Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Saaste vältimine

ELi seaduste kohaselt peavad saastajad oma tekitatud kahju eest maksma.

Saastel võivad olla tõsised tagajärjed inimeste tervisele. ELi püüdluste eesmärk on saaste vältimine ning selle tasuliseks muutmine, et saastajad vastutaksid oma tegevuse eest.

Igal aastal sureb sadu tuhandeid eurooplasi enneaegselt saastunud õhu sissehingamise tõttu. Tööstuse, transpordi ja kodumajapidamiste küttesüsteemide osa õhusaaste tekitamises on suur ning seega saame vältida saastet enne selle tekkimist.

On ette näidata ka edulugusid – viimastel aastakümnetel on tehtud palju selliste saasteainete piiramiseks, mis põhjustavad happevihmasid. Kuid Euroopas on jätkuvalt probleeme väikesete osakeste ehk tahkete osakeste ning maapinalähedase osooniga.

Tahked osakesed tungivad sügavale kopsu ning põhjustavad tõsiseid tagajärgi. ELi õigusaktide eesmärk on tagada, et tahkete osakeste tasemed aja jooksul väheneksid. Komisjon suhtub sellesse küsimusse väga tõsiselt ning alustatud on kohtumenetlusi, et kohustada liikmesriike oma õigusakte nõuetekohaselt jõustama.

Samuti vajame järjepidevat poliitikat vee kaitsmiseks. Seepärast seatakse vee raamdirektiiviga ambitsioonikad eesmärgid Euroopa vete loodusliku seisundi taastamiseks.

Muude meetmetega tagatakse reovee töötlemine, suplusvee puhtus, joogivee tervislikkus ning see, et mered oleksid saastumata. Samuti kontrollitakse põllumajandusest tingitud saastet, sest kui väetised uhutakse põldudelt vette, võib tulemuseks olla vetikate kahjulik vohamine.

EL on kehtestanud ranged kontrollid ka kemikaalidele. Enamik tootmisprotsessidest sõltub kemikaalidest, kuid osa kemikaale kujutab endast ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Selle ohu vältimiseks on EL võtnud vastu määruse REACH, millega kohustatakse tööstust tõendama, et turule lastavad kemikaalid on ohutud.

Andmed muudetakse üldsuse jaoks kättesaadavaks keskse andmebaasi abil. See aitab ületada praegusi kemikaalide alaseid teabelünki. Samuti on kehtestatud eeskirjad kõige ohtlikemate kemikaalide järkjärgulise kõrvaldamise kohta.

Saaste pärineb alati mingist allikast. ELi keskkonnaalased õigusaktid lähtuvad põhimõttest, et saastaja maksab, mille alusel tehakse kindlaks saaste allikas ning kohustatakse saastajaid maksma nende tekitatud kahju eest. See motiveerib ettevõtjaid ohtlikke saasteaineid kõrvaldama enne kahju tekkimist.