Αποποίηση ευθύνης: ο ιστότοπος αντανακλά την κατάσταση στις 15/03/2013 και τώρα επικαιροποιείται. Πιο πρόσφατες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Διαδρομή πλοήγησης

Περισσότερες πληροφορίες

Ορισμοί

Ως ξυλεία και προϊόντα ξυλείας νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που καθορίζονται στο παράρτημα, εξαιρουμένων των προϊόντων ξυλείας ή συστατικών στοιχείων των εν λόγω προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν ως απόβλητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τα απόβλητα.

Ως διάθεση στην αγορά νοείται η για πρώτη φορά προμήθεια, με οποιαδήποτε μέσα και ανεξαρτήτως της τεχνικής πώλησης, ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά προς διανομή ή χρήση στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε αυτή πραγματοποιείται επί πληρωμή είτε δωρεάν. Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως ορίζεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις. Η διάθεση στην εσωτερική αγορά προϊόντων ξυλείας προερχόμενων από ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που διατίθενται ήδη στην εσωτερική αγορά δεν συνιστά «διάθεση στην αγορά».

Ως φορέας εκμετάλλευσης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας.

Ως έμπορος νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιεί αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που διατίθενται ήδη στην εσωτερική αγορά.

Ως χώρα υλοτόμησης νοείται η χώρα ή το έδαφος όπου υλοτομήθηκε η ξυλεία ή η ξυλεία που εμπεριέχεται στα προϊόντα ξυλείας.

Ως νόμιμα υλοτομημένη νοείται η ξυλεία που υλοτομήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης.

Ως παράνομα υλοτομημένη νοείται η ξυλεία που υλοτομήθηκε κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας της χώρας υλοτόμησης.

Ως κείμενη νομοθεσία νοείται η νομοθεσία που ισχύει στη χώρα υλοτόμησης και η οποία καλύπτει τα εξής ζητήματα:

  • τα δικαιώματα υλοτόμησης εντός των νομίμως δημοσιευμένων ορίων·
  • τις πληρωμές για τα δικαιώματα υλοτόμησης και ξυλείας, συμπεριλαμβανομένων των δασμών υλοτόμησης·
  • την υλοτόμηση, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής και δασικής νομοθεσίας, όπου περιλαμβάνονται η δασική διαχείριση και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, όταν αφορούν άμεσα την υλοτόμηση·
  • τα έννομα δικαιώματα τρίτων όσον αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία που θίγονται από την υλοτόμηση, και
  • το εμπόριο και τα τελωνεία, στο βαθμό που αφορούν τον δασικό τομέα.