Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: toto webové sídlo odráža stav k 15. marcu 2013; pripravujeme jeho aktualizáciu. Aktuálnejšie informácie sú dostupné na adrese http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigačný riadok

Ďalšie informácie

Vymedzenie pojmov

Drevo a výrobky z dreva sú drevo a výrobky z dreva uvedené v prílohe, s výnimkou výrobkov z dreva alebo častí takýchto výrobkov vyrobených z dreva alebo z výrobkov z dreva, ktorých životný cyklus sa ukončil, a inak by sa s nimi nakladalo ako s odpadom tak, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade.

Umiestnenie na trh je dodávanie dreva a výrobkov z dreva, akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na techniku predaja prvýkrát na vnútorný trh na účely distribúcie alebo použitia v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne. Zahŕňa tiež dodávanie pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku tak, ako je vymedzená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku. Dodávanie výrobkov, ktoré sú získané z dreva alebo z výrobkov z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh, sa nepovažuje za „umiestnenie na trh“.

Operátor je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá umiestňuje drevo alebo výrobky z dreva na trh.

Obchodník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci obchodnej činnosti na vnútornom trhu predáva alebo kupuje drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh.

Krajina ťažby je krajina alebo územie, v ktorej sa drevo alebo drevo obsiahnuté vo výrobkoch z dreva vyťažilo.

Zákonne vyťažené znamená vyťažené v súlade s platnými právnymi predpismi krajiny ťažby.

Nezákonne vyťažené znamená vyťažené v rozpore s platnými právnymi predpismi krajiny ťažby.

Platné právne predpisy sú právne predpisy platné v krajine ťažby, ktoré sa vzťahujú na tieto oblasti:

  • právo na ťažbu dreva v zákonne uverejnených hraniciach
  • platby za práva na ťažbu a drevo vrátane poplatkov súvisiacich s ťažbou dreva,
  • ťažba dreva vrátane právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia, vrátane lesného hospodárstva a ochrany biodiverzity, ak sa priamo týkajú ťažby dreva,
  • práva tretích strán týkajúce sa využívania a držby, na ktoré má ťažba dreva vplyv,
  • obchodné a colné predpisy týkajúce sa odvetvia lesného hospodárstva.