Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: toto webové sídlo odráža stav k 15. marcu 2013; pripravujeme jeho aktualizáciu. Aktuálnejšie informácie sú dostupné na adrese http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigačný riadok

Čo hovorí zákon?

Podľa nariadenia EÚ o dreve (EUTR – nariadenie (EÚ) č. 995/2010) sa zakazuje umiestňovať nezákonne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva na trh EÚ. Nariadenie o dreve sa vzťahuje na drevo a výrobky z dreva, ktoré sa na trh EÚ umiestňujú prvýkrát. Proti obchodovaniu s nezákonne vyťaženým drevom a výrobkami z dreva bojuje zavedením troch kľúčových povinností:

 1. Zakazuje sa prvé umiestnenie nezákonne vyťaženého dreva a výrobkov z takéhoto dreva na trh EÚ.
 2. Operátori  v EÚ, teda tí, ktorí umiestnia drevo alebo výrobky z dreva na trh EÚ prvýkrát, musia vykonávať náležitú starostlivosť.
 3. Obchodníci teda tí, ktorí predávajú alebo kupujú drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh, sú povinní uchovávať informácie o svojich dodávateľoch a zákazníkoch tak, aby bolo možné drevo ľahko vysledovať.

Na čo sa nariadenie vzťahuje?

Nariadenie sa vzťahuje na drevo a výrobky z dreva vyťažené a vyrobené v EÚ, ako aj dovezené z iných krajín. V prípade dreva, ktoré má povolenie FLEGT alebo povolenie CITES, sa vychádza z toho, že spĺňa nariadenie o dreve.

Nariadenie sa týka širokej škály dreva a výrobkov z dreva. Nevzťahuje sa však na všetky typy dreva a výrobkov z dreva. Úplný zoznam výrobkov, na ktoré sa nariadenie vzťahuje možno nájsť tu.

Drevo a výrobky z dreva podľa klasifikácie kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 [1], na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie

 • 4401 Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách,
 • 4403 Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov,
 • 4406 Železničné alebo električkové podvaly (priečne) z dreva,
 • 4407 Drevo rezané alebo pozdĺžne štiepané, krájané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch spájané, s hrúbkou nad 6 mm,
 • 4408 Listy na dyhovanie (vrátane dýh získaných lúpaním laminovaného dreva), na preglejky alebo na iné podobné laminované drevo a iné drevo, rezané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované, pozdĺžne alebo na koncoch spájané, s hrúbkou do 6 mm,
 • 4409 Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené a pod.) na hranách, koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané,
 • 4410 Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky (napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov, tiež aglomerované živicami alebo ostatnými organickými spojivami,
 • 4411 Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z iných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo inými organickými spojivami,
 • 4412 Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované drevo,
 • 44130000 Tzv. zhutnené drevo, v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov,
 • 441400 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné predmety,
 • 4415 Debny, debničky, prepravky, bubny a podobné obaly z dreva; káblové bubny z dreva; jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny z dreva; nástavné rámy paliet z dreva,
 • (Nebaliaci materiál využívaný výlučne ako baliaci materiál na podporu, ochranu a nosenie iného výrobku uvedeného na trh.)
 • 44160000 Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva, vrátane dúh (časti steny suda),
 • 4418 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, zostavených podlahových dosiek a šindľov,
 • Celulóza a papier uvedené v kapitolách 47 a 48 kombinovanej nomenklatúry s výnimkou výrobkov z bambusu a zhodnotených výrobkov (z odpadu a zvyškov),
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 a 94039030 Drevený nábytok,
 • 94060020 Montované stavby.

[1] Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

Na čo sa nariadenie nevzťahuje?

Je dôležité poznamenať, že uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci.

 • Recyklované výrobky
 • Výrobky polygrafického priemyslu, t. j. knihy, časopisy a noviny
 • Baliaci materiál obsahujúci tovar používaný výhradne na podporu, ochranu alebo prevoz iného výrobku
 • Niektoré bambusové a ratanové výrobky
 • Drevo, ktoré fyzické osoby kupujú alebo predávajú na súkromné účely
 • Ďalšie výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe*

 * Ak sa dovozca chce dozvedieť, či sa nariadenie týka alebo netýka určitého výrobku, môže si pozrieť kombinovanú nomenklatúru uvedenú v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87