Navigation path

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra ESF?

 • Europos socialinis fondas (ESF) buvo įsteigtas 1957 m., pasirašant Romos sutartį.
 • ESF yra vienas iš ES struktūrinių fondų ir pagrindinė priemonė siekiant sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų Europoje.
 • 2007–2013 m. laikotarpiu visoje Europos Sąjungoje ESF investuoja apytiksliai 75 milijardus eurų. Šią sumą dar papildo apytiksliai 50 milijardų eurų lėšų, kurias skirs pačios valstybės narės. Komisijos vertinimais, šiomis priemonėmis pasinaudos daugiau kaip 70 milijonų žmonių.

Daugiau informacijos apie ESF

Koks yra visas ESF biudžetas?

ESF biudžetas 2007–2013 m. laikotarpiui yra apytiksliai 75 milijardai eurų, t. y. per 10 milijardų eurų per metus. Skaičiuojant su valstybių ir privačių struktūrų skiriamu bendru finansavimu, bendra suma ESF remiamoms priemonėms sudaro per 117 milijardų eurų.

Daugiau informacijos apie ESF biudžetą rasite skyriuje apie ESF išlaidas.

Kokiose srityse veikia ESF?

ESF remia įvairias priemones, kaip antai:

 • mokymąsi visą gyvenimą ir darbuotojų mokymą;
 • darbo organizavimą;
 • paramą darbuotojams vykstant restruktūrizavimui;
 • įdarbinimo paslaugas;
 • socialiai nuskriaustų žmonių integravimą į darbo rinką;
 • švietimo ir mokymo sistemų reformas;
 • socialinių partnerių ir NVO tinklų kūrimą;
 • mokymą viešojo administravimo ir paslaugų srityje.

Norėdami daugiau sužinoti apie ESF prioritetus, informacijos ieškokite prioritetų duomenų bazėje.

Kaip rasti dokumentų apie ESF?

Šio tinklalapio skyriuje „Biblioteka“ rasite visus mūsų leidinius PDF formatu.

Kokią veiklą bendrai finansuoja ESF?

ESF bendrai finansuoja projektus įvairiose su įsidarbinimo galimybių gerinimu ir socialine įtrauktimi susijusiose srityse, priklausomai nuo valstybių narių nustatytų prioritetų.

Puslapiuose apie veiklą pateikiama finansuojamų sričių apžvalga.

Norėdami sužinoti daugiau apie ESF remiamus konkrečius projektus, žiūrėkite projektų pavyzdžius.

Kas gali gauti finansinę paramą iš ESF?

Paramos gali kreiptis visi – komercinės įmonės, viešosios įstaigos ir pelno nesiekiančios organizacijos. Tačiau paraiškos nepriimamos iš privačių asmenų: pateikti paraišką gali tik organizacijos arba bendrovės. Kaip dalyvauti galite sužinoti čia.

ESF valdymas vykdomas nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu: jei norite sužinoti, kaip pasinaudoti ESF teikiama parama, prašome kreiptis į savo šalies ar regiono ESF valdymo instituciją. Kontaktinė informacija pateikta skyriuje „parama jūsų šalyje“.

Kiekviena valstybė narė skelbia ESF paramos gavėjų sąrašą.

Kas yra valdymo tarnyba?

ESF valdymo tarnybos turi nacionalinius ir regioninius biurus. Jie platina informaciją apie ESF, priima ir vertina paraiškas. Šie biurai taip pat atsako už finansavimo paskirstymą ir patvirtintų projektų stebėseną.

Ar projektas gali būti vykdomas bendrai su kitomis valstybėmis narėmis?

ESF remia projektus, kurie vykdomi bendrai su projektais ar organizacijomis kitose ES valstybėse narėse.

Daugiau informacijos apie daugiašalę veiklą rasite mūsų tinklalapio skyriuje Veiklos sritys.

Norėdami sužinoti daugiau apie ESF remiamus tarpvalstybinius projektus, informacijos ieškokite projektų duomenų bazėje.

Kas yra Stebėsenos komitetas?

