008)

Προσφέροντας μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά την περίοδο 2007-2013, το παρόν φυλλάδιο περιέχει μια ανάλυση των βασικών στοιχείων και αριθμών που αφορούν το πρόγραμμα. Περιέχει πληροφορίες για την χρηματοδότηση του ΕΚΤ στα πλαίσια του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε., για τους τρόπους εκταμίευσης των χρημάτων και για τους στόχους του.

ESF - 50 years investing in people (23/08/2007)

This brochure presents the history of the European Social Fund from 1957 to 2007.