Huom. Sivustoa ollaan uudistamassa. Nykyinen sisältö vastaa ajankohdan 15.3.2013 tilannetta. Tuoretta tietoa on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigointipolku

Lisätietoa

Määritelmät

Puutavaralla ja puutuotteilla tarkoitetaan liitteessä mainittuja puutavaraa ja puutuotteita, ei kuitenkaan puutuotteita tai niiden osia, jotka on valmistettu puutavarasta tai puutuotteista, joiden elinkaari on päättynyt ja jotka muutoin loppukäsiteltäisiin jätteenä, sellaisena kuin se on määriteltynä jätteistä 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa.

Markkinoille saattamisella tarkoitetaan myyntimenetelmästä riippumatta kaikkea puutavaran tai puutuotteiden vastiketta vastaan tai vastikkeetta tapahtuvaa ensimmäistä toimittamista sisämarkkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten. Siihen kuuluu myös toimittaminen kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY määritellyllä etäviestintävälineellä. Sisämarkkinoille jo saatetuista puutavarasta tai puutuotteista valmistettujen puutuotteiden toimittaminen sisämarkkinoille ei ole markkinoille saattamista.

Toimijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa puutavaraa tai puutuotteita markkinoille.

Kauppaa käyvällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa kaupallista toimintaa myymällä tai ostamalla sisämarkkinoilla sisämarkkinoille jo saatettua puutavaraa tai puutuotteita.

Puunkorjuumaalla tarkoitetaan maata tai aluetta, jossa puutavara tai puutuotteiden sisältämä puutavara on korjattu.

Laillisesti korjatulla tarkoitetaan puunkorjuumaassa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti korjattua puutavaraa.

Laittomasti korjatulla tarkoitetaan puunkorjuumaassa sovellettavan lainsäädännön vastaisesti korjattua puutavaraa.

Sovellettavalla lainsäädännöllä tarkoitetaan puunkorjuumaassa voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka kattaa seuraavat asiat:

  • puunkorjuuoikeudet laillisesti määritetyillä alueilla
  • korjuuoikeuksia ja puutavaraa koskevat maksut, mukaan lukien puunkorjuuseen liittyvät maksut
  • puunkorjuu, mukaan lukien ympäristö- ja metsäalan lainsäädäntö, joka kattaa metsien hoidon ja käytön sekä biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen, kun ne liittyvät suoraan puunkorjuuseen
  • kolmansien osapuolten käyttö- ja omistusoikeudet, joihin puunkorjuu vaikuttaa
  • metsäalaan liittyvä kaupankäynti ja alan tullit.