Stebėsenos komitetai prižiūri, kaip įgyvendinamos ESF programos. Juos sudaro valdžios institucijų, socialinių partnerių, NVO, švietimo sistemos ir Komisijos atstovai.

Kaip gauti finansavimą?

ESF valdymas vykdomas nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu: norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti ESF teikiama parama, prašome kreiptis į savo šalies ar regiono atsakingą ESF valdymo instituciją.

Kontaktinę informaciją galite rasti šio tinklalapio skyriuje „ESF valstybėse narėse“.

Ar ESF teikia finansinę paramą studentams?

Tokia ESF veiklos programa, kurios prioritetinė kryptis yra švietimas, gali finansuoti studentams teikiamas dotacijas.

Daugiau informacijos apie švietimo rėmimą padedant ESF ieškokite prioritetų duomenų bazėje.

Taip pat prašome apsilankyti programos „Erasmus“, kuri kasmet suteikia studentams galimybių mokytis ir dirbti užsienyje, tinklalapyje: http://ec.europa.eu/education

Vienas iš mūsų darbuotojų dalyvaus mokyme. Kokią paramą mes, kaip darbdaviai, galime gauti iš ESF ir kokiomis sąlygomis?

Iš esmės ESF gali remti darbuotojų mokymą. Tačiau ESF valdymas vykdomas nacionaliniame ir (arba) regioniniame lygmenyje: norėdami sužinoti, ar jūs turite teisę gauti ESF paramą savo šalyje, prašome kreiptis į atsakingą ESF valdymo instituciją, kurios kontaktinę informaciją galite rasti šio tinklalapio skyriuje „ESF valstybėse narėse“.

Norėtume įkurti mokymo centrą. Ar ESF gali mums padėti?

Iš esmės ESF gali teikti paramą mokymo centrams.

Tačiau ESF valdymas vykdomas nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu: norėdami sužinoti, ar jūs turite teisę gauti ESF paramą savo šalyje, prašome kreiptis į atsakingąją ESF valdymo instituciją. Kontaktinę informaciją galite rasti skyriuje „parama jūsų šalyje“.

Ar ESF gali paremti projektą, vykdomą Afrikoje?

ESF teikia paramą Europos Sąjungoje.

Informacijos apie išorės pagalbą ieškokite „EuropeAid“ tinklalapyje.

Mūsų organizacijai bendrą finansavimą teikia ESF. Kokį logotipą galime naudoti savo dokumentuose?

Konkretaus ESF logotipo nėra. „Įgyvendinimo reglamente“ nurodyta, kad:

„Visa informacija ir visuomenės informavimo priemonės skirtos naudos gavėjams, galimiems naudos gavėjams ir visuomenei, turi apimti:

(a) Europos Sąjungos emblemą <…> ir nuorodą į Europos Sąjungą;
(b) nuorodą į susijusį fondą: <…> jei ESF: „Europos socialinis fondas“;
(c) vadovaujančiosios institucijos pasirinktą pareiškimą, pabrėžiantį pridėtinę Bendrijos intervencijos vertę ir pageidautina: „Investicija į jūsų ateitį“.

Smulkiems reklaminiams objektams b ir c punktai netaikomi.“

Taip pat žiūrėkite „Gairės naudos gavėjams ir kitiems tretiesiems asmenims dėl ES emblemos naudojimo ES programų kontekste“.

Ar aš tikrai „laimėjau ESF loteriją“?

Komisija yra informuota, kad ESF vardu buvo išsiųsta nemažai elektroninių laiškų. Šiuose laiškuose pranešama apie neva didelės pinigų sumos „laimėjimą“ ir prašoma atsakyti atsiunčiant kontaktinę informaciją.

Įsidėmėkite, kad Komisija nesiunčia šių elektroninių laiškų ir nėra davusi leidimo jiems siųsti. Patariame neatsakinėti į šiuos laiškus. Jei norėtumėte susisiekti su Komisija su ESF susijusiais klausimais, naudokite šią kreipimosi formą.