Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Natura 2000

EU har en stark naturskyddslagstiftning. Den är uppbyggd kring Natura 2000 – ett nätverk med 26 000 skyddade områden som täcker en femtedel av EU:s landyta. Det är världens största nätverk av detta slag och ger ett viktigt skydd åt Europas mest hotade arter och livsmiljöer.

Natura 2000 har stor ekonomisk betydelse. Värdet uppskattas till 200–300 miljarder euro per år, eller 2–3 procent av EU:s bruttonationalprodukt.
Fröet till Natura 2000 såddes 1979 när EU antog sin första viktiga naturskyddslag – fågeldirektivet. Direktivet skyddar alla vilda fåglar i EU, dvs. omkring 500 arter. Det innebär att EU-länderna ska kartlägga och skydda områden som är särskilt viktiga för vilda fåglar. Hittills har omkring 5 300 särskilda skyddsområden skapats.

En annan viktig lag är habitatdirektivet från 1992. Där står att EU-länderna måste skydda livsmiljöer och hotade växter och djur. Skyddade områden kallas ”särskilda bevarandeområden”. Habitatdirektivet omfattar ungefär 1 500 sällsynta och hotade växter och djur och cirka 230 livsmiljöer, bland annat slåtterängar, hedmarker och saltsjöar.

De områden som skyddas enligt de båda direktiven ingår i nätverket Natura 2000. Syftet är att skydda alla Europas viktigaste livsmiljötyper och hotade arter.

Natura 2000-nätverket är nästan fullbordat och består nu av över 26 000 områden. Natura 2000 omfattar 18 procent av EU:s landyta och även stora havsområden.

Men Natura 2000 handlar inte bara om skyddade naturreservat. Det bygger på att människor och natur fungerar i samspel. Syftet är därför inte att stoppa ekonomisk verksamhet, utan att se till att den inte hotar värdefulla arter och livsmiljöer.

Det här är de viktigaste målen för Natura 2000-områden:

  • Undvika verksamheter som allvarligt kan störa eller skada de arter och livsmiljöer som området ska skydda.
  • Vidta positiva åtgärder, om det behövs, för att bevara och återställa livsmiljöerna och arterna.

Genom att främja hållbart skogsbruk, fiske och jordbruk och hållbar turism, bidrar Natura 2000 till en framtid på lång sikt för de människor som bor i områdena och är beroende av dessa näringar.