Disclaimer: de site weerspiegelt de toestand per 15/03/2013 en wordt momenteel bijgewerkt. Recentere informatie vindt u op http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Kruimelpad

Wat omvat de verordening?

In het kader van de nieuwe EU-houtverordening (Verordening (EU) nr. 995/2010) is het verboden om illegaal gekapt hout en producten afkomstig van dit hout op de EU-markt te brengen. De verordening betreft hout en houtproducten die voor het eerst op de EU-markt worden gebracht, en gaat de handel van illegaal gekapt hout en houtproducten afkomstig van dit hout tegen via drie belangrijke verplichtingen:

 1. het is verboden om illegaal gekapt hout en producten afkomstig van dit hout voor het eerst op de EU-markt te brengen;
 2. EU-marktdeelnemers (zij die hout of houtproducten voor het eerst op de EU-markt brengen) zijn verplicht om zich te houden aan een stelsel van „zorgvuldigheidseisen”;
 3. handelaren (zij die hout of houtproducten kopen of verkopen die al op de interne markt zijn gebracht) zijn verplicht om informatie bij te houden over hun leveranciers en klanten, zodat het hout gemakkelijk getraceerd kan worden.

Welke producten vallen onder de verordening?

De verordening is van toepassing op hout en houtproducten geproduceerd en geïmporteerd in de EU. Als het hout of de houtproducten onder geldige FLEGT- of CITES-vergunningen vallen, worden ze geacht aan de eisen van de verordening te voldoen.

De wetgeving geldt voor een groot aantal houtsoorten en houtproducten. Niet alle houtsoorten en houtproducten vallen echter onder de verordening. U vindt hier een volledige lijst van de producten die onder deze wetgeving vallen.

Hout en houtproducten, zoals vastgesteld in de in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 [1]van de Raad vastgestelde gecombineerde nomenclatuur waarvoor het bepaalde in deze verordening geldt

 • 4401 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen
 • 4403 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd
 • 4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten
 • 4407 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm
 • 4408 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor ander op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm
 • 4409 Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde over de gehele lengte of uiteinde is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding
 • 4410 Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen
 • 4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen
 • 4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout
 • 44130000 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen
 • 441400 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke
 • 4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout;
 • (Niet verpakkingsmateriaal dat uitsluitend wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal om een ander op de markt gebracht product te ondersteunen, beschermen of dragen.)
 • 44160000 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen
 • 4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette panelen voor vloerbedekking en dakspanen ("shingles" en "shakes")
 • houtpulp en papier van de hoofdstukken 47 en 48 van de gecombineerde nomenclatuur, met uitzondering van producten op basis van bamboe en door terugwinning (uit resten en afval) verkregen producten
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 en 94039030 Houten meubels
 • 94060020 Geprefabriceerde bouwwerken

[1] Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

Welke producten vallen niet onder de verordening?

Belangrijke opmerking: de lijst hieronder is niet volledig.

 • gerecycleerde producten;
 • bedrukt papier, zoals boeken, tijdschriften en kranten;
 • verpakkingsmateriaal dat goederen bevat en uitsluitend wordt gebruikt om een ander product te ondersteunen, te beschermen of te dragen;
 • sommige bamboe- of rotanproducten;
 • hout dat door privépersonen wordt gekocht of verkocht voor persoonlijk gebruik;
 • andere producten die niet in de bijlage zijn opgenomen.*

* Om te weten te komen of een product al dan niet onder de verordening valt, kunnen importeurs de Gecombineerde Nomenclatuur raadplegen die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd.