Disclaimer: de site weerspiegelt de toestand per 15/03/2013 en wordt momenteel bijgewerkt. Recentere informatie vindt u op http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Kruimelpad

Hoe wordt de verordening toegepast?

Handhaving van de EU-houtverordening

De EU-houtverordening is in elke EU-lidstaat bindend, maar wie staat in voor de wetshandhaving en hoe gebeurt de handhaving? Ontdek het hieronder en raadpleeg de leidraad voor de EU-houtverordeningpdf(135 KB) voor meer informatie.

De wetgever in uw land stelt „doeltreffende, evenredige en afschrikkende” sancties vast om ervoor te zorgen dat de verordening wordt nageleefd.

Opgelet: de EU-houtverordening heeft geen terugwerkende kracht. Ze is dus enkel van toepassing op hout en houtproducten die op en na 3 maart 2013 op de markt worden gebracht.

Voor meer informatie over de sancties in uw land kunt u contact opnemen met uw nationale bevoegde autoriteit.

De bevoegde autoriteit in uw land coördineert de toepassing van de verordening.

De bevoegde autoriteiten voeren inspecties uit bij marktdeelnemers, handelaren en de toezichthoudende organisaties.

Zoek uw bevoegde autoriteit hier.

De toezichthoudende organisaties in de hele EU ontwikkelen stelsels van zorgvuldigheidseisen die u, als marktdeelnemer, kunt gebruiken om te garanderen dat u de EU-houtverordening naleeft. U kunt echter ook uw eigen systeem ontwikkelen.

Hoe kan uw bedrijf de verordening toepassen? Meer informatie over het „stelsel van zorgvuldigheidseisen”

Hoe kan uw bedrijf zich voorbereiden op de toepassing van de EU-houtverordening? Als u heeft vastgesteld of u een marktdeelnemer of handelaar  bent, onderneemt u de volgende stappen.

Als handelaar dient u enkel informatie bij te houden over de bedrijven waar u uw hout aankoopt en over uw klanten.

Als marktdeelnemer heeft u een grotere verantwoordelijkheid. U moet zich houden aan een stelsel van zorgvuldigheidseisen om te garanderen dat het hout in uw producten legaal gekapt is.

U moet een stelsel van zorgvuldigheidseisen gebruiken dat de volgende elementen omvat:

Informatie: u moet toegang hebben tot de volgende informatie over het hout:

 • beschrijving (met inbegrip van de handelsnaam en het type product evenals de gebruikelijke benaming van de boomsoort en de volledige wetenschappelijke benaming ervan);
 • het land waar het hout is gekapt (en, indien van toepassing, de regio waar het hout is gekapt en de kapconcessie, namelijk elke overeenkomst die de houtkap in een specifieke regio toelaat);
 • de hoeveelheid (uitgedrukt in omvang, gewicht of aantal eenheden);
 • naam en adres van de persoon die het hout aan de marktdeelnemer heeft geleverd;
 • naam en adres van de koper (handelaar) aan wie het hout of de houtproducten zijn verkocht;
 • documenten of andere informatie waaruit blijkt dat het hout of de houtproducten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Concrete voorbeelden van „documenten of andere informatie” vindt u in hoofdstuk 4 van de leidraad voor de EU-houtverordening.

Risicobeoordeling: u moet het risico analyseren en beoordelen dat u illegaal gekapt hout of houtproducten van dergelijk hout op de markt brengt. Bij deze beoordeling dient u het hout dat u verhandelt op basis van de volgende criteria onder de loep te nemen:

 • naleving van de geldende wetgeving, bijvoorbeeld door certificering of andere door derde partijen gecontroleerde regelingen die de naleving van geldende wetgeving betreffen;
 • voorkomen van illegale kap van specifieke boomsoorten;
 • voorkomen van illegale kap of praktijken in het land en/of het subnationale gebied waar het hout gekapt is, waarbij ook aanwezigheid van gewapende conflicten in acht moet worden genomen;
 • sancties op de in- of uitvoer van hout, opgelegd door de Veiligheidsraad van de VN of de Raad van de Europese Unie ;
 • de complexiteit van de toeleveringsketen van hout en houtproducten.

Raadpleeg de leidraad voor de EU-houtverordeningpdf(135 KB) voor meer gedetailleerde informatie.

Risicobeperking: als u niet overtuigd bent dat het risico op het introduceren van illegaal hout op de markt verwaarloosbaar is, moet u stappen ondernemen door de risicobeperkingsprocedures toe te passen, waaronder:

 • bijkomende informatie vragen aan uw leveranciers;
 • aanvullende documenten vragen aan uw leveranciers;
 • controles door derden enz.