Huom. Sivustoa ollaan uudistamassa. Nykyinen sisältö vastaa ajankohdan 15.3.2013 tilannetta. Tuoretta tietoa on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigointipolku

Miksi tarvitsemme uuden säädöksen?

Mitä haittaa on laittomasta puunkorjuusta?

Laittomalla puunkorjuulla – puunkorjuulla vastoin sen maan lakeja ja asetuksia, jossa korjuu tapahtuu – on merkittäviä taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia joihinkin maailman arvokkaimmista jäljellä olevista metsistä ja niistä riippuvaisiin yhteisöihin.

 • Talous

  Se johtaa tulonmenetyksiin ja vahingoittaa laillisten toimijoiden liiketoimintaa.

 • Ympäristö

  Se liittyy metsäkatoon, ilmastonmuutokseen ja biologisen monimuotoisuuden häviämiseen.

 • Yhteiskunta

  Se liitetään maata ja luonnonvaroja koskeviin konflikteihin sekä paikallisyhteisöjen alistamiseen.

Miksi Euroopan unionin on toimittava?

EU muodostaa tärkeän vientimarkkinan monille maille, joissa laiton puunkorjuu ja huono hallinto metsäsektorilla on yleistä. Sallimalla laittomista lähteistä peräisin olevan puutavaran ja puutuotteiden tulon EU:n markkinoille ylläpidämme tietämättämme laitonta puunkorjuuta alkuperämaissa.

Mitä EU tekee?

EU laati vuonna 2003 metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimenpidepakettia laittoman puutavaran sulkemiseksi pois markkinoilta, laillisen puutavaran toimitusten parantamiseksi ja laillisista lähteistä peräisin olevien puutuotteiden kysynnän lisäämiseksi.

Toimintasuunnitelman kaksi tärkeintä osatekijää ovat EU:n puutavara-asetus ja vapaaehtoiset kumppanuussopimukset (VPA, Voluntary Partnership Agreements). Kumppanuussopimukset ovat puutavaraa vievien maiden kanssa tehtyjä kauppasopimuksia, jotka auttavat estämään laittoman puutavaran saattamista Euroopan markkinoille.

EU:n puutavara-asetusta sovellettaessa puutavaran ja puutuotteiden, joilla on FLEGT- tai CITES-lupa (CITES: villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus), katsotaan täyttävän asetuksen vaatimukset.

Täydentävä lainsäädäntö

Puutavara-asetusta täydentää kaksi muuta säädöstä, joissa täsmennetään puutavara-asetuksen tiettyjä kohtia:

 1. Asetus valvontaorganisaatioiden hyväksymistä tai niiden hyväksynnän peruuttamista koskevista menettelysäännöistä:
  komission delegoitu asetus (EU) N:o 363/2012
 2. Asetus, jolla varmistetaan säädöksen yhtenäinen soveltaminen:
  komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 607/2012