Αποποίηση ευθύνης: ο ιστότοπος αντανακλά την κατάσταση στις 15/03/2013 και τώρα επικαιροποιείται. Πιο πρόσφατες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Διαδρομή πλοήγησης

Τι ορίζει ο κανονισμός;

Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010), απαγορεύεται η διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ξυλεία στην αγορά της ΕΕ. Ο EUTR εφαρμόζεται σε ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ. Αντιμετωπίζει το εμπόριο παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας με την επιβολή τριών βασικών υποχρεώσεων:

 1. Απαγορεύεται η διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ξυλεία για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ.
 2. Οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ – εκείνοι που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ– πρέπει να επιδεικνύουν τη «δέουσα επιμέλεια».
 3. Οι έμποροι – εκείνοι που πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας τα οποία διατίθενται ήδη στην αγορά– πρέπει να τηρούν αρχεία των προμηθευτών και των πελατών τους, ώστε να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα της ξυλείας.

Τι καλύπτει ο κανονισμός;

Η νομοθεσία καλύπτει τόσο την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που παράγονται στην ΕΕ, όσο και εκείνα που εισάγονται από το εξωτερικό. Θεωρείται ότι η ξυλεία με άδεια FLEGT ή CITES ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισμού για την ξυλεία.

Η νομοθεσία εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Εντούτοις, δεν καλύπτει το σύνολο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας. Εδώ μπορείτε να βρείτε εκτενή κατάλογο των προϊόντων που καλύπτει ο κανονισμός.

Ξυλεία και προϊόντα ξυλείας όπως ταξινομούνται στη συνδυασμένη ονοματολογία που ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου [1], όπου εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός

 • 4401 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή μικρά τεμάχια· πριονίδια και απορρίμματα ή θραύσματα ξυλείας, συσσωματωμένα ή μη σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές,
 • 4403 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη,
 • 4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι,
 • 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm,
 • 4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για άλλη παρόμοια ξυλεία σε επανωτές στρώσεις και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm,
 • 4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ’ όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση,
 • 4410 Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία "oriented strand board" (OSB) και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα "waferboard"),από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες,
 • 4411 Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά,
 • 4412 Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα,44130000 Συμπυκνωμένη ξυλεία, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής του κωδικού,
 • 441400 Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη,
 • 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από ξύλο· τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο· παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο· στεφάνια παλετών από ξύλο,
  (Υλικά που δεν είναι υλικά συσκευασίας τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως υλικό συσκευασίας για την υποστήριξη, προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος που διατίθεται στην αγορά),
 • 44160000 Ξύλινα δοχεία, βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και δούγες,
 • 4418 Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για δάπεδα και τα πέταυρα (shingles and shakes),
 • Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 47 και 48 της συνδυασμένης ονοματολογίας, με την εξαίρεση των προϊόντων με βάση το μπαμπού και των προϊόντων ανάκτησης (απορρίμματα και υπολείμματα),
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 και 94039030 Έπιπλα από ξύλο,
 • 94060020 Προκατασκευασμένα κτίρια.

[1] Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

Τι δεν καλύπτει ο κανονισμός;

Είναι ουσιώδες να σημειωθεί ότι ο παρακάτω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.

 • Ανακυκλωμένα προϊόντα
 • Εκτυπωμένο χαρτί, όπως βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες
 • Υλικά συσκευασίας που περιέχουν αγαθά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη, προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος
 • Κάποια προϊόντα μπαμπού και ρατάν
 • Ξυλεία που πωλείται ή αγοράζεται από ιδιώτες για προσωπική χρήση
 • Άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα*

* Για να μάθουν αν κάποιο προϊόν καλύπτεται ή όχι, οι εισαγωγείς οφείλουν να συμβουλευτούν τη συνδυασμένη ονοματολογία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου