Navigation path

Pogosta vprašanja

Kaj je ESS?

 • Evropski socialni sklad (ESS) je bil ustanovljen leta 1957 z Rimsko pogodbo.
 • ESS je eden izmed strukturnih skladov EU in glavno orodje za ustvarjanje številčnejših in boljših delovnih mest v Evropi.
 • V obdobju 2007–2013 ESS po vsej Evropski uniji vlaga približno 75 milijard evrov. K temu države dodajajo še približno 50 milijard evrov javnega denarja. Komisija ocenjuje, da bo od teh ukrepov imelo koristi več kot 70 milijonov ljudi.

Več o ESS

Kolikšen je skupni proračun ESS?

Proračun ESS za obdobje 2007–2013 znaša približno 75 milijard evrov, kar je več kot 10 milijard evrov na leto. Nacionalno javno in zasebno sofinanciranje pa skupni znesek, ki ga ima ESS na voljo za svoje ukrepe, povečuje na več kot 117 milijard evrov.

Več informacij o proračunu ESS poiščite v rubriki o porabi sredstev ESS.

Na katerih področjih deluje ESS?

ESS podpira ukrepe, kot so:

 • vseživljenjsko učenje in usposabljanje delavcev;
 • organizacija dela;
 • podpora zaposlenim na področju prestrukturiranja;
 • službe za zaposlovanje;
 • vključevanje prikrajšanih ljudi na trg dela;
 • reforme sistemov izobraževanja in usposabljanja;
 • mrežno povezovanje socialnih partnerjev in NVO-jev;
 • usposabljanje v javni upravi in javnih službah;

Za več informacij o prednostnih nalogah ESS si oglejte podatkovno bazo prednostne naloge.

Kako lahko najdem dokumentacijo o ESS?

Rubrika knjižnica na tem spletišču vsebuje PDF različice vseh naših publikacij.

Kakšne dejavnosti sofinancira ESS?

ESS sofinancira projekte na različnih področjih, povezanih z izboljšanjem možnosti za zaposlitev in socialne vključenosti, odvisno od prednostnih nalog v državah članicah.

Pregled področij financiranja je na voljo v rubriki področja dejavnosti.

Več informacij o dejanskih projektih, ki jih podpira ESS, je na voljo v rubriki primeri projektov.

Kdo je upravičen do finančne pomoči ESS?

Prijavijo se lahko podjetja, javne agencije in neprofitne organizacije.Posamezniki se ne morejo prijaviti; prijavnico lahko vložijo samo organizacije ali podjetja.Informacije o tem so na voljo v rubriki kako sodelovati.

ESS se upravlja na nacionalni in/ali regionalni ravni:da bi izvedeli, kako pridobiti pomoč ESS, se obrnite na organ za upravljanje ESS v svoji državi ali regiji.Kontaktni podatki so navedeni v rubriki „podpora v vaši državi“.

Vsaka država članica objavi seznam upravičencev do sredstev iz ESS.

Kaj je organ upravljanja?

Organi upravljanja ESS imajo državne in regionalne urade. Razširjajo informacije o ESS, sprejemajo in obravnavajo vloge. Odgovorni so tudi za razdeljevanje finančnih sredstev in spremljanje odobrenih projektov.

Ali je v okviru projekta mogoče sodelovati z drugimi državami članicami?

ESS podpira projekte, ki sodelujejo s projekti ali organizacijami v drugih državah članicah.

Za več informacij o nadnacionalnosti si oglejte rubriko Področja dejavnosti.

Več informacij o dejanskih čeznacionalnih projektih, ki jih podpira ESS, poiščite v podatkovni bazi projekti.

Kaj je Nadzorni odbor?

Nadzorni odbor nadzira izvajanje programov ESS. Sestavljajo ga predstavniki javnih organov, socialnih partnerjev, NVO‑jev, izobraževalnega sistema in Komisije.

Kako pridobim sredstva?

ESS se upravlja na nacionalni in/ali regionalni ravni: da bi izvedeli, kako pridobiti pomoč ESS, se obrnite na odgovorni organ upravljanja ESS v svoji državi ali regiji.

Kontaktni podatki so na voljo v rubriki ESS v državah članicah na tem spletišču.

Ali ESS nudi finančno pomoč študentom?

Operativni program ESS, ki izobraževanje opredeljuje kot prednostno nalogo, financira tudi študentske štipendije.

Več informacij o spodbujanju izobraževanja s pomočjo ESS poiščite v podatkovni bazi prednostne naloge.

Oglejte si tudi spletno stran programa Erasmus, ki študentom vsako leto pomaga pri študiju in delu v tujini: http://ec.europa.eu/education

Eden izmed naših zaposlenih se bo udeležil usposabljanja. Kakšno pomoč lahko kot delodajalec prejmem od ESS in pod kakšnimi pogoji?

ESS načeloma podpira tudi usposabljanje zaposlenih. Vendar pa upravljanje ESS poteka na nacionalni in/ali regionalni ravni: da bi izvedeli, ali ste upravičeni do pomoči ESS v svoji državi, se obrnite na odgovorni organ upravljanja ESS, katerega kontaktni podatki so na voljo v rubriki ESS v državah članicah na tem spletišču.

Ustanoviti želimo center za usposabljanje.Nam ESS lahko pomaga?

ESS načeloma podpira centre za usposabljanje.

Vendar pa upravljanje ESS poteka na nacionalni in/ali regionalni ravni:da bi izvedeli, ali ste upravičeni do pomoči ESS v svoji državi, se obrnite na odgovorni organ za upravljanje ESS. Kontaktni podatki so na voljo v rubriki „podpora v vaši državi“.

Ali lahko ESS podpre projekt v Afriki?

ESS zagotavlja pomoč znotraj EU.

Za pomoč izven EU si oglejte spletišče programa EuropeAid.

Našo organizacijo sofinancira ESS. Kateri logotip smemo uporabiti v svojih dokumentih?

ESS nima posebnega logotipa: V „izvedbeni uredbi“ je navedeno:

„Vsi ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti, namenjeni upravičencem, možnim upravičencem in javnosti, vključujejo:

(a) simbol Evropske unije <...> in sklicevanje na Evropsko unijo;
(b) sklicevanje na zadevni sklad: <…> za ESS: „Evropski socialni sklad“;
(c) izjavo, ki jo izbere organ za upravljanje in ki izpostavlja dodano vrednost posega Skupnosti ter je po možnosti „Naložba v vašo prihodnost“.

Točki (b) in (c) se ne uporabljata za majhne promocijske predmete.“

Preberite tudi Smernice za upravičence in ostale tretje strani za uporabo simbola EU v okviru programov EU.

Ali sem res „zadel na loteriji ESS“?

Komisija je seznanjena s serijo goljufivih elektronskih sporočil, poslanih v imenu ESS. Sporočila obveščajo, da ste „zadeli“ precejšen denarni znesek, in zahtevajo povratno e-pošto s kontaktnimi informacijami.

Opozarjamo, da teh sporočil ni poslala Komisija niti niso bila poslana z njenim dovoljenjem. Svetujemo vam, da na ta sporočila ne odgovarjate. Če bi se na Komisijo želeli obrniti glede vprašanj v zvezi z ESS, uporabite naš kontaktni obrazec.