Ansvarsfriskrivning: Webbplatsen bygger på uppgifter från den 15 mars 2013 och håller på att uppdateras. Aktuella uppgifter finns på http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sökväg

Hur tillämpas den?

Att se till att EU:s förordning om timmer efterlevs

EU:s förordning om timmer är bindande i alla EU-länder, men vem ser till att den efterlevs och på vilket sätt sker detta? Nedan kan du läsa mer. Tänk på att även läsa igenom vägledningsdokumentetpdf(126 KB) där du hittar mer information.

Lagstiftaren i ditt land fastställer ”effektiva, proportionerliga och avskräckande” påföljder för att säkerställa att förordningen efterlevs.

Tänk på att förordningen inte har någon retroaktiv verkan, vilket innebär att den endast gäller trä och trävaror som släppts ut på marknaden från och med den 3 mars 2013.

Om du vill veta mer om påföljderna i ditt land kan du kontakta den behöriga myndigheten i ditt land.

En behörig myndighet i ditt land samordnar tillämpningen av förordningen.

Behöriga myndigheter genomför kontroller av verksamhetsutövare och övervakningsorganisationer.

Här  hittar du din behöriga myndighet.

Övervakningsorganisationer inom EU utvecklar system för tillbörlig aktsamhet som du som verksamhetsutövare kan använda för att säkerställa att du följer EU:s förordning om timmer. Du kan emellertid även utveckla ett eget system.

Hur kan din verksamhet tillämpa förordningen? Mer om ”tillbörlig aktsamhet”

Vad bör du göra för att se till att din verksamhet följer EU:s förordning om timmer? När du har fastställt huruvida du är en verksamhetsutövare eller handlare ska du vidta tydliga åtgärder.

Om du är handlare är det enda du behöver göra att spara information om de företag som du köper trävaror från och säljer trävaror till.

Om du är verksamhetsutövare har du mer ansvar. Du måste visa tillbörlig aktsamhet för att säkerställa att timret i dina varor har avverkats lagligt.

Du ska använda ett system för tillbörlig aktsamhet som omfattar följande:

Information: Du måste ha tillgång till följande uppgifter om timret:

 • Beskrivning (inklusive handelsnamn och produkttyp samt vanligt namn/fullständigt vetenskapligt namn på trädarten).
 • Avverkningsland (och, om tillämpligt, avverkningsregion och avverkningskoncession – dvs. en uppgörelse som ger rätt till avverkning av timmer inom ett visst område).
 • Kvantitet (uttryckt i volym, vikt eller antal enheter).
 • Namn på och adress till verksamhetsutövarens leverantör.
 • Namn på och adress till köparen (handlaren) som köper timret.
 • Handlingar eller andra uppgifter som anger att timret och trävarorna överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen. Konkreta exempel på vad som räknas som ”handlingar eller andra uppgifter” finns i avsnitt 4 i vägledningsdokumentet.

Riskbedömning: Du ska analysera och bedöma risken för att det timmer som du bedriver handel med är olagligt avverkat. När du gör denna bedömning ska du undersöka det trä du handlar med genom att använda följande kriterier:

 • Säkerställande av överensstämmelse med tillämplig lagstiftning, vilket kan innefatta certifiering eller andra av tredje part kontrollerade system som omfattar överensstämmelse med tillämplig lagstiftning.
 • Allmän förekomst av olaglig avverkning av specifika trädarter.
 • Allmän förekomst av olaglig avverkning eller praxis i det land och/eller den subnationella region där timret har avverkats, inbegripet hänsyn till förekomst av väpnade konflikter.
 • Sanktioner som FN:s säkerhetsråd eller Europeiska unionens råd infört mot import och export av timmer.
 • Komplexiteten i leveranskedjan för timmer och trävaror.

I vägledningsdokumentetpdf(126 KB) finns mer detaljerad information.

Riskreducerande förfaranden: Om du inte är säker på att risken för att släppa ut olagligt avverkat timmer på marknaden är försumbar måste du vidta riskreducerande åtgärder. Du kan exempelvis göra något av följande:

 • Begära ytterligare information från dina leverantörer.
 • Begära kompletterande handlingar från dina leverantörer.
 • Begära kontroll av en tredje part.