Séanadh: léiríonn an suíomh an staid mar a bhí an 15/03/2013 agus bíonn nuashonrú leanúnach ar siúl. Tá an t eolas is déanaí ar fáil faoi http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Cosán nascleanúna

Conas a chuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm?

Rialachán Adhmaid an AE (EUTR) a chur i bhfeidhm

Tá an Rialachán Adhmaid (EUTR) ina cheangal i ngach tír den AE ach conas a dhéantar é a fhorfheidhmiú agus cé a fhorfheidhmítear é? Léigh an méid thíos chuné sin a fháil amach agus ná déan dearmad an Doiciméad Treorachpdf(100 KB) a léamh chun tuilleadh eolais a fháil.

Leagfar síos ag an reachtóir i do thír féin pionóis éifeachtacha chomhréireacha athchomhairleacha d’fhonn a chinntiú go gcloífear leis.

Cuimhnigh nach bhfuil éifeacht shiarghabhálach ag an Rialachán Adhmaid (EUTR). Dá bhrí sin níl feidhm aige ach i leith adhmaid agus táirgí adhmaid a cuireadh ar an margadh ar an 3ú Márta 2013 nó ina dhiaidh sin.

Tá tuilleadh eolais maidir leis na pionóis a ghearrtar i do thír ar fáil ón údarás inniúil ido thírféin.

Déanann údarás inniúil i do thír féin comhordú ar chur i bhfeidhm an Rialacháin.

Déanann na húdaráis inniúla scrúdú ar oibreoirí agus ar eagraíochtaí monatóireachta.

Aimsigh an t-údarás inniúil a bhaineann leat anseo.

Forbraíonn eagraíochtaí monatóireachta ar fud an AE córais dícheallachta cuí ar féidir leat úsáid a bhaint astu mar oibreoir chun a chinntiú go gcloíonn tú leis an Rialachán Adhmaid (EUTR). De rogha air seo féadann tú do chóras féin a fhorbairt.

Conas a chuirfidh do ghnóthas an Rialachán i bhfeidhm? Tuilleadh eolais ar ‘dhícheallacht chuí’

Conas ba chóir do do ghnóthas é féin a ullmhú chun cloí leis an Rialachán Adhmaid (EUTR)? A luaithe a bhfuil tú cinnte cé acu an oibreoir nó an trádálaí. tú glacfaidh tú céimeanna atá sainmhínithe go soiléir.

Más trádálaí tú, ní gá duit ach eolas faoin ngnóthas a gceannaíonn tú táirgí adhmaid uaidh agus a ndíolann tú leis iad a choinneáil.

Más oibreoir tú tá níos mó freagracht ort. Ní mór duit dícheallacht chuí a chleachtadh chun a chinntiú gur baineadh an t-adhmad atá leabaithe i do chuid táirgí go dleathach.

Ní mór duit úsáid a bhaint as córas dícheallachta cuí a bhfuil na míreanna seo a leanas mar chuid de:

Eolas: Ní mór duit teacht a bheith agat ar an t-eolas seo a leanas faoina gcuid adhmaid:

 • cur síos (lena n-áirítear ainm trádála, cineál táirge agus ainm choitianta/ainm eolaíoch iomlán an speicis);
 • tír a bhainte (agus réigiún a bhainte, má bhaineann, chomh maith le deonaíocht an bhainte, is é sin, socrú ar bith a bhronnann an ceart adhmad a bhaint i limistéar sainithe);
 • cainníocht(arna chur in iúl mar thoirt, meáchan nó líon aonad);
 • ainm agus seoladh an tsoláthraí nó an oibreora;
 • ainm agus seoladh an cheannaitheora (trádálaí) a cheannaíonn an t-adhmad;
 • doiciméid nó eolas eile a chuireann in iúl go gcomhlíonann an t-adhmad nó na táirgí adhmaid an reachtaíocht atá i bhfeidhm. Tá teacht ar roinnt samplaí coincréiteacha de cháipéisí nó eolas a nglactar leo mar ‘dhoiciméid nó eolas eile’ i rannán 4 den Doiciméad Treorach.

Measúnú riosca: Ní mór duit anailís agus measúnú a dhéanamh ar an riosca gur baineadh an t-adhmad atá á thrádáil agat go neamhdhleathach. Agus an measúnú seo á dhéanamh agat déan iniúchadh ar an adhmad atá á thrádáil agat de réir na gcritéar seo a leanas:

 • dearbhú go gcloítear leis an reachtaíocht is infheidhme, rud lena n-áirítear, b’fhéidir, deimhniú nó scéimeanna eile fíoraithe ag tríú páirtí a phléann comhlíonadh na reachtaíochta is infheidhme;
 • cé chomh forleathan is atá lománaíocht neamhdhleathach speicis chrainn ar leith; 
 • cé chomh forleathan is atá lománaíocht neamhdhleathach nó cleachtais neamhdhleathacha sa tír agus/nó sa réigiún fonáisiúnta inar baineadh an t-adhmad. Ba chóir forleithne coinbhleacht faoi airm a thabhairt san áireamh chomh maith;
 • smachtbhannaí atá forchurtha ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe nó ag Comhairle an Aontais Eorpaigh ar allmhairí nó ar onnmhairí adhmaid;
 • castacht shlabhra an soláthar adhmaid agus táirgí adhmaid.

Féach ar an Doiciméad Treorachpdf(100 KB) chun eolas níos mionsonraithe a fháil.

Maolú riosca: Mura bhfuil tú cinnte nach riosca diomaibhseach é an riosca go gcuirtear adhmad a baineadh go neamhdhleathach ar an margadh ní mór duit bearta maolaithe riosca a chur i ngníomh lena n-áirítear iad seo a leanas, b’fhéidir:

 • tuilleadh eolais a lorg ó do sholáthraithe;
 • doiciméid bhreise a lorg ó do sholáthraithe;
 • fíorú tríú páirtí a lorg, srl.