Navigation path

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra ESF?

Europos socialinis fondas (ESF) buvo įsteigtas 1957 m., pasirašant Romos sutartį.

ESF yra vienas iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų ir pagrindinė priemonė siekiant sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų Europoje.

Kasmet apie 15 milijonų žmonių pasinaudoja ESF finansuojamomis priemonėmis, kad įgytų naujų įgūdžių, gautų ar susirastų geresnį darbą. Daugiau informacijos apie ESF

Koks yra visas ESF biudžetas?

ESF biudžetas 2014–2020 m. laikotarpiui yra apytiksliai 80 milijardų eurų, t. y. per 10 milijardų eurų per metus. Šias lėšas papildys valstybių ir privačių struktūrų bendrai skiriami apie 50 milijardų eurų, todėl bendra suma ESF remiamoms priemonėms siekia apie 120 milijardų eurų.

Daugiau informacijos apie ESF biudžetą rasite skyriuje apie ESF biudžetą.

Kokiose srityse veikia ESF?

ESF remia įvairias priemones, kaip antai:

  • mokymąsi visą gyvenimą ir darbuotojų mokymą;
  • darbo organizavimą;
  • paramą darbuotojams vykstant restruktūrizavimui;
  • įdarbinimo paslaugas;
  • socialiai nuskriaustų žmonių integravimą į darbo rinką;
  • švietimo ir mokymo sistemų reformas;
  • socialinių partnerių ir NVO tinklų kūrimą;
  • mokymą viešojo administravimo ir paslaugų srityje.

Norėdami daugiau sužinoti apie ESF prioritetus, informacijos ieškokite puslapiuose apie veiklos sritis arba susipažinkite su parama jūsų šalyje.

Kaip rasti dokumentų apie ESF?

Šio tinklalapio skyriuje „Biblioteka“ rasite visus mūsų leidinius PDF formatu.

Kokią veiklą bendrai finansuoja ESF?

ESF bendrai finansuoja projektus įvairiose su įsidarbinimo galimybių gerinimu ir socialine įtrauktimi susijusiose srityse, priklausomai nuo valstybių narių nustatytų prioritetų.

Puslapiuose apie veiklą pateikiama finansuojamų sričių apžvalga.

Norėdami sužinoti daugiau apie ESF remiamus konkrečius projektus, žiūrėkite projektų pavyzdžius.

Kas gali gauti finansinę paramą iš ESF?

Paramos gali kreiptis visi – komercinės įmonės, viešosios įstaigos ir pelno nesiekiančios organizacijos. Tačiau paraiškos nepriimamos iš privačių asmenų: pateikti paraišką gali tik organizacijos arba bendrovės. Kaip dalyvauti galite sužinoti čia.

ESF valdymas vykdomas nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu: jei norite sužinoti, kaip pasinaudoti ESF teikiama parama, prašome kreiptis į savo šalies ar regiono ESF valdymo instituciją. Kontaktinė informacija pateikta skyriuje „parama jūsų šalyje“.

Kiekviena valstybė narė skelbia ESF paramos gavėjų sąrašą.

Kas yra valdymo tarnyba?

Už programų, kurios gauna ESF paramą, detalų valdymą atsako valstybės narės. Kiekvienai programai jos paskiria valdymo tarnybą (nacionaliniu, regioniniu ar kitu lygmeniu), kuri teikia informaciją potencialiems paramos gavėjams, atrenka projektus ir apskritai vykdo įgyvendinimo stebėseną.

Ar projektas gali būti vykdomas bendrai su kitomis šalimis?

ESF remia projektus, kurie vykdomi bendrai su projektais ar organizacijomis kitose ES valstybėse narėse.

Daugiau informacijos rasite puslapyje apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie ESF remiamus tarpvalstybinius projektus, informacijos ieškokite projektų duomenų bazėje.

Kas yra Stebėsenos komitetas?

Stebėsenos komitetai prižiūri, kaip įgyvendinamos ESF programos. Juos sudaro valdžios institucijų, socialinių partnerių, NVO, švietimo sistemos ir Komisijos atstovai.

