Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Taršos prevencija

ES teisės aktuose vadovaujamasi principu, kad teršėjai turi sumokėti už dėl jų padarytą žalą.

Tarša gali labai neigiamai paveikti sveikatą. ES visų pirma stengiasi užkirsti kelią taršai ir įvertinti ją finansiškai, kad teršėjai atsakytų už savo veiksmus.

Kasmet šimtai tūkstančių europiečių miršta anksčiau laiko todėl, kad kvėpuoja užterštu oru. Oro tarša didėja dėl pramonės veiklos, transporto, namų šildymo, todėl parengėme priemonių užkirsti kelią oro taršai.

Turime pavykusių priemonių pavydžių – pastaraisiais dešimtmečiais labai sumažinta rūgštų lietų sukeliančių teršalų. Tačiau Europoje vis dar yra problemų dėl smulkių kietųjų dalelių ir dėl pažemio ozono.

Kietosios dalelės prasiskverbia giliai į plaučius ir yra labai žalingos. ES teisės aktais siekiama užtikrinti, bėgant laikui taršos lygis mažėtų. Europos Komisija į tai žiūri labai rimtai, imtasi teisinių veiksmų siekiant užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai vykdytų savo teisės aktus.

Mums taip pat reikia tvirtos vandenų apsaugos politikos, todėl Vandens pagrindų direktyvoje nustatyti dideli uždaviniai sugrąžinti natūralią Europos vandenų būklę.

Kitomis priemonėmis užtikrinama, kad būtų valomos nuotekos, maudyklų vanduo būtų švarus, o geriamasis vanduo – sveikas, ir kad nebūtų teršiamos jūros. Taip pat kontroliuojama tarša dėl žemės ūkio veiklos, kadangi trąšoms iš laukų patekus į vandens telkinius, jie gali „sužydėti“ – užsiteršti dumbliais.

ES taip pat taiko griežtas cheminių medžiagų kontrolės priemones. Daugumoje gamybos procesų naudojamos cheminės medžiagos, tačiau kai kurios cheminės medžiagos kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Kovai su šia grėsme ES parengė REACH reglamentą. Šiuo teisės aktu pramonės sektorius įpareigojamas įrodyti, kad cheminės medžiagos, kurias jis teikia rinkai, yra saugios.

Duomenys skelbiami viešai centrinėje duomenų bazėje – tai padės užlopyti esamą informacijos apie chemines medžiagas spragą. Taip pat parengtos taisyklės, kaip laipsniškai atsisakyti pavojingiausių cheminių medžiagų naudojimo.

Tarša visada turi šaltinį. Europos aplinkos apsaugos teisės aktuose vadovaujamasi principu „teršėjas moka“, pagal kurį nustatomas taršos šaltinis ir teršėjai įpareigojami sumokėti už padarytą žalą. Tai skatina įmones pašalinti kenksmingus teršalus dar prieš tai, kai padaroma žala.