Ansvarsfraskrivelse: Siden afspejler situationen den 15/03/2013 og opdateres løbende. Mere aktuelle oplysninger findes på http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sti

Hvorfor har vi brug for en ny lov?

På hvilken måde skader ulovlig skovhugst?

Ulovlig skovhugst – når der fældes træ i strid med oprindelseslandets gældende lovgivning – har en række alvorlige økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger for nogle af verdens mest sårbare skove og samfund, som afhænger af disse skove.

 • Økonomisk

  Det medfører tabte indtægter og underminerer de legitime virksomheders bestræbelser.

 • Miljømæssigt

  Det er forbundet med afskovning, klimaforandringer og tab af biodiversitet.

 • Socialt

  Det er forbundet med konflikter om arealer og ressourcer og indfødte samfunds afmagt.

Hvorfor er det vigtigt, at Den Europæiske Union handler?

EU er et vigtigt eksportmarked for mange af de lande, hvor den ulovlige skovhugst er alt for fremherskende. Hvis vi vælger ikke at stille spørgsmål, er vi indirekte med til at finansiere skovrelateret kriminalitet og forhindrer bestræbelser på at håndhæve loven i nogle af verdens fattigste træproducerende lande.

Hvad gør EU?

I 2003 udviklede EU FLEGT-handlingsplanen (retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet). Denne handlingsplan indeholder en række foranstaltninger, som har til formål at udelukke ulovligt træ fra markederne, forbedre forsyningen af lovligt træ og øge efterspørgslen efter ansvarlige træprodukter.

Handlingsplanens to nøglekomponenter er EU's forordning om ulovligt træ og de frivillige partnerskabsaftaler. De frivillige partnerskabsaftaler med træeksporterende lande er med til at forebygge markedsføring af ulovligt træ på det europæiske marked.

I henhold til EU's forordning om ulovligt træ (EUTR) anses træ omfattet af en FLEGT-licens eller en CITES-tilladelse (konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter) for at overholde EUTR's krav.

Sekundær lovgivning

EUTR suppleres ved to andre retsakter, som uddyber forordningen:

 1. Forordning om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer:
  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012
 2. Forordning om sikring af en ensartet gennemførelse af loven:
  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012