Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: toto webové sídlo odráža stav k 15. marcu 2013; pripravujeme jeho aktualizáciu. Aktuálnejšie informácie sú dostupné na adrese http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigačný riadok

Koho sa nariadenie týka?

V nariadení sa subjekty pôsobiace v oblasti obchodu s drevom alebo výrobkami z dreva delia do dvoch kategórií – operátori a obchodníci. Operátori sú tí, ktorí prvýkrát uvádzajú výrobky z dreva na trh EÚ a nesú veľkú časť zodpovednosti. Obchodníci sú tí, ktorí kupujú alebo predávajú drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli uvedené na trh a majú povinnosť viesť si záznamy, od koho nakupujú a komu predávajú.

Pozrite si svoje povinnosti:

Operátori

Ako prví umiestňujete drevo alebo výrobky z dreva na trh EÚ.

Vaše povinnosti

Pri uvádzaní dreva alebo výrobkov z dreva na európsky trh musíte vynakladať náležitú starostlivosť. Vašou úlohou je minimalizovať riziko, že drevo bude pochádzať z nezákonne ťažených zdrojov alebo že výrobok z dreva bude vyrobený z takéhoto dreva. To znamená, že musíte uplatňovať systém riadenia rizík nazývaný systém náležitej starostlivosti, ktorý sa skladá z týchto prvkov:

Informácie: Operátor musí mať prístup k informáciám o dreve a výrobkoch z dreva, krajine ťažby (prípadne o vnútroštátnom regióne a povolení na ťažbu), druhoch drevín, množstve, a takisto aj k podrobným údajom o dodávateľovi a k informáciám o dodržiavaní vnútroštátnych právnych predpisov.

Posúdenie rizík: Na základe uvedených informácií a s prihliadnutím na kritériá stanovené v nariadení o dreve by mal hospodársky subjekt posúdiť, nakoľko v jeho dodávateľskom reťazci hrozí riziko výskytu nezákonne vyťaženého dreva.

Zmiernenie rizík: Ak z posúdenia rizík vyplynie, že v rámci dodávateľského reťazca hrozí riziko výskytu nezákonne vyťaženého dreva, toto riziko možno zmierniť doplnkovými opatreniami, napríklad požiadaním dodávateľa daného dreva o ďalšie informácie a o overenie.

Viac informácií o náležitej starostlivosti nájdete v časti Ako sa uplatňuje ?

Obchodníci

Drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli umiestnené na trh EÚ, kupujete alebo predávate na komerčné účely.

Vaše povinnosti

Ste povinní uchovávať informácie o svojich dodávateľoch a zákazníkoch tak, aby bolo možné drevo, s ktorým obchodujete, čo najjednoduchšie vysledovať.

Tieto informácie by ste mali uchovávať minimálne päť rokov.

Údaje sa musia zaznamenávať len po posledný bod predaja medzi podnikmi. Informácie o predaji koncovým zákazníkom nie sú potrebné.

Ako majú operátori vykonávať náležitú starostlivosť?

Operátori si môžu vytvoriť vlastné systémy náležitej starostlivosti – súbor opatrení a postupov na účinné minimalizovanie rizika, alebo môžu použiť systém vytvorený monitorovacou organizáciou. Monitorovacie organizácie vo vašom okolí.

Viac informácií o náležitej starostlivosti nájdete v časti Ako sa uplatňuje? alebo si pozrite podrobnejší dokument s usmerneniamipdf(375 KB)  .

Stále neviete, či ste operátor alebo obchodník?

Zorientujte sa podľa týchto ukážkových situácií.

Situácia 1

Výrobca C kupuje papier v tretej krajine mimo EÚ a dováža ho do EÚ (akéhokoľvek štátu), kde z neho vyrába zošity. Zošity potom predáva predajcovi D v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Zošity sú výrobok, na ktorý sa vzťahuje príloha k nariadeniu EÚ o dreve:

  • Výrobca C sa dovozom papiera na použitie vo vlastnej podnikateľskej činnosti stáva operátorom.

Situácia 2

Spoločnosť X ťaží drevo na vlastných pozemkoch v rámci EÚ, následne ho preváža a spracováva vo vlastnej píle a narezané drevo predáva spoločnosti Y:

  • Spoločnosť X sa ťažením vlastného dreva, ktoré potom distribuuje prostredníctvom vlastnej podnikateľskej činnosti, stáva operátorom.

Situácia 3

Výrobca C so sídlom v EÚ dováža baliaci papier priamo od výrobcu z tretej krajiny a používa ho na balenie výrobkov, ktoré sa potom predávajú na trhu EÚ:

  • Výrobca C sa dovozom baliaceho papiera do EÚ, ktorý potom používa v podnikateľskej činnosti, stáva operátorom. (Všimnite si, že v tomto prípade sa neberie ohľad na to, že baliaci papier sa používa ako obal, pretože sa dováža ako plnohodnotný samostatný výrobok.)

Ďalšie situácie sú uvedené v dokumente s usmerneniamipdf(375 KB)  .