Отказ от отговорност: уебсайтът отразява положението към 15.03.2013 г. и в момента се актуализира. По-нова информация можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Навигационна пътека

Кой е засегнат?

Регламентът разделя субектите, които търгуват с дървен материал и с изделия от дървен материал, на две категории: оператори и търговци. Операторите — тези, които първи пускат изделия от дървен материал на пазара в ЕС — носят по-голямата отговорност, а от търговците — тези, които купуват или продават дървен материал или изделия от дървен материал, които вече са на пазара — се изисква само да съхраняват информация за това от кого купуват и на кого продават.

Проверете своите отговорности:

Оператори

Вие сте първите, които пускате дървен материал или изделия от дървен материал на пазара в ЕС.

Вашата отговорност

От вас се изисква да полагате дължима грижа, когато пускате дървен материал на пазара в ЕС. От вас зависи да сведете до минимум възможностите дървеният материал да идва или да е изработен от източници на незаконен дърводобив. Това означава, че вие трябва да въведете система за управление на риска, наречена „система за надлежна проверка“, на основата на.

Информация: операторът трябва да има достъп до информация, описваща дървеният материал и изделията от дървен материал, страната, в която е добит (и където е приложимо, поднационалния регион и концесията), дървесни видове, количество, данни за доставчика и информация за съответствието с националното законодателство.

Оценка на риска: операторът трябва да направи оценка на риска от незаконно добит дървен материал за своята част от веригата на доставка, въз основа на установената по-горе информация и като има предвид критериите, определени в EUTR.

Намаляване на риска: ако оценката показва, че рискът от незаконно добит дървен материал по веригата на доставка не може да се пренебрегне, този риск може да бъде намален чрез допълнителни мерки, например, изискване на допълнителна информация и проверка от страна на доставчика.

За допълнителна информация относно „дължимата грижа“, вижте Как се полага тя?

Търговци

Вие купувате или продавате — за търговски цели — дървен материал или изделия от дървен материал, които вече са пуснати на пазара в ЕС.

Вашата отговорност

От вас се изисква да съхранявате информация за своите доставки и клиенти, за да може дървеният материал да бъде проследен колкото се може по-лесно.

Вие следва да съхранявате тази информация за период от пет години.

Тази информация е необходима за периода до последния пункт за продажба между търговски дружества. Не е необходима информация за продажбата на крайни потребители.

Как операторите могат да полагат „дължима грижа“ (надлежна проверка)?

Операторите могат да разработят своя собствена система за „дължима грижа“ (надлежна проверка) — набор от мерки и процедури, които ефективно свеждат риска до минимум — или да използват такава, разработена от организация за мониторинг. Организации за мониторинг близо до вас.

За допълнителна информация относно дължимата грижа, вижте ‘Как се полага тя? или се консултирайте с подробното Ръководствоpdf(473 KB)  .

Все още не сте сигурни дали сте оператор или търговец?

Ето няколко сценария, които да ви насочат

Сценарий 1

Производителят „В“ купува хартия от трета държава извън ЕС и я внася в ЕС (която и да е държава), където той използва хартията за производство на упражнителни тетрадки. След това той продава упражнителните тетрадки на търговец на дребно „Г“ в която и да е държава-членка на ЕС. Упражнителните тетрадки са продукти, които са обхванати от приложението към Регламента на ЕС за дървения материал:

  • Производителят „В“ става оператор, когато внася хартията за използване в своята собствена стопанска дейност.

Сценарий 2

Дружество „Х“ добива дървен материал от своя собствена земя в рамките на ЕС и след това я транспортира и преработва в своя собствена дъскорезница и продава нарязана иглолистна дървесина на дружество „Y“:

  • Дружество „Х“ става оператор, като добива свой собствен дървен материал за разпространение чрез своя собствен бизнес.

Сценарий 3

Даден производител „В“ със седалище в ЕС внася крафт хартия с покритие от трета държава и я използва за опаковане на изделия, които в последствие се продават на пазара в ЕС:

  • Производителят „В“ става оператор, когато той внася крафт хартията в ЕС за ползване за стопанската си дейност. (Обърнете внимание, че в този случай не е от значение дали крафт хартията се използва само за опаковане, защото тя се внася като продукт със свое собствено право)

Още сценарии можете да намерите в Ръководствоpdf(473 KB)