Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Marken

Det tar tusentals år för naturen att bilda bara några centimeter jord – en levande naturresurs vi inte kan vara utan.

Marken och jorden är hem för en mängd arter, från mikroorganismer och insekter till större djur som mullvadar och kaniner.
Det tar tusentals år för några centimeter jord att bildas. Det innebär att den praktiskt taget inte förnyas.

Vi är beroende av jorden för att leva, men vår verksamhet sätter sina spår. Vissa jordbruksmetoder ökar risken för erosion. Stora områden med bördig jordbruksmark täcks av asfalt och betong när städerna växer. I vissa regioner har bevattningssystemen gjort jorden för salt och mindre bördig.

På vissa platser har industrier förorenat jorden med bland annat bly, olja och lösningsmedel. Det förorenar grundvattnet och skadar vår hälsa och de organismer som finns i jorden. Matens kvalitet påverkas eftersom grödor som odlas i förorenad jord tar upp hälsoskadliga föroreningar.

Klimateffekter som förändringar i temperatur och nederbörd gör marken allt mer sårbar.

Många av problemen tas upp i EU:s lagstiftning om vatten, avfall, kemikalier, industriföroreningar, naturskydd och bekämpningsmedel. EU har också en övergripande markstrategi. Målet är att komma till rätta med orsakerna till markförstöringen och förvalta marken på ett hållbart sätt så att den inte förlorar sin produktivitet.