Disclaimer: de site weerspiegelt de toestand per 15/03/2013 en wordt momenteel bijgewerkt. Recentere informatie vindt u op http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Kruimelpad

Waarom deze nieuwe wetgeving?

Illegale houtkap: waar ligt het probleem?

Illegale houtkap (houtkap in strijd met de wet- of regelgeving in het land waar het hout is gekapt) veroorzaakt grote economische, maatschappelijke en ecologische schade aan (oer)bossen wereldwijd en de lokale gemeenschappen die hiervan afhankelijk zijn.

 • Economisch

  Het leidt tot inkomstenverlies en ondermijnt de inspanningen van marktdeelnemers en handelaren  die wel hun verantwoordelijkheid nemen.

 • Ecologisch

  Het hangt samen met ontbossing, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

 • Maatschappelijk

  Het gaat gepaard met conflicten over land en hulpbronnen, en minder zeggenschap voor lokale gemeenschappen.

Waarom moet de Europese Unie ingrijpen?

De EU is een belangrijke exportmarkt voor landen waar illegale houtkap een veelvoorkomend fenomeen is. Als we het probleem de rug toekeren, financieren we onbewust misdaden in de bosbouw en belemmeren we inspanningen om de wet te handhaven in een aantal van ’s werelds armste houtproducerende landen.

Hoe treedt de EU op?

Om dit probleem aan te pakken heeft de EU in 2003 het FLEGT -actieplan (wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw) ontwikkeld. Dit actieplan omvat een aantal maatregelen om illegaal gekapt hout te weren van de markten, de levering van legaal gekapt hout te bevorderen en de vraag naar verantwoorde houtproducten te verhogen.

De EU-houtverordening en de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (FLEGT-VPA's) zijn de twee sleutelelementen van het Actieplan. VPA’s zijn handelsovereenkomsten met houtexporterende landen buiten de EU die helpen voorkomen dat illegaal gekapt hout op de Europese markt wordt gebracht.

In het kader van de EU-houtverordening wordt hout met een geldige FLEGT- of CITES-vergunning (overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten) geacht aan de eisen van de verordening te voldoen.

Secundaire wetgeving

De EU-houtverordening wordt aangevuld met twee bijkomende wetten, die specifieke aspecten van de verordening verduidelijken:

 1. Verordening inzake de procedures voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van toezichthoudende organisaties:
  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012
 2. Verordening om te garanderen dat de EU-houtverordening overal op dezelfde wijze wordt toegepast:
  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012