Navigation path

Časté otázky

Co je to ESF?

Evropský sociální fond, ESF, byl založen v roce 1957 na základě Římské smlouvy.

ESF je jedním z evropských strukturálních a investičních fondů a je hlavním nástrojem pro vytváření většího počtu a lepších pracovních míst v Evropě.

Z opatření financovaných z ESF, která jsou zaměřena na učení se novým dovednostem, získání zaměstnání nebo nalezení lepšího zaměstnání, má každoročně užitek kolem 15 milionů lidí.

Další informace o ESF

Jaký je celkový rozpočet ESF?

Rozpočet ESF na období 2014–2020 dosahuje výše přibližně 80 miliard eur, tedy více než 10 miliard na rok. Tyto prostředky budou doplněny o spolufinancování z veřejných i soukromých zdrojů jednotlivých zemí v hodnotě zhruba 50 miliard eur, a díky tomu je na opatření podporovaná ESF k dispozici celkem  přibližně 120 miliard eur.

Další informace o rozpočtu ESF najdete v části o přidělených prostředcích ESF.

Ve kterých oblastech ESF působí?

ESF podporuje například tato opatření:

  • celoživotní učení a odborná příprava pracovníků;
  • organizace práce;
  • podpora zaměstnanců v kontextu restrukturalizace;
  • služby v oblasti zaměstnanosti;
  • integrace znevýhodněných osob na trhu práce;
  • reformy systémů vzdělávání a odborné přípravy;
  • vytváření sítí sociálních partnerů a nevládních organizací;
  • školení v oblasti veřejných správ a služeb.

Chcete-li zjistit další informace o prioritách ESF, podívejte se na oblasti působnosti nebo na podporu ve vaší zemi.

Kde mohu najít dokumenty týkající se ESF?

V části Knihovna této internetové stránky najdete všechny naše publikace ve verzi PDF.

Jaké činnosti ESF spolufinancuje?

ESF spolufinancuje projekty v celé řadě oblastí souvisejících se zlepšováním pracovních příležitostí a sociálního začleňování v závislosti na prioritách stanovených členskými státy.

Na stránkách činností najdete přehled financovaných oblastí.

Projděte si příklady projektů, chcete-li se dozvědět více o konkrétních projektech podporovaných ESF.

Kdo může z ESF obdržet finanční podporu?

Žádost mohou podat komerční podniky, veřejné orgány a nevýdělečné organizace. Jednotlivci žádost podat nemohou; pouze organizace nebo společnosti. Informace o tom, jak se zapojit, najdete zde.

ESF je řízen na národní anebo regionální úrovni: chcete-li získat informace o tom, jak z ESF získat podporu, obraťte se na řídicí orgán ESF ve vaší zemi nebo regionu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v oddílu „podpora ve vaší zemi“.

Seznam příjemců prostředků z ESF zveřejňuje každý členský stát.

Co je to řídicí orgán

Detailní řízení programů, které získávají podporu z ESF, je odpovědností jednotlivých členských států. Pro každý program určí řídicí orgán (na vnitrostátní, regionální nebo jiné úrovni), který informuje případné příjemce, vybírá projekty a zabývá se obecným monitorováním provádění.

Muže nějaký projekt spolupracovat s dalšími zeměmi?

ESF podporuje projekty, které spolupracují s projekty nebo organizacemi v dalších členských státech EU.

Další informace najdete na stránce o mezinárodní spolupráci.

Projděte si databázi projektů, chcete-li se dozvědět více o přeshraničních projektech podporovaných ESF.

Co je to monitorovací výbor?

Monitorovací výbory dohlížejí na realizaci programů ESF. Jsou složeny ze zástupců veřejných orgánů, sociálních partnerů, nevládních organizací, vzdělávacího systému a Komise.

Jak mohu získat financování?

ESF je řízen na národní anebo regionální úrovni: chcete-li získat informace o tom, jak z ESF získat podporu, obraťte se na příslušný řídicí orgán ESF ve vaší zemi nebo regionu.

Kontaktní údaje najdete na této internetové stránce v části Členské státy.

Poskytuje ESF finanční podporu studentům?

Jeden z operačních programů ESF má jako prioritu vzdělávání, a proto může financovat studentské granty. ESF je však řízen na vnitrostátní anebo regionální úrovni: ve věci způsobilosti pro podporu z ESF ve vaší zemi se prosím obraťte na řídicí orgán ESF. Kontaktní údaje najdete v části „podpora ve vaší zemi.

Podívejte se také na internetovou stránku programu Erasmus, který studentům každý rok pomáhá studovat a pracovat v zahraničí: http://ec.europa.eu/education

Jeden z našich zaměstnanců se zúčastní odborné přípravy. Jakou podporu můžeme jako zaměstnavatel získat z ESF a za jakých podmínek?

ESF v zásadě může podpořit odbornou přípravu zaměstnanců. ESF je však řízen na národní anebo regionální úrovni: chcete-li zjistit, zda jste způsobilí pro podporu ESF ve vaší zemi, obraťte se na příslušný řídicí orgán ESF, jehož kontaktní údaje najdete na této internetové stránce v části Členské státy.

Chceme založit školicí středisko. Muže nám ESF pomoci?

ESF v zásadě může podpořit školicí střediska.

ESF je však řízen na národní anebo regionální úrovni: chcete-li zjistit, zda jste způsobilí pro podporu ESF ve vaší zemi, obraťte se na příslušný řídicí orgán ESF, jehož kontaktní údaje najdete v oddílu „podpora ve vaší zemi“.

Může ESF podpořit projekt v Africe?

ESF poskytuje podporu v rámci EU.

Pokud jde o externí pomoc, podívejte se na internetové stránky EuropeAid.

Naše organizace je spolufinancována z prostředků ESF. Jaké logo můžeme používat v naší dokumentaci?

Žádné konkrétní logo ESF neexistuje. Příslušné nařízení uvádí:

„Veškerá informační a propagační opatření, která jsou učiněna ze strany příjemců, musí přiznávat podporu z Fondů a obsahovat tyto údaje:

a) symbol Evropské unie v souladu s technickými charakteristikami stanovenými v prováděcím aktu přijatým Komisí v článku 114(4), společně s odkazem na Unii;

b) odkaz na fond nebo fondy podporující operaci.

Pokud se informační nebo komunikační opatření vztahuje k operaci nebo několika operacím spolufinancovaným více než jedním fondem, pak odkaz podle bodu (b) může být nahrazen odkazem na Evropské strukturální a investiční fondy.“

Pokud jde o malé propagační předměty, body b) a c) se nepoužijí.“

Viz také Pokyny pro příjemce a další třetí strany ohledně používání symbolu EU v kontextu programů EU.

Opravdu jsem „vyhrál v loterii ESF“?

Komise ví o sérii e-mailů zasílaných jménem ESF. Ve zprávách se uvádí, že jste „vyhráli“ významnou peněžní částku, a jste vyzváni, abyste v odpovědi zaslali kontaktní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že Komise tyto e-maily nezasílá ani k tomu nedává souhlas. Doporučujeme Vám, abyste na tyto zprávy neodpovídali. Pokud se chcete obrátit na Komisi v otázkách týkajících se ESF, využijte náš kontaktní formulář.