Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Forskning

EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, som startar 2014, kommer att minska byråkratin och investera flera miljarder euro för att skapa en hållbar grön ekonomi som främjar sysselsättning och tillväxt.

Forskningen hjälper oss att förstå miljöförändringarnas orsak och verkan. Med forskningens hjälp kan vi ta fram strategier för att förvalta de knappa resurserna, hitta effektiva lösningar på akuta problem som påverkar vår hälsa, säkerhet och livskvalitet och ställa om till en resurseffektiv ekonomi.

Med bättre kunskap kan vi kartlägga viktiga trender och föreslå lämpliga skydds- och bevarandeåtgärder.

För varje steg i miljöpolitiken behöver vi faktaunderlag för att förstå problemen och hitta lösningar.

Vi måste också identifiera och åtgärda eventuella kunskapsluckor. I bästa fall arbetar forskare och beslutsfattare mot samma mål. Forskningen måste därför vara

  • aktuell – tillgänglig när beslutsfattarna behöver den
  • tydlig – i ett format som är lätt att förstå
  • ändamålsenlig – den forskning som beslutsfattarna behöver
  • tillgänglig – uppgifterna måste vara tillförlitliga, relevanta och begripliga.

EU-kommissionen vill stärka kopplingen mellan forskning och miljöpolitik genom samarbete med en rad aktörer, och genom initiativ som Inspire, Seis och Copernicus.

Omställningen till en grön och utsläppssnål ekonomi kommer att kräva betydande innovation. Forskningen behövs för att kartlägga problemen och hitta lösningar.

Kommissionen stöder forskning och innovation genom sitt program Horisont 2020. Programmet bidrar till Innovationsunionen – ett initiativ inom Europa 2020-strategin som ska stärka EU:s globala konkurrenskraft och bidra till jobb och tillväxt.

Horisont 2020 löper från 2014 till 2020 och har en budget på 80 miljarder euro.

Målet är att omvandla forskningsrön till innovativa produkter och tjänster som ger affärsmöjligheter och förbättrar vår livskvalitet. Man vill också minska byråkratin och göra det lättare att få hit de bästa forskarna och olika innovativa företag.