Отказ от отговорност: уебсайтът отразява положението към 15.03.2013 г. и в момента се актуализира. По-нова информация можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Навигационна пътека

Какво казва законът?

Съгласно новия Регламент на ЕС за дървения материал (EUTR — Регламент (ЕС) № 995/2010), пускането на пазара в ЕС на незаконно добит дървен материал и на изделия от незаконно добит дървен материал, се забранява. EUTR се прилага за дървен материал и изделия от дървен материал, които се пускат на пазара в ЕС за първи път. Чрез регламента се противодейства на търговията с незаконно добит дървен материал и изделия от дървен материал посредством налагането на три главни задължения:

 1. Забранява се пускането на пазара в ЕС на незаконно добит дървен материал и на изделия от незаконно добит дървен материал.
 2. Задължават се операторите в ЕС — тези, които за първи път пускат на пазара в ЕС изделия от дървен материал — да полагат „дължима грижа“ .
 3. Задължават се търговците — тези, които продават или купуват дървен материал или изделия от дървен материал, които вече са пуснати на пазара — да съхраняват информация за доставчиците и клиентите си, за да може дървеният материал да бъде проследен лесно.

Кои продукти попадат в обхвата на регламента?

Законодателството обхваща както дървен материал и изделия от дървен материал, произведени в ЕС, така и такива, внесени отвън. Дървен материал, който притежава валиден лиценз по силата на Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) или на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), се счита за съвместим с изискванията на Регламента за дървения материал.

Законодателството се отнася за широк набор от дървен материал и изделия от дървен материал. То, обаче, не обхваща всичкия дървен материал и изделия от дървен материал. Подробен списък на изделията, обхванати от законодателството, можете да намерите тук.

Дървен материал и изделия от дървен материал, класирани в Комбинираната номенклатура, предвидена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета [1], за които се прилага настоящият регламент

 • 4401 Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми
 • 4403 Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
 • 4406 Дървени траверси за железопътни или подобни линии
 • 4407 Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
 • 4408 Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm
 • 4409 Дървен материал (включително паркетни дъски и фризове, несглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръба или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен
 • 4410 Плочи от дървесни частици, плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), и подобни плочи от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества
 • 4411 Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества
 • 4412 Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал
 • 44130000"Уплътнен" дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили
 • 441400 Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни
 • 4415 Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дърво; дървени подпори за палети; ковчези
 • (Материали, които не са предназначени за опаковане, които се използват изключително като материали за опаковане, за подпора или с цел защита или пренос на друго изделие, пуснато на пазара.)
 • 44160000 Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги
 • 4418 Дърводелски изделия и части за строителни скели, включително порестите дървесни плочи, съединени плочи за подови настилки и покривните шиндри ("shingles" и "shakes")
 • Дървесна маса и хартия от глави 47 и 48 от Комбинираната номенклатура, с изключение на продукти на основата на бамбук и продукти за рециклиране (отпадъци и остатъци)
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 и 94039030 Мебели от дърво
 • 94060020 Сглобяеми конструкции

[1] Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

Кои продукти не попадат в обхвата на регламента?

Важно е да се отбележи, че поместеният по-долу списък не е изчерпателен.

 • Продукти от рециклиране;
 • Печатни хартиени изделия като книги, списания и вестници;
 • Опаковъчен материал, съдържащ стоки и използван изключително за укрепване, защита или носене на друго изделие;
 • Някои бамбукови и ратанови изделия;
 • Дървен материал, който е купен или продаден от частни лица за тяхно лично ползване;
 • Други изделия, които не са включени в приложението*

* За да разберат дали дадено изделие попада в обхвата на регламента или не, вносителите следва да се консултират с комбинираната номенклатура, посочена в приложение I към Регламент (EИО) № 2658/87 на Съвета