Vastutuse välistamine: käesolev veebisait kajastab olukorda seisuga 15.03.2013. Tegeleme teabe ajakohastamisega. Uuem teave on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigatsioonitee

Lisateave

Mõisted

Puit ja puittooted – lisas sätestatud puit ja puittooted, välja arvatud sellised puittooted või nende osad, mis on toodetud oma olelusringi läbinud ja muudel juhtudel jäätmetena kõrvaldatavast puidust või puittoodetest, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid) artikli 3 lõikes 1.

Turulelaskmine – puidu ja puittoodete mis tahes esmakordne tarnimine siseturule nende turustamiseks või kasutamiseks ärilise tegevuse käigus, olenemata kasutatavast müügiviisist, tasu eest või tasuta. Samuti hõlmab see tarnimist kaugside vahendusel sõlmitud lepingute alusel, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivis 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral. Juba siseturule lastud puidust või puittoodetest valmistatud puittoodete tarnimine siseturule ei kujuta endast turulelaskmist.

Ettevõtja – mis tahes juriidiline või füüsiline isik, kes laseb puitu või puittooteid turule.

Kaupleja – iga füüsiline või juriidiline isik, kes äritegevuse käigus müüb või ostab siseturul juba siseturule lastud puitu või puittooteid.

Ülestöötamise riik – riik või territoorium, kus töötati üles asjaomane puit või puit, millest on valmistatud asjaomased puittooted.

Seaduslikult üles töötatud – üles töötatud kooskõlas puidu ülestöötamise riigis kohaldatavate õigusaktidega.

Ebaseaduslikult üles töötatud – üles töötatud puidu ülestöötamise riigis kohaldatavaid õigusakte rikkudes.

Kohaldatavad õigusaktid – puidu ülestöötamise riigis kehtivad õigusaktid, mis hõlmavad järgmisi reguleeritavaid valdkondi:

  • õigus töötada üles puitu seadusega määratletud piirides;
  • ülestöötamisõiguse ja puidu eest tehtavad maksed, sealhulgas puidu ülestöötamisega seotud maksud;
  • puidu ülestöötamine, sealhulgas keskkonna- ja metsaõigus ka metsa majandamise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse osas, kui see on otseselt seotud puidu ülestöötamisega;
  • kolmandate isikute selliste seaduslike kasutus- ja valdusõiguste austamine, mida puidu ülestöötamine mõjutab, ning;
  • kaubandus ja tollindus, juhul kui need puudutavad metsandussektorit.