Ansvarsfriskrivning: Webbplatsen bygger på uppgifter från den 15 mars 2013 och håller på att uppdateras. Aktuella uppgifter finns på http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sökväg

Varför behövs det en ny lagstiftning?

På vilket sätt är olaglig skogsavverkning skadlig?

Olaglig avverkning av trä – avverkning som strider mot lagar och bestämmelser i det land där avverkningen sker – har allvarliga ekonomiska, miljörelaterade och sociala effekter på några av världens mest värdefulla skogar och de samhällen som är beroende av dem.

 • Ekonomiska

  Det leder till att intäkter går förlorade och till att den verksamhet som lagliga verksamhetsutövare bedriver undergrävs.

 • Miljörelaterade

  Det leder till avskogning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

 • Sociala

  Det leder till konflikter om mark och resurser, och till minskad makt för lokalbefolkningar.

Varför är det så viktigt att Europeiska unionen agerar?

EU är en viktig exportmarknad för många länder där olaglig skogsavverkning är alltför vanligt förekommande. Om vi inte ställer några frågor om hur avverkningen sker kan det leda till att vi omedvetet finansierar skogsrelaterad brottslighet och gör det svårare att kontrollera att lagen efterlevs i några av världens fattigaste träproducerande länder.

Vad gör EU?

År 2003 utvecklade EU handlingsplanen Flegt (skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog). Handlingsplanen innehåller flera åtgärder för att få bort olagligt timmer från marknaden, förbättra tillgången till lagligt timmer och öka efterfrågan på trävaror från lagliga källor.

De viktigaste delarna av handlingsplanen är EU:s förordning om timmer och frivilliga partnerskapsavtal, dvs. handelsavtal med länder som exporterar timmer som motverkar att olagligt timmer släpps ut på EU:s marknad.

Enligt EU:s förordning om timmer anses trä som omfattas av en licens inom ramen för Flegt eller ett Cites-tillstånd (konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter) uppfylla förordningen.

Sekundär lagstiftning

Förordningen kompletteras av två andra lagar som innehåller mer information om specifika delar av lagstiftningen:

 1. En förordning om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer:
  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012
 2. En förordning för att se till att lagstiftningen tillämpas enhetligt inom EU:
  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012