Atsakomybės ribojimas. Svetainėje pateikiama informacija atspindi padėtį 2013-03-15. Svetainė šiuo metu atnaujinama. Naujesnės informacijos pateikiama adresu http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Naršymo kelias

Kaip taikomas šis teisės aktas?

ES medienos reglamento (ESMR) įgyvendinimas

ESMR yra privalomas visose ES šalyse, tačiau kaip jis įgyvendinamas ir kas tai atlieka? Sužinosite apie tai skaitydami toliau ir nepamirškite susipažinti su išsamesne informacija, pateikiama paaiškinamajame dokumentepdf(413 KB).

Teisės aktų leidėjas jūsų valstybėje nustato „veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias“ sankcijas, kad būtų užtikrinta atitiktis.

Atminkite, kad ESMR nėra taikomas atgaline data, o tai reiškia, kad jis taikomas tik medienai ir medienos produktams, kurie pateikiami rinkai 2013 m. kovo 3 d. ir vėliau.

Norėdami sužinoti apie jūsų šalyje taikomas sankcijas, kreipkitės į savo šalies kompetentingą instituciją.

Jūsų šalies kompetentinga institucija koordinuoja reglamento taikymą.

Kompetentingos institucijos atlieka veiklos vykdytojų ir stebėsenos organizacijų patikrinimus.

Savo šalies kompetentingą instituciją rasite čia.

Visų ES šalių stebėsenos organizacijos kuria deramo patikrinimo sistemas, kurias jūs, kaip veiklos vykdytojas, galite naudoti siekdami užtikrinti, kad nepažeistumėte ESMR reikalavimų. Tačiau taip pat galite pasirinkti sukurti savo sistemą.

Kaip gali jūsų įmonė įgyvendinti reglamentą? Daugiau apie „deramą patikrinimą“

Kaip jūsų įmonė turėtų pasirengti laikytis ESMR? Kai nustatysite, ar esate veiklos vykdytojas, ar prekiautojas , imkitės paprastų veiksmų.

Jei esate prekiautojas, jums tiesiog reikia išsaugoti informaciją apie įmones, iš kurių perkate medienos produktus ir kurioms juos parduodate.

Jei esate veiklos vykdytojas, jums tenka didesnė atsakomybė. Turi vykdyti deramą patikrinimą, siekdami įsitikinti, kad jūsų produktuose panaudota mediena buvo paruošta teisėtai.

Turite naudoti deramo patikrinimo sistemą, kurią sudaro šie elementai:

informacija: privalote turėti prieigą prie šios informacijos apie jų medieną:

 • aprašas (įskaitant prekės pavadinimą, produkto rūšį ir bendrinį pavadinimą ir (arba) visą mokslinį rūšies pavadinimą);
 • medienos ruošos šalis (ir, jei taikoma, ruošos regionas, taip pat leidimas ruošai, t. y. bet koks susitarimas, pagal kurį suteikiama teisė ruošti medieną konkrečiame rajone);
 • kiekis (išreikštas tūrio, svorio vienetais ar vienetų skaičiumi);
 • tiekėjo veiklos vykdytojui pavadinimas ir adresas;
 • medieną perkančio pirkėjo (prekiautojo) vardas arba pavadinimas ir adresas;
 • dokumentai arba kita informacija, kurioje nurodoma, kad mediena ir medienos produktai atitinka taikomų teisės aktų reikalavimus. Kai kuriuos konkrečius pavyzdžius, nurodančius, ką reiškia „dokumentai arba kita informacija“, rasite paaiškinamojo dokumento 4 skyriuje.

rizikos įvertinimas: turite išanalizuoti ir įvertinti riziką, kad jūsų prekiaujama mediena paruošta neteisėtai. Atlikdami šį vertinimą, ištirkite prekiaujamą medieną taikydami šiuos kriterijus:

 • taikytinų teisės aktų laikymosi užtikrinimą, kuris gali apimti sertifikavimą arba kitas trečiųjų šalių patikrinimo sistemas, skirtas užtikrinti taikomų teisės aktų laikymąsi;
 • tam tikrų medžių rūšių neteisėtos ruošos paplitimą;
 • nelegalios medienos ruošos ar veiklos paplitimą šalyje ir (arba) šalies regione, kuriame mediena buvo paruošta, įskaitant atsižvelgimą į ginkluotų konfliktų masto paplitimą;
 • JT Saugumo Tarybos arba Europos Sąjungos Tarybos nustatytas sankcijas dėl medienos importo arba eksporto;
 • medienos ir medienos produktų tiekimo grandinės sudėtingumą.

Išsamesnės informacijos rasite paaiškinamajame dokumentepdf(413 KB) .

rizikos mažinimas: jei nesate įsitikinę, kad rizika pateikti į rinką neteisėtai paruoštą medieną yra nereikšminga, turite imtis veiksmų įgyvendindami rizikos mažinimo priemones. Šios priemonės gali būti:

 • reikalavimas, kad tiekėjai pateiktų papildomos informacijos,
 • reikalavimas, kad tiekėjai pateiktų papildomų dokumentų,
 • reikalavimas pateikti trečiosios šalies patvirtinimą ir kt.