Kaip gauti finansavimą?

ESF valdymas vykdomas nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu: norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti ESF teikiama parama, prašome kreiptis į savo šalies ar regiono atsakingą ESF valdymo instituciją.

Kontaktinę informaciją galite rasti šio tinklalapio skyriuje „ESF valstybėse narėse“.

Ar ESF teikia finansinę paramą studentams?

Tokia ESF veiklos programa, kurios prioritetinė kryptis yra švietimas, gali finansuoti studentams teikiamas dotacijas. Tačiau ESF valdymas vykdomas nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu: norėdami sužinoti, ar jūs turite teisę gauti ESF paramą savo šalyje, prašome kreiptis į atsakingą ESF valdymo instituciją. Kontaktinę informaciją galite rasti skyriuje „parama jūsų šalyje“.

Taip pat prašome apsilankyti programos „Erasmus“, kuri kasmet suteikia studentams galimybių mokytis ir dirbti užsienyje, tinklalapyje: http://ec.europa.eu/education

Vienas iš mūsų darbuotojų dalyvaus mokyme. Kokią paramą mes, kaip darbdaviai, galime gauti iš ESF ir kokiomis sąlygomis?

Iš esmės ESF gali remti darbuotojų mokymą. Tačiau ESF valdymas vykdomas nacionaliniame ir (arba) regioniniame lygmenyje: norėdami sužinoti, ar jūs turite teisę gauti ESF paramą savo šalyje, prašome kreiptis į atsakingą ESF valdymo instituciją, kurios kontaktinę informaciją galite rasti šio tinklalapio skyriuje „ESF valstybėse narėse“.

Norėtume įkurti mokymo centrą. Ar ESF gali mums padėti?

Iš esmės ESF gali teikti paramą mokymo centrams.

Tačiau ESF valdymas vykdomas nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu: norėdami sužinoti, ar jūs turite teisę gauti ESF paramą savo šalyje, prašome kreiptis į atsakingąją ESF valdymo instituciją. Kontaktinę informaciją galite rasti skyriuje „parama jūsų šalyje“.

Ar ESF gali paremti projektą, vykdomą Afrikoje?

ESF teikia paramą Europos Sąjungoje.

Informacijos apie išorės pagalbą ieškokite „EuropeAid“ tinklalapyje.

Mūsų organizacijai bendrą finansavimą teikia ESF. Kokį logotipą galime naudoti savo dokumentuose?

Konkretaus ESF logotipo nėra. Atitinkamame reglamente nurodyta, kad:

„Visose paramos gavėjo informavimo ir komunikacijos priemonėse pripažįstama fondų parama veiksmui, pateikiant:

(a) Sąjungos skiriamąjį ženklą ir nuorodą į Sąjungą, laikantis Komisijos pagal 115 straipsnio 4 dalį priimtame įgyvendinimo akte nustatytų techninių reikalavimų;

(b) nuorodą į fondą ar fondus, kurio (-ių) lėšomis paremtas veiksmas.

Tais atvejais, kai informavimo arba viešinimo veikla yra susijusi su veiksmu ar keliais veiksmais, bendrai finansuojamais daugiau nei vieno fondo lėšomis, b punkte numatytą nuorodą galima pakeisti nuoroda į ESI fondus.“

Taip pat žiūrėkite „Gairės naudos gavėjams ir kitiems tretiesiems asmenims dėl ES emblemos naudojimo ES programų kontekste“.

Ar aš tikrai „laimėjau ESF loteriją“?

Komisija yra informuota, kad ESF vardu buvo išsiųsta nemažai elektroninių laiškų. Šiuose laiškuose pranešama apie neva didelės pinigų sumos „laimėjimą“ ir prašoma atsakyti atsiunčiant kontaktinę informaciją.

Įsidėmėkite, kad Komisija nesiunčia šių elektroninių laiškų ir nėra davusi leidimo jiems siųsti. Patariame neatsakinėti į šiuos laiškus. Jei norėtumėte susisiekti su Komisija su ESF susijusiais klausimais, naudokite šią kreipimosi formą.