Ansvarsfriskrivning: Webbplatsen bygger på uppgifter från den 15 mars 2013 och håller på att uppdateras. Aktuella uppgifter finns på http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sökväg

Mer info

Definitioner

Timmer och trävaror: timmer och trävaror som anges i bilagan, med undantag för trävaror eller sådana beståndsdelar som tillverkats av timmer eller trävaror som avslutat sin livscykel och annars skulle ha bortskaffats som avfall, i enlighet med artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall.

Utsläppande på marknaden: leverans för första gången, oberoende av leveranssätt och försäljningsteknik, av timmer och trävaror på den inre marknaden för distribution eller användning i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis. Det inbegriper också leverans genom distanskommunikation enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal. Leverans på den inre marknaden av trävaror som härrör från timmer eller trävaror som redan har släppts på den inre marknaden ska inte utgöra ett ”utsläppande på marknaden”.

Verksamhetsutövare: varje fysisk eller juridisk person som släpper ut timmer eller trävaror på marknaden.

Handlare: varje fysisk eller juridisk person som i samband med kommersiell verksamhet säljer eller köper på den inre marknaden timmer eller trävaror som redan släppts ut på den inre marknaden.

Avverkningsland: det land eller det territorium där timret eller det timmer som använts i trävarorna avverkades.

Lagligt avverkat: avverkat i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen i avverkningslandet.

Olagligt avverkat: avverkat i strid med den tillämpliga lagstiftningen i avverkningslandet.

Tillämplig lagstiftning: den gällande lagstiftningen i avverkningslandet i fråga om

  • rätt till avverkning av timmer inom lagliga i vederbörlig ordning offentliggjorda gränser
  • betalning för avverkningsrätter och timmer, inklusive avgifter för avverkning av timmer
  • avverkning av timmer, inklusive miljö- och skogslagstiftning inklusive skogsförvaltning och bevarande av den biologiska mångfalden som är direkt relaterade till avverkning av timmer
  • tredje parters lagliga rättigheter avseende sådan användning och besittningsrätt som påverkas av avverkning av timmer
  • handel och tullar i den mån som skogsbrukssektorn berörs.