Ścieżka nawigacji

Small Business Portal EMAS Ecolabel GPP Awards

Możliwości finansowania

W Unii Europejskiej dostępne są źródła finansowania przeznaczone na pomoc firmom, które chcą dostosować swoją działalność do unijnych przepisów o ochronie środowiska. Komisja Europejska zarządza bezpośrednio niektórymi z tych źródeł finansowania, ale częściej są one rozdzielane przez władze krajowe lub lokalne.

Dotacje

Finansowanie

 

 

Dotacje

 

 

Program LIFE

Program LIFE to instrument finansowania UE przeznaczony dla działań na rzecz środowiska i klimatu. Do tej pory Program zapewnił współfinansowanie ponad 3950 projektów pilotażowych i demonstracyjnych wnosząc kwotę ponad 3,1 mld euro w ochronę środowiska w Europie

chart Na okres 2014-2020 uruchomiono nowy Program LIFE: działania na rzecz środowiska i klimatu z budżetem 3,46 mld euro, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu do poprzedniego okresu finansowego. Program 2014-2020 został oparty na nowym Rozporządzeniu, które ustanawia także podprogramy w zakresie działania na rzecz środowiska i klimatu.

Punkt 43 preambuły do Rozporządzenia podkreśla, że Program LIFE "zapewnia platformę rozwoju i wymiany najlepszych praktyk oraz dzielenia się wiedzą, działając jako katalizator w odniesieniu do wdrażania przepisów dotyczących środowiska i klimatu, jednocześnie przyspieszając te zmiany, a także budując potencjał, wspierając podmioty prywatne, w szczególności MŚP".

Program LIFE: działania na rzecz klimatu ma na celu dążenie do oszczędzającej zasoby, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu gospodarki. Program LIFE: działania na rzecz klimatu pomoże we wdrożeniu technologii niskoemisyjnych i adaptacyjnych na małą skalę, a także nowych podejść i metodologii. Jest on adresowany przede wszystkim do władz publicznych, NGO oraz sektora prywatnego, głównie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

MŚP były istotnymi beneficjentami poprzednich programów LIFE. Projekty wspierające obejmowały:

 • Adaptację i promocję informacji:
  1. Warsztaty i szkolenia mające na celu rozpowszechnianie informacji;
  2. Opracowanie nowych narzędzi informacyjnych (np. internetowa platform na rzecz Symbiozy Przemysłowej);
 • Wdrożenie modelu zarządzania środowiskowego i akredytacji;
 • Monitorowanie wpływu produktów na środowisko; oraz
 • Opracowanie i wprowadzenie modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

 

Wie;cej informacji

Do góry

Fundusz spójnos'ci i fundusze strukturalne

Unia Europejska przeznaczy?a pewna; ilos'c' funduszy na wsparcie s?abiej rozwinie;tych regionów (fundusze strukturalne) oraz na wsparcie integracji infrastruktury europejskiej (Fundusz Spójnos'ci). Stanowia; one znaczna; cze;s'c' wydatków i programów finansowania realizowanych przez UE.

Oba instrumenty, a zw?aszcza fundusze strukturalne, umoz.liwiaja; znaczne inwestycje na rzecz ochrony s'rodowiska, szczególnie dla ma?ych i s'rednich firm, w celu promowania przyjaznych s'rodowisku produktów i procesów produkcyjnych. Kryteria środowiskowe stanowią priorytety dwóch z pięciu Funduszu Strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pozostałe trzy fundusze to Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Nowa Polityka Spójności 2014 – 2020 ma na celu zapewnienie wsparcia MŚP, w szczególności poprzez Fundusze Polityki Spójności promujące przedsiębiorczość oraz rozwój MŚP. Celem jest podwojenie obecnego wsparcia ok. 140 mld euro w okresie 2014-2020. Artykuł 9(3) Rozporządzenia 1303/2013 wymieniający cele tematyczne stanowi także, że należy poprawiać konkurencyjność MŚP.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) został utworzony specjalnie w celu niwelowania różnic gospodarczych pomiędzy regionami oraz poprawy konkurencyjności, innowacyjności, tworzenia stabilnych miejsc pracy oraz promocji zrównoważonego środowiskowo rozwoju. EFRF koncentruje swoje inwestycje w takich obszarach jak innowacyjność i badania, agenda cyfrowa, gospodarka niskoemisyjna oraz wsparcie dla MŚP. Przyznanie środków z EFRR jest uzależnione od kategorii regionu. Regiony lepiej rozwinięte muszą zainwestować co najmniej 80% funduszy w dwa z tych priorytetów, regiony w fazie przejściowej muszą zainwestować 60% środków w te obszary, podczas gdy regiony mniej rozwinięte 50%.

