Atruna: šajā vietnē atspoguļots 2013. gada 15. marta stāvoklis, un tā tiek atjaunota. Jaunāka informācija ir pieejama te: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigācijas ceļš

Kāpēc ir vajadzīgs jauns tiesību akts?

Kādu postu nodara nelikumīga mežizstrāde?

Nelikumīgai mežizstrādei — kokmateriālu iegūšanai tādā veidā, kas ir pretrunā ieguves valsts normatīvajiem aktiem, — ir postoša ietekme ekonomiskajā, vides un sociālajā jomā uz vairākiem pasaulē visvērtīgākajiem mežiem, kas vēl atlikuši, kā arī uz kopienām, kas no tiem ir atkarīgas.

 • Ekonomikas joma

  Tās rezultātā tiek zaudēti ieņēmumi un grauti likumīgu tirgus dalībnieku pūliņi.

 • Vides joma

  Tā ir saistīta ar mežu izciršanu, klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

 • Sociālā joma

  Tā ir saistīta ar konfliktiem par zemi un resursiem, kā arī vietējo kopienu nerespektēšanu.

Kāpēc ir svarīga Eiropas Savienības rīcība?

ES ir nozīmīgs eksporta tirgus daudzām valstīm, kurās ir plaši izplatīta nelikumīga mežizstrāde. Ja mēs pieturamies pie nostājas „neko neredzu, neko nedzirdu”, tad neapzināti finansējam noziegumus mežsaimniecības jomā un kavējam centienus ieviest šo tiesību aktu vairākās pasaules nabadzīgākajās valstīs, kurās iegūst kokmateriālus.

Ar ko nodarbojas ES?

2003. gadā ES izstrādāja rīcības plānu FLEGT ( meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai), kurā noteikti vairāki pasākumi, lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu kokmateriālu laišanu tirgū, uzlabotu likumīgi iegūtu kokmateriālu piedāvājumu un palielinātu pieprasījumu pēc likumīgi iegūtiem koka izstrādājumiem.

Rīcības plāna divi pamatelementi ir ES Kokmateriālu regula un brīvprātīgi partnerattiecību nolīgumi. Tie ir tirdzniecības nolīgumi ar kokmateriālu eksportētājvalstīm, kas palīdz nepieļaut nelikumīgi iegūtu kokmateriālu laišanu Eiropas tirgū.

Saskaņā ar Kokmateriālu regulu (EUTR) tos kokmateriālus, uz kuriem attiecas FLEGT licence vai CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) atļauja, uzskata par atbilstīgiem EUTR prasībām.

Sekundārie tiesību akti

EUTR papildina vēl divi tiesību akti, kuros sniegts sīkāks skaidrojums konkrētiem regulas noteikumiem:

 1. Regula par pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas noteikumiem:
  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 363/2012;
 2. Regula, ar ko nodrošina tiesību akta vienotu īstenošanu:
  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 607/2012.