Vastutuse välistamine: käesolev veebisait kajastab olukorda seisuga 15.03.2013. Tegeleme teabe ajakohastamisega. Uuem teave on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigatsioonitee

Kuidas seda kohaldatakse?

ELi puidumääruse (EUTR) jõustamine

EUTR on siduv kõigis ELi liikmesriikides. Alljärgnevalt saate lugeda, kuidas ja kes seda jõustab. Vaadake kindlasti ka juhenddokumentipdf(121 KB) , kust leiate täpsemat teavet.

Teie riigi seadusandja sätestab tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, mis tagavad määruse täitmise.

Pidage meeles, et kuna EUTRil ei ole tagasiulatuvat jõudu, kehtib see üksnes puidu ja puittoodete suhtes, mis on turule lastud pärast 3. märtsi 2013 (kaasa arvatud).

Teie riigis kehtivate karistuste kohta saate teavet küsida kohalikult pädevalt asutuselt.

Määruse kohaldamist kooskõlastab teie riigi pädev asutus.

Pädevad asutused kontrollivad ettevõtjaid ja järelevalveorganisatsioone.

Oma riigi pädeva asutuse leiate siit.

Euroopa Liidu järelevalveorganisatsioonid töötavad välja nõuetekohase hoolsuse süsteemid, mida teie kui ettevõtja võite kasutada EUTRi nõuete täitmise tagamiseks. Samuti võite välja arendada oma süsteemi.

Kuidas saab teie ettevõte määrust rakendada? Nõuetekohasest hoolsusest lähemalt

Kuidas peaks teie ettevõte valmistuma EUTRi täitmiseks? Kui teil on välja selgitatud, kas olete ettevõtja või kaupleja, saate järgida vastavaid nõudeid.

Kui olete kaupleja, siis peate säilitama andmeid ettevõtete kohta, kellelt te puittooteid ostate või kellele neid müüte.

Kui olete ettevõtja, siis on teil suuremad kohustused. Teil tuleb rakendada nõuetekohast hoolsust, et tagada oma toodetes seaduslikult ülestöötatud puidu kasutamine.

Peate järgima nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis koosneb järgmistest elementidest:

Teave. Teil peab olema juurdepääs järgmisele teabele puidu kohta:

 • kirjeldus (sealhulgas toote liik ja kaubanimetus ning puuliigi tavapärane/teaduslik täisnimetus);
 • ülestöötamise riik (ja vajaduse korral ülestöötamise piirkond ning ülestöötamise luba – s.t mis tahes kokkulepe, millega antakse õigus teatavas piirkonnas puitu üles töötada);
 • kogus (väljendatud mahu, kaalu või ühikute arvuna);
 • ettevõtjale tarnija nimi ja aadress;
 • puidu ostja (kaupleja) nimi ja aadress;
 • dokument või muu teave, mis näitab sellise puidu ja puittoodete vastavust kehtivatele õigusaktidele. Mõned konkreetsed näited selle kohta, mida dokumentide või muu teabe all mõeldakse, leiate juhenddokumendi 4. osast.

Ohu hindamine. Teil tuleb analüüsida ja hinnata ohtu, et teie poolt käideldav puit on üles töötatud ebaseaduslikult. Selleks peate hindama enda poolt käideldavat puitu järgmiste kriteeriumide alusel:

 • kohaldatavatele õigusaktidele vastavuse kinnitus, mis võib sisaldada tõendit või muid kolmandate isikute poolse kontrolli skeeme, mis hõlmavad vastavust kohaldatavatele õigusaktidele;
 • konkreetsete puuliikide ebaseadusliku ülestöötamise esinemine;
 • ebaseadusliku ülestöötamise või ebaseaduslike tavade esinemine ülestöötamise riigis ja/või riigi piirkonnas, kus puit üles töötati, arvestades seejuures ka relvakonflikti võimalusega;
 • ÜRO Julgeolekunõukogu või Euroopa Liidu Nõukogu kehtiv puidu impordi või ekspordi keeld;
 • puidu ja puittoodete tarneahela keerukus.

Täpsemat teavet leiate juhenddokumendistpdf(121 KB) .

Ohu vähendamine. Kui teile tundub, et ebaseaduslikult üles töötatud puidu turule laskmise oht on märkimisväärne, peate rakendama abinõusid ohu vähendamiseks. Nendeks võivad olla:

 • lisateabe nõudmine tarnijatelt;
 • täiendavate dokumentide nõudmine tarnijatelt;
 • kolmanda isiku poolse kontrolli nõudmine ja muud meetmed.