Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije na spletišču odražajo stanje na dan 15.  3. 2013. Spletišče posodabljamo. Več ažurnih informacij vsebuje stran http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigacijska pot

Več informacij

Opredelitve pojmov

Les in lesni proizvodi pomenijo les in lesne proizvode, določene v Prilogi, z izjemo lesnih proizvodov ali delov takšnih proizvodov, proizvedenih iz lesa ali lesnih proizvodov, ki so na koncu svojega življenjskega cikla in bi bili sicer odstranjeni kot odpadki, kakor je opredeljeno v členu 3(1) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih.

Dajanje na trg pomeni vsako prvo dobavo lesa in lesnih proizvodov za distribucijo ali uporabo na notranjem trgu v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno. To vključuje tudi dobavo na osnovi komuniciranja na daljavo, kot je opredeljeno v Direktivi 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo. Dobava na notranji trg lesnih proizvodov, pridobljenih iz lesa ali lesnih proizvodov, ki so že bili dani na notranji trg, ne pomeni „dajanja na trg“.

Gospodarski subjekt pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki daje na trg les ali lesne proizvode.

Trgovec pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki v okviru gospodarske dejavnosti na notranjem trgu prodaja ali kupuje les ali lesne proizvode, ki so že bili dani na notranji trg.

Država pridobivanja pomeni državo ali ozemlje, na katerem je bil les ali les, iz katerega so bili izdelani lesni proizvodi, pridobljen.

Zakonito pridobljeno pomeni pridobljeno v skladu z veljavno zakonodajo države pridobivanja.

Nezakonito pridobljeno pomeni pridobljeno v nasprotju z veljavno zakonodajo države pridobivanja.

Veljavna zakonodaja pomeni veljavno zakonodajo države pridobivanja, vključuje pa naslednje:

  • pravice za zakonito pridobivanje lesa v okviru uradno razglašenih območij;
  • plačila za pravice za pridobivanje lesa in les, vključno s pristojbinami, povezanimi s pridobivanjem lesa;
  • pridobivanje lesa, vključno z okoljsko zakonodajo in zakonodajo o gozdovih, vključno z upravljanjem gozdov in ohranjanjem biotske raznovrstnosti, kadar je to neposredno povezano s pridobivanjem lesa;
  • zakonske pravice tretjih oseb do uporabe in posesti zemljišč, na katere lahko vpliva pridobivanje lesa;
  • trgovinsko in carinsko zakonodajo, kolikor se nanašata na gozdarski sektor.