Atruna: šajā vietnē atspoguļots 2013. gada 15. marta stāvoklis, un tā tiek atjaunota. Jaunāka informācija ir pieejama te: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigācijas ceļš

Uz kurām personām attiecas regula?

Saskaņā ar regulu tie, kuri nodarbojas ar kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecību, ir iedalīti divās kategorijās: tirgus dalībnieki un tirgotāji. Tirgus dalībniekiem — tiem, kuri pirmoreiz laiž koka izstrādājumus ES tirgū, — jāuzņemas vislielākā atbildība, toties tirgotājiem — tiem, kuri pērk vai pārdod kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kas jau ir laisti tirgū, — ir pienākums tikai reģistrēt piegādātājus un klientus.

Kādi ir jūsu pienākumi?

Tirgus dalībnieki

Jūs pirmoreiz laižat kokmateriālus vai koka izstrādājumus ES tirgū.

Jūsu atbildība

Laižot kokmateriālus ES tirgū, jums ir pienākums veikt likumības pārbaudi. Jūsu uzdevums ir mazināt iespējamību laist tirgū nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kas satur nelikumīgi iegūtu koksni. Proti, jums ir jāievieš risku regulācijas sistēma, ko dēvē par likumības pārbaužu sistēmu. Tās pamatelementi ir šādi:

informācija: tirgus dalībnieka rīcībā ir jābūt informācijai par kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, to ieguves valsti (attiecīgā gadījumā — valstī ietilpstošo reģionu un ieguves koncesiju), koku sugām, daudzumu, piegādātāju, kā arī informācijai par atbilstību valsts tiesību aktiem;

riska novērtējums: tirgus dalībniekam jānovērtē nelikumīgi iegūtu kokmateriālu piegādes risks savā piegādes ķēdē, pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju un ņemot vērā regulā noteiktos kritērijus;

riska mazināšana: ja novērtējums liecina, ka piegādes ķēdē pastāv būtisks nelikumīgi iegūtu kokmateriālu piegādes risks, šo risku var mazināt ar turpmākiem pasākumiem, piemēram, pieprasot piegādātājam sniegt papildu informāciju un veikt pārbaudi.

Sīkāku informāciju par likumības pārbaudi skatiet iedaļā „ Kā piemēro regulu?

Tirgotāji

Jūs komerciālos nolūkos pērkat vai pārdodat kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kas jau ir laisti ES tirgū.

Jūsu atbildība

Jums ir pienākums glabāt informāciju par piegādātājiem un klientiem, lai varētu pēc iespējas vieglāk izsekot jūsu tirgotajiem kokmateriāliem.

Šī informācija jāglabā piecus gadus.

Informācija jāsniedz tikai par laikposmu līdz pēdējam tirdzniecības darījumam starp uzņēmumiem. Ziņas par tirdzniecības darījumiem ar gala patērētājiem nav jāsniedz.

Kā tirgus dalībnieki veic likumības pārbaudi?

Tirgus dalībnieki var izstrādāt savu likumības pārbaužu sistēmu jeb pasākumu kopumu, ar ko efektīvi mazina riskus, vai arī izmantot kādu no pārraudzības organizācijas izstrādātajām sistēmām. Tuvākās pārraudzības organizācijas.

Sīkāku informāciju par likumības pārbaudi skatiet iedaļā „Kā piemēro regulu?” vai meklējiet sīki izstrādātajā norādījumu dokumentāpdf(400 KB)   .

Jums nav īstas pārliecības, kurai grupai piederat: tirgus dalībniekiem vai tirgotājiem?

Piedāvājam vairākus piemērus, lai būtu vieglāk izprast.

1. piemērs

Ražotājs C nopērk papīru trešā valstī (ārpus ES) un importē to Eiropas Savienībā (jebkurā dalībvalstī), kur tas izmanto šo papīru mācību grāmatu izgatavošanai. Pēc tam ražotājs pārdod mācību grāmatas citas ES dalībvalsts mazumtirgotājam D. Mācību grāmatas ir izstrādājums, uz ko attiecas ES Kokmateriālu regulas pielikums.

  • Ražotājs C kļūst par tirgus dalībnieku, importējot papīru savas uzņēmējdarbības vajadzībām.

2. piemērs

Uzņēmums X iegūst kokmateriālus no zemes, kas tam pieder un kas atrodas ES teritorijā. Pēc tam tos transportē uz savu kokzāģētavu un apstrādā. Sazāģētos skujkokus pārdod uzņēmumam Y.

  • Uzņēmums X kļūst par tirgus dalībnieku, iegūstot kokmateriālus no savas zemes un pārdodot tos saviem klientiem.

3. piemērs

ES reģistrēts ražotājs C importē krītotu kraftpapīru tieši no trešās valsts ražotāja un izmanto šo papīru tādu izstrādājumu iesaiņošanai, ko pēc tam pārdod ES tirgū.

  • Ražotājs C kļūst par tirgus dalībnieku, importējot kraftpapīru Eiropas Savienībā uzņēmējdarbības vajadzībām. (Ņemiet vērā, ka šajā gadījumā nav nozīmes tam, ka kraftpapīru izmanto tikai kā iesaiņojuma materiālu, jo tas sākotnēji ir importēts kā atsevišķs izstrādājums.)

Vairāk piemēru meklējiet norādījumu dokumentāpdf(400 KB) .