Atruna: šajā vietnē atspoguļots 2013. gada 15. marta stāvoklis, un tā tiek atjaunota. Jaunāka informācija ir pieejama te: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigācijas ceļš

Kā piemēro regulu?

ES Kokmateriālu regulas (EUTR) ieviešana

EUTR ir saistoša visām ES dalībvalstīm. Taču kā tā tiek ieviesta un kas to dara? Šajā iedaļā ir sniegta atbilde uz šo jautājumu, taču sīkāku informāciju meklējiet norādījumu dokumentāpdf(400 KB) .

Jūsu valsts likumdevējs nosaka iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, lai nodrošinātu regulas ievērošanu.

Ievērojiet, ka EUTR nedarbojas ar atpakaļejošu spēku, proti, tā attiecas tikai uz tiem kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, ko laiž tirgū no 2013. gada 3. marta.

Uzziniet par savā valstī noteiktajām sankcijām, sazinoties ar vietējo kompetento iestādi.

Kompetentā iestāde jūsu valstī koordinē regulas piemērošanu.

Kompetentās iestādes pārbauda tirgus dalībniekus un pārraudzības organizācijas.

Meklējiet šeit vietējo kompetento iestādi.

Pārraudzības organizācijas visā ES izstrādā likumības pārbaužu sistēmas, kas jums kā tirgus dalībniekam ir jāizmanto, lai nodrošinātu atbilstību EUTR prasībām. Tomēr, ja vēlaties, jūs drīkstat izstrādāt savu sistēmu.

jūsu uzņēmums var īstenot šo regulu? Sīkāk par likumības pārbaudi

Kādi sagatavošanas darbi jāveic jūsu uzņēmumam, lai atbilstu EUTR prasībām? Vispirms noskaidrojiet, vai esat tirgus dalībnieks vai tirgotājs, lai zinātu precīzi, kā rīkoties.

Ja esat tirgotājs, tad jums vienkārši jāglabā ziņas par uzņēmumiem, no kuriem pērkat un kuriem pārdodat koka izstrādājumus.

Ja esat tirgus dalībnieks, jums ir vairāk pienākumu. Jums jāveic likumības pārbaude, lai noskaidrotu, vai koksne, ko satur koka izstrādājumi, ir iegūta likumīgā ceļā.

Šim nolūkam jāizmanto likumības pārbaužu sistēma, kurā ietilpst šādi pamatelementi.

Informācija. Jūsu rīcībā ir jābūt šādai informācijai par kokmateriāliem:

 • apraksts (tostarp izstrādājuma tirdzniecības nosaukums un veids, kā arī ikdienā lietots koka sugas nosaukums vai pilns zinātniskais nosaukums);
 • ieguves valsts (un vajadzības gadījumā — ieguves reģions un ieguves koncesija, t. i., jebkāda vienošanās, ar ko piešķir tiesības iegūt kokmateriālus noteiktā teritorijā);
 • daudzums (apjoms, svars vai vienību skaits);
 • tā piegādātāja nosaukums un adrese, kurš ir piegādājis materiālus attiecīgam tirgus dalībniekam;
 • tā pircēja (tirgotāja) nosaukums un adrese, kurš pērk kokmateriālus;
 • dokumenti vai cita informācija, kas apliecina attiecīgu kokmateriālu un koka izstrādājumu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem. Konkrētus piemērus par dokumentiem vai citu informāciju skatiet norādījumu dokumenta 4. iedaļā.

Riska novērtējums. Jums jāanalizē un jāizvērtē visi riski, ka jūsu kokmateriāli vai koka izstrādājumi varētu būt nelikumīgi iegūti. Veicot šo novērtējumu, pārbaudiet kokmateriālus, ko tirgojat, saskaņā ar šādiem kritērijiem:

 • apliecinājums, ka ir ievēroti spēkā esošie tiesību akti, iekļaujot, piemēram, trešo personu veiktu sertifikāciju vai citus pārbaudītus modeļus, kas attiecas uz spēkā esošu tiesību aktu ievērošanu;
 • tas, vai konkrētu sugu koki tiek iegūti galvenokārt nelegāli;
 • tas, vai kokmateriālu ieguves valstī un/vai valstī ietilpstošajā reģionā ieguve vai rīcība ir galvenokārt nelegāla, tostarp apsverot bruņotu konfliktu esamību;
 • ANO Drošības padomes vai Eiropas Savienības Padomes noteiktās sankcijas attiecībā uz kokmateriālu importu vai eksportu;
 • kokmateriālu un koka izstrādājumu piegādes ķēdes sarežģītība.

Sīkāku informāciju skatiet norādījumu dokumentāpdf(400 KB) .

Riska mazināšana. Ja jums nav drošas pārliecības par to, vai risks laist tirgū nelikumīgi iegūtus kokmateriālus ir maznozīmīgs, jums jāīsteno riska mazināšanas pasākumi. Tie var būt šādi:

 • papildu informācijas pieprasīšana no saviem piegādātājiem;
 • papildu dokumentu pieprasīšana no saviem piegādātājiem;
 • trešo personu pārbaužu pieprasīšana u. c.