Upozornění: Informace uvedené na této stránce odpovídají situaci z 15. března 2013. V současné době probíhá jejich aktualizace. Novější informace najdete na stránce: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Cesta

Další informace

Definice

Dřevem a dřevařskými výrobky se rozumí dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze, s výjimkou dřevařských výrobků či součástí takových výrobků, které byly vyrobeny ze dřeva nebo dřevařských výrobků, které již dokončily svůj cyklus použitelnosti a byly by jinak odstraněny jako odpad, ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech.

Uváděním na trh se rozumí bez ohledu na využitý prodejní postup jakékoliv dodávání dřeva a dřevařských výrobků poprvé na vnitřní trh, za účelem distribuce nebo použití v průběhu obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo bezplatně. To rovněž zahrnuje dodávku prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku, jak je definován ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Dodávání dřevařských výrobků získaných ze dřeva nebo z dřevařských výrobků, které již byly uvedeny na trh, na vnitřní trh se za „uvádění na trh“ nepovažuje.

Hospodářským subjektem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh.

Obchodníkem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která v průběhu obchodní činnosti prodává nebo nakupuje na vnitřním trhu dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly uvedeny na vnitřní trh.

Zemí původu vytěženého dřeva se rozumí země nebo území, kde bylo vytěženo dřevo, včetně dřeva, jež je obsaženo v dřevařských výrobcích.

Zákonně vytěženým se rozumí dřevo vytěžené v souladu s použitelnými právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva.

Nezákonně vytěženým se rozumí dřevo vytěžené v rozporu s použitelnými právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva.

Použitelnými právními předpisy se rozumí platné právní předpisy v zemi původu vytěženého dřeva, které upravují:

  • těžební práva na dřevo v rámci legálně zveřejněných hranic,
  • platby za těžební práva a dřevo, včetně povinností souvisejících s těžbou dřeva,
  • těžbu dřeva, včetně právních předpisů z oblasti životního prostředí a lesnictví včetně obhospodařování lesů a zachování biologické rozmanitosti tam, kde přímo souvisí s těžbou dřeva,
  • zákonná práva třetích stran týkající se využití a držby, která je dotčena těžbou dřeva,
  • obchod a cla, a to do té míry, do jaké se vztahují na odvětví lesnictví.