 

Wie;cej informacji

Do góry

COSME, Program UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

COSME to Program UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) realizowany od 2014 do 2020 r. Jego planowany budżet to 2,3 mld euro. COSME ma wspierać MŚP na wielu obszarach, w tym poprzez finansowanie (gwarancje kredytowe, finansowanie poprzez emisje), dostęp do rynków oraz korzystniejsze warunku dla tworzenia i rozwoju firm.

Program roboczy COSME 2014 przewiduje między innymi zapewnienie wsparcia dla MŚP w zakresie wydajności energetycznej poprzez Sieć Enterprise Europe Network oraz opracowanie Narzędzia dla MŚP służącego do samo-oceny wydajności w zakresie zużycia surowców.

 

Wie;cej informacji

Do góry

Horyzont 2020

Horyzont 2020 to nowy program UE na rzecz badań i innowacyjności. Zapewnia łatwy dostęp, a także proste zasady i procedury instrumentu finansowania MŚP, o środki z którego mogą ubiegać się wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ten nowy instrument integruje wsparcie dla badań i innowacji (R&I) w MŚP w ramach Siódmego Ramowego Programu UE na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego (PR7) oraz Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (PKI).

Wsparcie będzie udzielane na trzech różnych etapach:

 • Ocena wykonalności: Ocena technologicznego i komercyjnego potencjały projektu z finansowanie w formie kwoty ryczałtowej;
 • Projekt innowacyjny: Działania obejmujące demonstrację, testowanie, przygotowanie prototypów, linii pilotażowych, badania obejmujące zwiększenie skali działania, miniaturyzacja, projektowanie, wykonanie, weryfikacja oraz inne projekty będą wspierane w ramach grantu głównego;
 • Faza komercjalizacji: Wsparcie dla tej fazy zostanie zapewnione poprzez ułatwienie dostępu do finansowych instrumentów dłużnych i kapitałowych oraz innych środków.

Zakończenie jednego etapu umożliwi MŚP przejście do kolejnego. Dla beneficjentów instrumentu zapewniono plan coachingu i mentoringu, by wyposażyć spółki w umiejętności i zdolności rozwoju opartego na innowacyjności.

Wspólny Program Eurostars stanowi część Programu Horyzont 2020. Zapewnia on finansowanie projektów innowacyjnych małych firm. Projekty w ramach Wspólnego Programu Eurostars mogą dotyczyć każdego obszaru technologicznego – w tym środowiska – jednakże muszą mieć cel społecznościowy i dążyć do opracowania nowego produktu, procesu lub usługi. Nabór wniosków odbywa się na bieżąco.

 

Wie;cej informacji

Do góry

 

 

Finansowanie

 

 

Kredyty EBI dla MSP

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udziela bankom komercyjnym pożyczek na atrakcyjnych warunkach, by wspomóc ich działalność kredytową w stosunku do małych firm. Banki partnerskie muszą wykorzystać fundusze EBI do udzielania MSP korzystnie oprocentowanych kredytów, dodając odpowiednią część z funduszy własnych. Na każde euro zapewnione przez EBI, bank partnerski pożycza MSP co najmniej dwa, tworząc w tej sposób efekt dźwigni.

Finansowanie jest skierowane do samodzielnych MSP zatrudniających mniej niż 250 pracowników w 27 Państwach Członkowskich i jest przeznaczone na pokrycie wydatków niezbędnych dla rozwoju małych form. Przedsiębiorstwa działające w większości sektorów gospodarki i mogą otrzymać finansowanie, począwszy od bardzo małych projektów do inwestycji, których maksymalny koszt wynosi 25 mln euro, przy wkładzie EBI nie wyższym niż 12,5 mln euro.

Wie;cej informacji:

Do góry

JEREMIE EFI

Opracowany we współpracy z Komisją Europejską instrument Wspólne Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (JEREMIE) oferuje Państwom Członkowskim możliwość utworzenia Funduszu Holdingowego, w celu przekształcenia części z ich środków w ramach Funduszy Strukturalnych UE (FS) i zasobów krajowych w różne instrumenty finansowe ułatwiające uprawnionym MSP dostęp do finansowania. Fundusz Holdingowe JEREMIE, działający jako fundusz parasolowy, umożliwia przyznanie zasobów wybranym pośrednikom finansowym oraz instrumentom finansowym skierowanym do MSP, by wspomóc działalność małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dodatkowe instrumenty takie jak inwestycje kapitałowe lub typu venture capital, pożyczki i gwarancje. By skorzystać z zasobów JEREMIE, uprawnione MSP muszą zwrócić się do pośredników finansowych wybranych przez EFI.

 

Wie;cej informacji:

Do góry

 

Najblizszy punkt kontaktowy

Najblizszy punkt kontaktowy
| Gora