Vastutuse välistamine: käesolev veebisait kajastab olukorda seisuga 15.03.2013. Tegeleme teabe ajakohastamisega. Uuem teave on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigatsioonitee

Milleks meile uus õigusakt?

Millist kahju tekitab ebaseaduslik metsaraie?

Ebaseaduslik metsaraie – puidu ülestöötamine, mille käigus rikutakse ülestöötamise riigi õigusnorme või eeskirju – on maailmas säilinud metsade ja nendest sõltuvate kogukondade jaoks tõsine probleem, mis avaldab märkimisväärset negatiivset mõju nii majandusele, keskkonnale kui ka ühiskonnale.

 • Majanduslik kahju

  Selle tagajärjel jääb saamata tulu ning õõnestatakse seaduskuulekate ettevõtjate pingutusi.

 • Keskkonnakahju

  See on seotud metsade hävimise, kliimamuutuse ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega.

 • Sotsiaalne kahju

  See on seotud konfliktidega maa ja ressursside üle ning kohalikelt kogukondadelt õiguste äravõtmisega.

Miks peaks Euroopa Liit midagi ette võtma?

EL on oluliseks ekspordituruks paljudele riikidele, kus ebaseaduslik metsaraie on liigagi levinud. Kõike maha vaikides rahastame me endalegi teadmata metsandusega seotud kuritegusid ja takistame jõupingutusi seaduste jõustamiseks maailma vaeseimates puitu tootvates riikides.

Mida EL teeb?

EL töötas 2003. aastal välja FLEGTi (metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse) tegevuskava, milles nähakse ette mitmeid meetmeid ebaseadusliku puidu kõrvaldamiseks turgudelt, seadusliku puidu pakkumise suurendamiseks ja seaduslikest allikatest pärit puittoodete nõudluse kasvatamiseks.

Tegevuskava kaks peamist elementi on ELi puidumäärus ja vabatahtlikud partnerluslepingud. Vabatahtlikud partnerluslepingud on kaubanduslepingud puitu eksportivate riikidega, mis aitavad vältida ebaseadusliku puidu laskmist Euroopa turule.

ELi puidumääruse (EUTR) kohaselt loetakse EUTRi nõuetele vastavaks puit, millel on FLEGTi litsents või CITESi (ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon) luba.

Teisesed õigusaktid

ELi puidumäärust täiendavad veel kaks õigusakti, mis reguleerivad täpsemalt määruse mõningaid külgi:

 1. Määrus järelevalveorganisatsioonide tunnustamist ja sellise tunnustuse tühistamist käsitlevate eeskirjade kohta:
  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 363/2012
 2. Määrus, millega tagatakse õigusakti ühtne rakendamine:
  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 607/2012