Отказ от отговорност: уебсайтът отразява положението към 15.03.2013 г. и в момента се актуализира. По-нова информация можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Навигационна пътека

Защо ни е нужно ново законодателство?

С какво незаконната сеч е вредна?

Незаконната сеч — добивът на дървен материал в нарушение на законите или разпоредбите на страната, в която се добива — оказва сериозно икономическо, екологично и социално въздействие върху някои от най-ценните останали гори в света и върху общностите, които разчитат на тях.

 • Икономическо

  Тя води до загуба на приходи и обезсмисля усилията на законните оператори.

 • Екологично

  Тя се свързва с обезлесяването, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие.

 • Социално

  Тя се свързва с конфликтите за земя и ресурси и с обезправяването на местните общности.

Защо е важно Европейският съюз да предприеме действия?

ЕС представлява критичен износен пазар за много държави, където незаконната сеч е твърде обичайно явление. Ако възприемем позиция на незадаване на въпроси, тогава ние несъзнателно финансираме престъпления, свързани с горското стопанство, и възпрепятстваме усилията за прилагане на законодателството в някои от най-бедните държави-производители на дървен материал.

Какви действия предприема ЕС?

През 2003 г. ЕС разработи План за действие за FLEGT (Прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията), който предвижда редица мерки за изключване на незаконния дървен материал от пазарите, за подобряване на доставката на законен дървен материал и за увеличаване на търсенето на изделия от дървен материал от законни източници.

Двата основни елемента на плана за действие са Регламента на ЕС за дървения материал и споразуменията за доброволно партньорство (СДП). СДП представляват търговски споразумения с държави, износителки на дървен материал, които помагат за предотвратяване на пускането на незаконен дървен материал на европейския пазар.

Съгласно Регламента на ЕС за дървения материал (EUTR), дървен материал, притежаващ валиден лиценз по силата на Плана за действие на ЕС за FLEGT или на CITES ( Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна), се счита за съвместим с изискванията на EUTR.

Подзаконови нормативни актове

EUTR се допълва от два други нормативни акта, които предлагат повече подробности за конкретни точки в рамките на закона:

 1. Регламента за регулиране на процедурните правила за признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови организации:

  Делегиран регламент (EС) № 363/2012 на Комисията

 2. Регламент за гарантиране на единното прилагане на законодателството:

  Регламент за изпълнение (EС) № 607/2012 на Комисията