Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije na spletišču odražajo stanje na dan 15.  3. 2013. Spletišče posodabljamo. Več ažurnih informacij vsebuje stran http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigacijska pot

Na koga Uredba vpliva?

Uredba razvršča vse, ki se ukvarjajo z lesom in lesnimi proizvodi, v dve kategoriji: gospodarske subjekte in trgovce. Gospodarski subjekti – tisti, ki dajejo lesne proizvode prvič na trg v EU – imajo številne odgovornosti, medtem ko se od trgovcev – tistih, ki kupujejo ali prodajajo les ali lesne proizvode, ki so že bili dani na trg – zahteva samo, da hranijo podatke o tem, od koga kupujejo in komu prodajajo.

Preverite svoje odgovornosti:

Gospodarski subjekti

Ste prvi, ki dajete les in lesne proizvode na trg v EU.

Vaša odgovornost

Pri dajanju lesa na trg v EU se od vas zahteva „potrebna skrbnost“. Dolžni ste zmanjšati tveganje, da bi se na trgu pojavil les iz nezakonito pridobljenih virov ali lesni proizvodi, izdelani iz takšnih virov. To pomeni, da morate izvajati sistem za obvladovanje tveganja, tj. sistem „potrebne skrbnosti“, ki temelji na:

informiranju: gospodarski subjekt mora imeti dostop do informacij o lesu in lesnih proizvodih, državi pridobivanja (in, kjer je primerno, o lokalnem področju pridobivanja v državi pridobivanja in dovoljenju), vrstah, količini, podatkih o dobavitelju ter do informacij o skladnosti z nacionalno zakonodajo;

oceni tveganja: gospodarski subjekt mora oceniti, kakšno je tveganje, da je v njegovi dobavni verigi nezakonito pridobljen les, in sicer na podlagi zgoraj opredeljenih informacij ter ob upoštevanju meril Uredbe EU o lesu;

ublažitvi tveganja: če se z oceno tveganja ugotovi, da tveganje nezakonito pridobljenega lesa v dobavni verigi ni zanemarljivo, se lahko tveganje ublaži z dodatnimi ukrepi, na primer tako, da se od dobavitelja zahtevajo dodatne informacije in preverjanje.

Več o potrebni skrbnosti preberite v oddelku „ Kako se Uredba uporablja?

Trgovci

Prodajate ali kupujete – za gospodarske namene – les ali lesne proizvode, ki so že bili dani na trg v EU.

Vaša odgovornost

Hraniti morate podatke o dobaviteljih in strankah, da bi omogočili čim lažjo sledljivost lesa, s katerim se ukvarjate.

Te podatke morate hraniti pet let.

Ti podatki so potrebni samo za obdobje do zadnje prodaje med podjetji. Podatki o prodaji končnim potrošnikom se ne zahtevajo.

Kako lahko gospodarski subjekti izvajajo sistem potrebne skrbnosti?

Gospodarski subjekti lahko oblikujejo lastne sisteme potrebne skrbnosti – niz ukrepov in postopkov, ki učinkovito zmanjšujejo tveganje – ali pa uporabijo sistem, ki ga je oblikovala nadzorna organizacija. Nadzorne organizacije v vaši okolici.

Več o potrebni skrbnosti preberite v oddelku „Kako se Uredba uporablja“ ali v podrobnih napotkihpdf(334 KB)  .

Še vedno ne veste, ali ste gospodarski subjekt ali trgovec?

Tu je nekaj primerov, ki vam bodo v pomoč.

Primer 1

Proizvajalec C kupi papir v tretji državi zunaj EU in ga uvozi v EU (katero koli državo), kjer ga uporabi za izdelavo zvezkov. Zvezke nato proda prodajalcu na drobno D v kateri koli državi članici EU. Zvezki so proizvod, ki ga zajema Priloga k Uredbi EU o lesu:

  • proizvajalec C postane gospodarski subjekt, ko uvozi papir, ki ga bo uporabil v svojem podjetju.

Primer 2

Podjetje X pridobiva les na lastnem zemljišču v EU, ga prepelje v svojo žago, kjer ga tudi obdela, žagani mehki les pa nato proda podjetju Y:

  • podjetje X postane gospodarski subjekt, ko pridobi les za distribucijo, ki jo tudi samo izvaja.

Primer 3

Proizvajalec C s sedežem v EU uvaža premazan papir neposredno od proizvajalca iz tretje države in ga uporablja za embaliranje proizvodov, ki se nato prodajajo na trgu v EU:

  • proizvajalec C postane gospodarski subjekt, ko papir uvozi v EU, da bi ga uporabil v podjetju. (V tem primeru ni pomembno, ali se papir uporablja samo kot embalaža, saj je uvožen kot proizvod sam po sebi).

Več primerov je na voljo v napotkihpdf(334 KB) .